25.10.2018 До пр. Милева от Спец. прокуратура

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Писмото е изпратено на хартия с подпис по Булпост. Обратната разписка е от 26.10.2018.

-

Писмото във вида, в който е изпратено (препис; без приложенията)

-

ДО: СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА, ПР. ПР. 1494/2018 Г.

ЗА ПОЧИТАЕМАТА ПРОКУРОР МИЛЕВА

-

От: Ренета Тодорова Стоянова

ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80, 9010 Варна

тел. 052 988 600, моб. 0888 60 90 72

email: rennie@softisbg.com

-

ПОЧИТАЕМА ГОСПОЖО ПРОКУРОР МИЛЕВА,

-

                 Благодаря за постановлението от 17.09.2018 по пр. 1494/2018 (приложено) в отговор на мой сигнал от 13.09.2018 до РП-Варна с копие до СП, който сте препратили в РП-Варна по компетентност.

                Заедно с другите приложения, бях изпратила и списък с около 600 дела от същия тип, като т.нар. дело срещу мен. Те не са в компетентността на РП-Варна, затова изпращам списъка отново с молба да обърнете внимание на мащаба и организацията при тези дела.

-

         Малко пояснения.

         Всички дела са за прогласяване нищожност на договори за ЗЗГОА (задължителна застраховка гражданска отговорност на атомобилистите).

         Делата се водят вече трета година в цялата страна - Белоградчик, Бяла, Варна, Видин, Враца, Габрово, Генерал Тошево, Димитровград, Добрич, Дряново, Исперих, Кула, Монтана, Никопол, Оряхово, Плевен, Провадия, Разград, Русе, Силистра, Стара Загора, Троян, Шумен и др.

         Последното засега е разгледано на 17.10.2018 в Белоградчик - прогласена е нищожност на 2 бр. застраховки.

         Завежда ги един и същ застраховател - ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД - с едни и същи искове - по чл.42 в.вр.чл.26, ал.2, пр.2-ро ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.5-то ЗЗД,  чл.349 от КЗ, чл.29, ал.1 ЗЗД и чл.124, ал.1 ГПК, с едни и същи твърдения - че ответниците регистрират и застраховат коли на свое име като подставени лица в услуга на чужди граждани.

         По около 200 от делата е прогласена нищожност на общо над 400 бр. застраховки (приложен списък). Може би са много повече, доколкото в статия, публ. на 24.11.2017 г. във в-к "Капитал" под заглавие "ДаллБогг застрахователен проблем", се казва: "Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети."

          Никой друг застраховател не води такива дела.

-

          Лицата, които са призовани като ответници по стотиците дела на ДаллБогг в цялата страна, са основно два вида - едните не могат да бъдат открити на никакъв адрес или, ако бъдат открити, не изпращат отговор по чл. 131 ГПК и не се явяват в съда, а останалите са пострадали от злоупотреба с лични данни като мен.

          Нямам представа какви са тези ответници, които не се откриват никъде. Ответниците, които се откриват, но не отговарят и не се явяват в съда, вероятно също са пострадали от злоупотреба с лични данни. И аз отначало бях решила да не отговарям и да не се явявам, но като разбрах, че в срока на полицата има ПТП, промених решението си.

          На пострадалите от злоупотреба с лични данни ДаллБогг обикновено предлага сключване на извънсъдебно споразумение за признаване на главния иск - липса на съгласие и представителна власт (в смисъл, че не са собственици на колите, не са подписвали полиците, не са упълномощавали никого да ги подписва, не са плащали премиите и не претендират връщане на цената им, която е и цената на иска).

           И на мен ДаллБогг предложи такова споразумение. Точно на следващия ден, след като от Бюро призовки - Варна ми връчиха препис от ИМ срещу някаква измамница от добричко село с подобно на моето име и с моето ЕГН, ДаллБогг ми изпрати по е-поща уведомително писмо от 27.10.2017, подписано от г-н Росен Младенов, изп. дир. на ДаллБогг (приложено) и декларация за признаване на иска (приложена).

-

            Предполагам, че на всички пострадали от злоупотреба с личните им данни се дава същото или подобно обяснение, като даденото на мен в уведомителното писмо:

"В настоящия случай е налице измама свързана с използването на личните Ви данни. [...]

         От страна на ДаллБогг са предприети всички законови мерки за преустановяване практиката по сключване привидни застрахователни договори, без да се представят пред брокери/агенти каквито и да било документи. В много от случаите, вписаните като застраховани лица са несъществуващи, юридически лица или физически лица - несобственици на застрахованото МПС. Наред с това, вписаните данни в застрахователните договори са неверни, тъй като е отразена информация от представено пред брокерите Свидетелство за регистрация (част I) на МВР ("Талон"), който документ е неистински - неавтентичен и неверен. Налице е и брутално нарушаване на правата и интересите на гражданите, които без тяхното знание са вписани в Талони и застрахователни полици, както и наглото и безцеремонното потъпкване на закона - КЗ и НК, чрез документни престъпления, поради умисъл или небрежност. [...] С оглед на гореизложеното прилагаме към настоящето Уведомително писмо Декларация от Ваше име, с която декларирате, че никога не сте сключвала договора за застраховка, не сте сключвала застрахователна полица, не разбирате нищо от коли, нямате кола, и че нямате шофьорска книжка, въз основа на която същата ще бъде прогласена за нищожна по съдебен ред.

             ДаллБогг интензивно се противопоставя на лавината от опити да се реализират застрахователни измами и безапелационното нарушаване правата на невинните граждани." (край на цитата от официалното уведомително писмо)

-

               Прилагам около 60 съдебни акта по дела срещу пострадали от злоупотреба с лични данни "невинни граждани" - за справка (тук, в блога, не са приложени, бел. блогър).

                Ето например как изглежда едно споразумение (спогодба) с пострадал от злоупотреба с лични данни - из Протокол от 06.02.2018 г. на РС-Силистра по гр. д.№ 1411/2017 год., прогласена нищожност на 4 бр. полици:

"Р.К.Р. признава изцяло предявените срещу него искове, както и че:

- същият узнава за съществуването на полици № [...] по повод на образуваното срещу него дело за прогласяване нищожността на същите;

- никога преди този момент не е знаел/предполагал, че горепосочените застрахователни полици са сключени на негово име;

- никога не е подписвал процесните полици;

- никога не е заплащал премиите по тях, нито е упълномощавал което и да е трето лице да ги заплаща от негово име и няма каквито и да било претенции същите да му бъдат върнати;

- към датите, посочени за сключване на процесните полици той не е бил нито собственик, нито ползвател на автомобили с марка [...],  нито негов надлежен представител е управлявал в Република България или в чужбина посочените автомобили;

- никога не е упълномощавал трети лица, включително не познава и не е упълномощавал за сключване на полиците посочените в тях обичайни водачи, както и никога не им e предоставял за ползване и управление автомобилите, индивидуализирани по-горе;

- не знае и няма представа как и защо неговите идентификационни данни фигурират в предметните полици;

- той не е имал никаква причина и никакъв интерес от сключването на полици № [ ...]

- след продажбата на автомобили с марка [...], не е виждал, управлявал или ползвал по друг начин тези автомобили;

- полици № [...] безспорно са нищожни;"

(край на цитата от Протокола на РС-Силистра по гр. д.№ 1411/2017 год.)

-

               Както виждате, ДаллБогг не кара измамените "невинни граждани" да лъжат. Напротив - окуражава ги да кажат истината пред съда, а именно, че за пръв път чуват за полицата, не знаят как данните им са се озовали в нея, не са собственици на колите и т.н.

               Деликатният момент тук е поведението на десетки съдии, които са одобрявали подобни "спогодби" и са приемали подобни "празнания на иска", без да съобразят, че противоречат на чл. 237, ал. 3 ГПК ("Съдът не може да постанови решение при признание на иска, когато: 1. признатото право противоречи на закона или на добрите нрави; 2. е признато право, с което страната не може да се разпорежда.)

             Де факто, ДаллБогг е окуражавал измамените да се разпореждат с права върху чужди коли (чужди права) и застраховките са прогласявани за нищожни зад гърба на собствениците на колите, без тези собственици да бъдат потърсени и уведомени (има и няколко щастливи изключения сред стотиците еднотипни дела).

-

            Ето още няколко примера за изявления на "ответниците" по делата на ДаллБогг (всички примери са взети от приложените съдебни актове):

-

            Законният представител на ответното дружество признава исковете за нищожност, не е закупувал процесния автомобил и не е подписвал договор за застраховка за този автомобил. (Решение № 382/02.10.2017г. на РС-Видин по гр. д. № 266/2017; прогласена нищожност на една полица)

-

             Ответникът заявява, че не е давал съгласието си за сключване на полицата, не е собственик на посочения в полицата лек автомобил, тъй като го е продал още през 2012 г. Ето защо, признава исковите претенции. (Решение от 08.11.2017 г.на РС-Враца по гр. д. № 3978/2017; прогласена нищожност на една полица)

-

             Ответникът заявява, че не е сключвал договори за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" на 30.12.2015г. и 07.10.2016г., нито е давал съгласие за това, не е упълномощавал и някого да сключва тези договори. Заявява, че е продал процесните автомобили още през 2012г. (Решение от 02.02.2018г. на РС-Кула по гр.д. № 237/2017г.; прогласена нищожност на 2 бр. полици)

-

             Ответникът е неграмотен. "Нямал коли, нямал нищо.Нямал и шофьорска книжка, защото бил неграмотен. Не можел да чете, но подписът в договора разпознавал, че не е неговият". (Решение от 19.02.2018 г. на РС-Враца по гр. д. №4372/2017; прогласена нищожност на 2 бр. полици)

-

              Ответницата не е подписвала процесната полица и не е упълномощавала никой да я подписва вместо него, отделно от това е продала процесния лек автомобил поради което полицата е нищожна. (Решение № 163/26.02.2018 на РС-Сливен по гр. д. № 5821/2017; прогласена нищожност на една полица)

-

             Ответникът твърди, че никога не е притежавал Пежо 407, никога не е сключвал застрахователен договор за такова МПС, никога не е живял в гр.Русе, не е упълномощавал никой да го представлява и да сключва договори с ищецовото дружество, а в съдебно заседание признава иска за нищожност поради това, че не е подписал застрахователната полица. (Решение от 02.03.2018 г. на РС-Кула по гр.д. №242/2017; прогласена нищожност на една полица)

-

              Тук има ПТП в Италия! Ответницата заявява, че признава предявения срещу нея иск за прогласяване на нищожност на застрахователна полица № *** от 16.03.2016 г. поради липса на съгласие, за изцяло основателен. С оглед на това, моли съда да уважи този иск, като обяви за нищожен процесния застрахователен договор. (Решение № 16 от 07.03.2018 г. на РС-Дряново по гр.д. № 378/2017; прогласена нищожност на една полица)

-

               Освен че не са подписвали полиците, "ответниците" масово признават, че не са плащали премията и не претендират да им се връща.

-

               Много лесно може да се установи, че прогласените за нищожни полици са били платени, осчетоводени и качени на сайта на ГФ. В моя случай от КФН ме уведомиха и за датата на плащането (датата на превеждане на сумата от брокера към застрахователя) - в законния срок от 5 дни, след като брокерът в гр. Варна е получил сумата.

-

              Не е трудно да се установи и по колко от полиците има ПТП-та. Специално внимание заслужава обстоятелството, че ПТП-тата винаги са извън предмета на тези дела, и че ДаллБогг никога не уведомява "невинните граждани" за катастрофите в чужбина с "техните" коли. Причината най-вероятно е, че в документацията по ПТП-тата няма никакви лични данни на "невинни граждани", точно както се оказа в моя случай.

-

              Въпросът с плащането на премията или на вноските по нея при разсрочено плащане е уреден подробно в КЗ (нов, в сила от 01.01.2016).

              Чл. 367, ал. 1 КЗ - Цялата премия или първата вноска при разсрочено плащане на премията се плаща при сключването на застрахователния договор

               Чл. 368, ал. 2, т. 3, вр. чл. 368, ал. 4 КЗ - При неплащането на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят може да прекрати договора.

               Чл. 519, т. 4 КЗ - ГФ поддържа Информационен център, който предоставя информация във връзка със задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

-

                Накратко:

                - ГФ следи за неплатени премии (незастраховани коли) и изпраща на собствениците на колите напомнящо писмо да си платят задължителната застраховка, иначе санкциите са сериозни;

                 - застрахователят следи за неплатени вноски при разсрочено плащане и ако някоя вноска не бъде платена, има право да прекрати договора, без да занимава съда.

-

                 Особен случай е, ако премията или вноската са платени, но сумите не са преведени към застрахователя. Тогава той може да насочи иска си срещу брокерите, както вече се е случвало (Решение от 15.08.2017 на ОС-Търговище по търг. д. № 25/2017 и Решение № 78/19.04. 2018 год. на Апел. съд гр. Варна по в.т.д. № 622/2017 - спор между ДаллБогг и брокер за неплатени около 800 000 лв. премии по 2299 застраховки "Гражданска отговорност". Две седмици след завеждане на делото, ДаллБогг анулира всичките 2299 неплатени полици, докато чака съдът да осъди брокера да ги плати. Съдът установява факта на анулирането им и ДаллБогг губи делото, т.к. с анулирането им губи правен интерес да иска плащане по тях).

-

                По правило, пред Съда ДаллБогг само бегло споменава, че е настъпило застрахователно събитие с колата от процесната полица.

                Ето например едно дело с бегло споменато застрахователно събитие:

                "Ответникът не е сключвал и подписвал процесния договор [...] подписът [...] не е изпълнен от него; не е собственик [...], не е виждал и имал какъвто и да било достъп до моторното превозно средство [...], не е предоставял личните си данни на трето лице, нито е упълномощавал трето лице, не е ходил в гр.Монтана в периода, в който е сключен договора за застраховка. [...] Ищецът сочи, че има правен интерес от предявяване на установителни искове за прогласяване нищожността на полицата, тъй като е настъпило застрахователно събитие във връзка с което има голяма вероятност да бъде задължено дружеството да изплати обезщетение" (Решение от 05.01.2018г. на РС-Враца по гр. д.№ 4814/2017; прогласена е нищожност на една полица "поради липса на съгласие")

-

                Много интересно е как отначало районните съдии са правили опити да връщат ИМ на ДаллБогг и да прекратяват делата от този тип, но окръжните са отменяли актовете им (прилагам съдебните актове по два такива случая - Видин и Добрич).

-

              След образуването на тълк. д. № 1/2018 на ОСТК към ВКС, се наблюдава обратното - окръжните съдии отменят точно актовете, с които районните съдии са прогласили нищожност на ЗЗГОА. Самият застраховател пък предприема масово оттегляне на исковете си от всички съдилища.

-

              Не твърдя, че десетки съдии са действали организирано в сговор със застрахователя. По-скоро ми се струва, че ДаллБогг като че ли се е възползвал от недобрата им професионална подготовка и/или от невъзможността такива дела да стигат до ВКС поради ниската цена на иска. ДаллБогг по всяка вероятност се е възползвал и от неопитността и неосведомеността на "ответниците", изумени като мен от наличието на данните им в полици за чужди коли - коли, които никога не са притежавали или отдавна са продали. Почти съм сигурна, че в документацията по ПТП-тата не са налични никакви данни на "ответниците" по делата за прогласяване нищожност на полиците, както вече се установи в моя случай. Сговор евентуално може би има само между ДаллБогг и брокерите, но не твърдя и не мога да твърдя нищо.

-

            Единствено Прокуратурата е компетентна да установи действителното положение (фактическата обстановка) и да накаже виновните за използването на правосъдната система като инструмент за постигане на користни частни цели - отчисляване на платени премии и освобождаване на застрахователя от задължението му за плащане на щети по ПТП-та.

-

             Най-учтиво моля да имате предвид, че:

             - ДаллБогг се оправдава с брокерите. Те били събирали личните данни. Вярно е, че брокерите събират личните данни, но само тук, в България и само при сключване на застраховките. Брокерите нямат нищо общо с ПТП-тата - нито са присъствали на ПТП-тата, нито са ги документирали, нито са уведомявали ДаллБогг, че някъде е станало ПТП - в Румъния, Италия или другаде;

              - брокерите не могат да бъдат 100% сигурен източник на лични данни. Самият ДаллБогг твърди, че в много случаи пред брокерите се представят фалшиви талони, уж издадени от МВР - "неистински - неавтентични и неверни" (цитатът е от стр. 1 на уведомителното писмо от 27.10.2017г.) Именно с цел защита от евентуални брокерски грешки, при всяко застрахователно събитие, застрахователите имат право на пълно съдействие от МВР, Прокуратурата и др. държавни органи - чл. 107, ал. 1 КЗ;

              - инцидентно са подавани жалби и от други граждани, но изглежда разследванията в отделните районни прокуратури са били водени само за полиците - по чл. 309 НК, например, както е в моя случай. За успешното разследване е необходимо да се изискат от ДаллБогг протоколите за ПТП-тата с колите от полиците и всички съпътстващи ги документи. Ако в тях, както в моя случай, не са налични данни на "невинни граждани, които без тяхното знание са вписани в Талони", уж издадени от МВР, налице ще е обикновена измама по чл. 209 и сл. НК;

-

               - в моя случай, например, се очертава следната фактическа обстановка: собственикът на колата, Исмаил Хамид Мустафа, я продава на румънския гражданин Адриан Григоре, който заминава за Румъния с пълномощно от Исмаил, с талона на Исмаил (който вече е стар и не му трябва), и със застраховка на името на Исмаил. Няколко месеца по-късно Адриан причинява ПТП в Румъния. След получаването на информацията за ПТП-то, оригиналната полица е унищожена и е създадена друга с мои данни. Точно три месеца след ПТП-то, ДаллБогг внася в съда ИМ, към която прилага копие от фалшивата полица. На 26.10.2017 съм призована в качеството ми на ответница. На 27.10.2017 ДаллБогг ми изпраща уведомително писмо, че е установил "измама, свързана с използването на личните Ви данни за сключване на застрахователен договор" и ми предлага да призная иска. На 30.10.2017 научавам за ПТП-то с колата от полицата и същия ден изисквам заверено копие от протокола за ПТП и всички съпътстващи го документи (приложено). На 28.08.2018 най-сетне получавам копие от протокола за ПТП. Очаквано, в него няма никакви мои лични данни;

               - ДаллБогг се оплаква в съда, че тези фалшиви, "безспорно нищожни" полици били застрашавали патримониума му, т.к. при ПТП щял да бъде длъжен да плати щетите, но всъщност фалшивите полици с нищо не застрашават застрахователя по простата причина, че са фалшиви. Ако някой случайно много настоява за изплащане на обезщетение по фалшива полица, ДаллБогг спокойно може да му откаже и тогава да се съдят - претендентът за плащане като ищец, а ДаллБогг като ответник. Такава е обичайната практика.

-

                В заключение може да се каже, че ДаллБогг е изобретил уникален метод за постигане на отлични финансови резултати. Прогласената нищожност на стотици полици по съдебен ред позволява на застрахователя съвсем законно да отчисли платените премии по задължителните застраховки и с пълно право да се освободи от плащането на щети по десетки, а може би и стотици ПТП-та в чужбина. Дори и най-добрите одитори не могат да открият нищо нередно в счетоводството му, именно защото Съдът е прогласил нищожността на застраховките - окончателно и неоспоримо. Схемата се осъществява със съдействието - волно или неволно - на множество лица, които не са собственици на колите, но "признават иска", като някои от тях дори изрично настояват полиците за чуждите коли да бъдат прогласени за нищожни.

-

С почит към високо отговорната професия на Прокурора: [подпис]

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

25.10.2018 г.

гр. Варна

-


 

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1709

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.