12.12.2018 До КЗЛД - по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Date: Wed, 12 Dec 2018 23:51:10 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To:

kzld@cpdp.bg

-

ДО: КЗЛД, г-жа Гладникова, жалба ППН-01-843-17/17.10.2018


Отн. Документ за прилагане към жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
-


Уважаема г-жо Гладникова,

-

Приложено, изпращам удостоверение от Пътна полиция Варна от дата 04.12.2018 г., че в Талон № 007376168 не са вписани мои лични данни. Същото е във връзка с твърденията на ДаллБогг, че личните ми данни били фигурирали в този талон, предоставен му от румънските органи, затова застрахователят  бил имал законно право и/или законово основание да ги въведе в базата на ИЦ към ГФ като данни за собственика на виновно МПС, причинило ПТП в Румъния.

Ако Комисията счита за необходимо, моля да изиска сведения и директно от първоизточника - румънските органи. Аз също бих могла да се опитам да представя такива.


С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, жалбоподател

ЕГН ***, адрес: гр.Варна, 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600, моб. тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Блог за застрахователни измами с "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

ПРИЛОЖЕНИЕ съгл. текста.

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1729

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.