08.10.2018 От Омбудсмана

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

В отговор на моя жалба от 29.10.2017 г. за нарушени права, Общественият защитник не разбира кой я е сезирал и за какво. Странно. В жалбата от 29.10.2017 са налични пълните ми данни и изрично е посочено, че се касае за "нарушени права на невинен гражданин". 

-

Сканиран оригинал

-

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    ОМБУДСМАН
ИЗХ. № 7283/8.10.18 г
                                ДО
                                Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
                                ул. "Г. Бакалов" № 17, вх. 7, ап. 80
                                гр. Варна 9000    Относно: Жалба № 7283/2018 г. до омбудсмана на Република България

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

    Внимателно се запознах с Вашата жалба срещу ЗАД „Далл Богг: Живот и здраве" АД.
    Благодаря Ви за доверието в институцията.
    По повод на жалбата Ви, считам за нужно да Ви информирам, че съгласно чл.16, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана: Формата на жалбите  и сигналите е свободна, но те задължително трябва да съдържат:
    1. данни за подателя, включително за връзка с него;
    2. описание на нарушението;
    3. данни за нарушителя;
    4. времето, по което е извършено нарушението;
    5. информация за това, дали съшият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция.
    Посочената информация е необходима за целите на извършване на проверка по подадените до омбудсмана на Република България жалби и сигнали. Правилно сте се насочили за решаване на проблема към Комисията за финансов надзор, която е специализиран държавен орган, осъществяващ общ и финансов надзор върху дейността на поднадзорните лица, определени в чл. 1, ал, 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
    Уверявам Ви, че като омбудсман, в рамките на дадените ми законови правомощия, последователно и неотклонно ще продължавам да отстоявам защитата на правата на гражданите и ще използвам всички предоставени ми по закон инструменти за отстраняване на нарушенията.

С уважение,                            МАЯ МАНОЛОВА (Подпис, не се чете)
        (Печат: Администрация,        ОМБУДСМАН НА
        Омбудсман, Република        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
        България)                        страница 1 от 1
ул „Джордж Вашингтон" № 22, София 1202, тел. 02/980 95 10; 02/810 69 55, e-mail: priemna@ombudsman.bg

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1710

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.