12.10.2018 От предс. на ВОС

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Кореспонденцията ни дотук:

Аз на 07.09.2018 - моля за проверка, защо съдиите от ОС-Варна упорито - три пъти - ми указват да обжалвам пред ВКС определение, което не подлежи на касационен контро ,

Предс. на 20.09.2018 - уверява ме, че няма нарушения

Аз на 05.10.2018   - посочвам още нарушения и моля за отговор, защо съдиите допускат толкова много грешки и какви мерки са предприети, за да не ги допускат в бъдеще или поне да не са толкова много.

Предс. на 12.10.2018 - вж тук по-долу.

-

Сканиран оригинал

-РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА

Изх. № ИП - 0778
12.10.2018 г.


                                ДО
                                РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

                                адрес: гр. Варна, п.к. 9010,
                                ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80


    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    След запознаване със съдържанието на депозираното от Вас писмо с вх.№ ВП - 0639/08.10.2018 г. и след извършена обстойна проверка на изложените от Вас факти в същото Ви уведомявам, че като административен ръководител на Окръжен съд - Варна съм осигурил необходимите условия за повишаване квалификацията на съдиите, но като такъв не е от моя компетентност да давам квалификация на нивото на тяхната работа, тъй като съдиите действат и постановяват своите съдебни актове по вътрешно убеждение, като се позовават на закона и въз основа на доказателствата по делата (в случая трите окръжни съдии няколко пъти вече объркват членовете и алинеите на ГПК, а доказателствата изобщо не ги интересуват, т.к. погрешно смятат, че съдът е бил валидно сезиран, а впоследствие и валидно десезиран, с една от стотиците еднотипни искови молби на ДаллБогг срещу поредното лице, пострадало от злоупотреба с лични данни - вж материала от 27.10.2018 "Стотиците дела на Даллбогг са срещу лица, пострадали от злоупотреба с лични данни", добре познати и на председателя на ВОС - вж таблицата по-долу).
    За страните съществува възможността за инстанционен контрол на съдебните актове. (благодаря за информацията, но окръжните съдии ме лишиха именно от тази възможност)

10 Търговско дело (В) No 1307/2018, I състав Искове за недействителност на правни сделки ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД С.С.К.

Председател:
МАРИН Г. МАРИНОВ

(председател и на ВОС)

-
Докладчик:
МАРИЯ И. ХРИСТОВА

Определение от 31.8.2018г.

(с много интересна предистория)

                От таблицата се вижда, че председателят на ВОС е участвал в едно от делата на ДаллБогг. Неговата роля е била съвсем скромна, но много показателна в две отношения - произнесъл се е с определение през лятната ваканция и е написал, че подлежи на обжалване пред ВнАпС.

                Следователно, предс. на ВОС много добре знае, че трите окръжни съдии, от които му се оплаках, са действали незаконосъобразно, като упорито - три пъти - са се мъчили да ме убедят, че определението им подлежи на обжалване пред ВКС и са се произнасяли през лятната ваканция, че не можели били да се произнесат, защото е лятна ваканция. На свой ред той два пъти се мъчи да ме убеди, че всичко било изрядно и не иска да им направи поне една малка забележчица. Или поне да се погрижи за повишаване на квалификацията им, което е негово задължение по ЗСВ.

-

    С уважение:


                                МАРИН МАРИНОВ (Подпис, не се чете)
                                            (Печат: Окръжен съд - Варна)
                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА


    Изготвил:
    Д. Тодорова                        9000 Варна, пл. "Независимост" №2,
        тел. 052 620 777, факс 052 617 953, e-mail: president@varna.court-bg.org
-

Цялата ми кореспонденция с г-н Маринов

-

-

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1711

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.