27.10.2018 За т.д. № 1/2018 г. на ОСТК към ВКС, образувано на 28.02.2018

Заради противоречивата съдебна практика по делата на ДаллБогг, във ВКС е образувано тълк. д. № 1/2018 на ОСТК с 4 въпроса. Въпросът за легитимацията на т.нар. ответници не е сред тях, а той е изключително важен, защото ДаллБогг води стотиците си дела срещу лица, пострадали от злоупотреба с лични данни. Друго нямам какво да кажа за това т.д. Очаквам с интерес тълкувателното решение.

-

Справка:

23.02.2018 - Предложение за образуване на т.д. № 1/2018

28.02.2018 - Разпореждане за образуване

22.05.2018 - Разпореждане за насрочване

Насрочено е за 17.10.2018. Към днешна дата решението още не е излязло. Не знам дори дали е имало заседание на 17-ти или е било отсрочено (бел. блогър, 27.10.2018)

-

Ето 4-те въпроса:

1. Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", по който той е страна, при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с този договор?

2. Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" поради липса на съгласие; поради липса на представителна власт; поради първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на лицата по чл. 477, ал. 2 КЗ?

3. Непълното и/или неточното обявяване на обстоятелства, оказващи въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване на размера на вредите, основание ли е за унищожаване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" на основание общата разпоредба на чл. 29 ЗЗД или по отношение на него е приложима специалната уредба по чл. 485 КЗ?

        Забележка. Третият въпрос е преформулиран на 22.05.2018 по следния начин: „ Неточното  и/или  премълчано обстоятелство, оказващо въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за увеличаване  на  размера  на  вредите,  основание  ли  е  за  унищожаване  на  договор  за  дължителна  застраховка  „Гражданска  отговорност  на  автомобилистите"  на  основание  общата разпоредба на чл.29 ЗЗД или по отношение на него е приложима специалната уредба по чл.4 85 КЗ? "

4. Съдебното решение, с което е прогласена недействителност на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите", противопоставимо ли е на третите лица по смисъла на чл. 477, ал. 3, предл. 1 вр. ал. 1 КЗ и на Гаранционния фонд?

-
Делото е образувано поради наличието на противоречива съдебната практика по въпроси, произтичащи от производството по искове за прогласяване нищожността на договори за застраховка по риска „Гражданска отговорност на автомобилистите" - чл. 477 и сл. от Кодекса за застраховането (КЗ), като сигнал за това е подаден във ВКС от Комисията за финансов надзор. В предложението за образуване на делото се посочва, че е извършена проверка, според която исковете са значителен брой и са предявени пред районните съдилища в Русе, Добрич, Монтана, Бяла, Силистра, Оряхово, Разград, Враца, Видин и др. от един и същ ищец - застраховател. Тезата за недействителност на договорите ищецът основава на твърдения за липса на представителна власт на насрещната по договора страна, както и за липса на нейно съгласие; твърдения за договор, сключен в противоречие или при заобикаляне на закона; противоречие с добрите нрави; липса на предписаната от закона форма; липса на основание; липса на застрахователен интерес; поради привидност - сключен при условията на персонална симулация. При условията на евентуалност са предявени и конститутивни искове за унищожаване на договора поради измама.

Основното противоречие в практиката на съдилищата е различната преценка за допустимостта на исковете. Част от съдилищата приемат, че исковете са недопустими. Има решения на съдилища, според които исковете са основателни, има и такива, според които исковете са неоснователни. Ръководителят на Търговската колегия пише в предложението си за образуване на тълкувателно дело: „Независимо от различните становища на съдилищата по допустимостта и основателността на исковете, налице е позоваване на закона - чл. 477 и сл. КЗ, но при различно негово тълкуване".

 -

Вж също и материалите:

ДаллБогг дела и измами

574 дела за прогласяване нищожност на Гражданска отговорност

248 дела, в които е прогласена нищожност на 427 бр. "Гражданска отговорност"

Статия в "Капитал" от 24.11.2017 "ДаллБогг застрахователен проблем", в която се казва, че ДаллБогг е обявил за невалидни 800 полици.

Стотиците дела на Даллбогг са срещу лица, пострадали от злоупотреба с лични данни

-No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1707

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.