13.11.2018 До г-жа Гладникова от КЗЛД след р-р по телефона

Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

На 13.11.2018 се обадих в деловодството на КЗЛД и помолих за информация по жалбата ми от  13.10.2018. Оттам ми дадоха номера на жалбата и ме насочиха към г-жа Гладникова. След р-р с нея, изпратих писмо с уточнения.

-

Subject: по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Date:     Tue, 13 Nov 2018 19:21:14 +0200
From:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
To:     kzld@cpdp.bg
-

На вниманието на г-жа Гладникова

Уважаема г-жо Гладникова,


Във връзка с проведения  на 13.11.2018 г. телефонен разговор, изпращам обещания образец на талон на МВР (малък) - Свидетелство за регистрация част II, публикуван в ДВ, бр. 31 от 2015 г., който съм пропуснала да приложа към жалбата. Изпращам допълнително и писмо от ДаллБогг, изпратено на 26.10.2018, получено от мен в гр. Варна преди няколко дни.

Уточнения по образеца на талона

Приложеният образец е бил в сила при издаване на талона за колата, която ДаллБогг счита за моя. Моля, изискайте от ДаллБогг лицето на талона, т.к. на мен вече два пъти изпраща само гърба и се опитва да ме убеди, че това е целият талон - справка: приложеното писмо от ДаллБогг, подписано от адв. Воденичаров, датирано 26.10.2018 г. във вр. с писмо от ДаллБогг, също подписано от адв. Воденичаров, датирано 27.07.2018 г. (също приложено).

Уточнения по предмета на жалбата

Жалба ППН-01-843-17/17.10.2018 е само за данните ми във връзка с ПТП-то в Румъния. Става дума за т.нар. "Подробна информация за протокол", съхранявана в информационната система на ГФ - приложена към жалбата. Информацията за ПТП-то в Румъния е въведена в ИЦ на ГФ на 04.08.2017 от самия застраховател ДаллБогг. Съгласно въведените от ДаллБогг данни в системата на ГФ, Протокол № 0131717 от 08.06.2017 г. е за материални щети. В този протокол, пак според въведените от ДаллБогг данни в системата на ГФ, собственик на виновната кола е Рената Стоянова с ЕГН *** (аз не съм Рената, а Ренета, но ЕГН-то е моето). В самия протокол, обаче, изпратен ми от ДаллБогг като незаверено копие, при това само на румънски език без превод на български, липсват каквито и да било мои лични данни - това се вижда и без превод. Преводът, който извършихме с помощта на колеги преводачи, показа, че изпратеният протокол въобще даже не е за материални щети, а е най-обикновен "катаджийски" протокол. И една дребна подробност - датата върху протокола не е 08.06.2017, а 09.06.2017 г. - очевидно, ДаллБогг е допуснал малка техническа грешка при въвеждането на датата (случва се). По-важното е, че въведената от ДаллБогг информация съдържа и други данни,  които не са налични в изпратения протокол, като напр. имената на пострадалото лице и др. Следователно, ДаллБогг не ми е изпратил целия протокол или разполага с още документи. В писмото от 26.10.2018, подписано от адв. Воденичаров, а не от служител на ДаллБогг, се твърди, че няма други документи с мои лични данни. Съгласна съм, но само уточнявам, че и в изпратените документи също няма мои лични данни.

Уточнения по моите твърдения

Твърдя, че застрахователят ДаллБогг не е имал, няма и не може да има каквото и да било законово право да въвежда личните ми данни в протокол за ПТП в Румъния с чужда кола. Опитите му да се оправдава с варненските брокери са ирелевантни (вж писмото му от 27.07.2018, приложено), а твърденията му, че органите на румънското МВР са му изпратили мои лични данни са голословни, неподкрепени с доказателства (вж писмото му от 26.10.2018, приложено).

Твърдя, че застрахователят ДаллБогг не е представил, не може и няма да може да представи никакви доказателства, че пред "органите на полицията при настъпването на ПТП в Република Румъния" е бил представен какъвто и да било документ за собственост на колата с мои лични данни в него (цитатът е от приложеното писмо от ДаллБогг чрез адв. Воденичаров, датирано 26.10.2018).

Моля КЗЛД да има предвид, че застраховката и зелената карта НЕ са документи за собственост. Още повече, че в тях са посочени несъвпадащи данни - РенАта от с. Росеново в застраховката и РенЕта от същото добричко село в зелената карта. Аз съм Ренета от Варна.

Моля КЗЛД също така да има предвид, че при ПТП се представят множество документи, сред които на първо място - подробно Уведомление за щета (приложен образец от сайта на ДаллБогг). След това се завежда преписка по предявените претенции за изплащане на застрахователно обезщетение, изискват се допълнителни документи и т.н. Къде са тези документи? ДаллБогг трябва да ги е изискал / получил непосредствено след ПТП-то.

Моля КЗЛД да има предвид и това, че, както е посочено в жалбата, при ПТП застрахователят има право на пълно съдействие от органите на МВР и Прокуратурата. От ПТП-то в Румъния е изминала почти година и половина, а ДаллБогг изглежда още не е потърсил съдействието на МВР и Прокуратурата, за да установи кой е собственикът на колата. Твърденията му, че уж полицията в Румъния била установила, че по документи аз съм собственик на колата, не се подкрепят от представените документи.

Уточнения по молбата ми за съдействие

Моля КЗЛД за съдействие личните ми данни да бъдат заличени от ИЦ на ГФ, където фигурират по недоразумение - без никакво законово основание. Не настоявам за наказания, глоби и т.н. Единственото ми скромно желание е да бъдат заличени данните ми от ИЦ на ГФ, т.к. нямат място там.

Добавям, че моят случай не е единичен. Наскоро имаше две предавания по БНТ 1 за масова злоупотреба с лични данни в застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите - Открито с Валя Ахчиева, 28.10.2018 и 11.11.2018 г. Във второто предаване дадоха случай с гражданин от Враца, който е получил писмо от друг застраховател, БулИнс, че "неговата" кола е причинила ПТП в Италия на 27.02.2018 г. (прилагам 4 снимки от писмото от БулИнс, както беше показано в предаването: 1, 2, 3, 4). Гражданинът веднага отива в КАТ и изважда у-ние, че колата не е негова, след което БулИнс прекратява застраховката.

ДаллБогг е постъпил по съвсем друг начин, коренно различен от този на БулИнс, показан в предаването на Валя Ахчиева.

Първо, не ме е уведомил, че през юни 2017 "моята" кола е причинила ПТП с материални щети в Румъния.

Второ, през септ. 2017  е завел дело в РС-Добрич за прогласяване нищожност на "моята" застраховка. Нямам информация какво е правил през трите месеца след ПТП-то в Румъния.

Трето, исковата му молба е срещу РенАта от с. Росеново, добричко. Аз съм РенЕта от Варна. Пред съда ДаллБогг месеци наред твърдеше, че аз съм РенАта от Росеново, само защото ЕГН-то на фантома от Росеново е моето. Същевременно пред мен твърдеше, че съм пострадала от измама с лични данни - справка: Уведомително писмо от 27.10.2017, приложено към жалбата (прилагам го пак за лесна справка).

Четвърто, още на 30.10.2017 сама открих информацията за ПТП-то - публично достъпна е на сайта на ГФ - и веднага уведомих застрахователя, като изисках заверено копие от протокола за ПТП и всички съпътстващи го документи, при което той изпадна в мълчание, продължило почти година.

Пето, през април 2018 г. ДаллБогг най-сетне оттегли абсурдните си искове срещу "мен" и делото беше прекратено без разглеждане по същество, което ме лиши от възможността да изискам документи по ПТП-то в съдебното производство.

Шесто, на 13.07.2018 г. изпратих  до ДаллБогг заявление по ЗЗЛД за заличаване на личните ми данни от информацията за протокола за ПТП, налична в базата данни на ИЦ към ГФ, и на 28.08.2018 г. получих копие от протокол на румънски език без превод на български език и гръб на талон без лицевата част. В протокола няма мои лични данни - това се вижда и без превод на български език. На гърба на талона също няма мои лични данни (по принцип на гърба няма такива, те са на лицевата част, но точно тя липсва).

Седмо, преди да се обърна към КЗЛД, неколкократно помолих ДаллБогг да ми изпрати превод на протокола и лицевата част на талона, но той не отговори.

Осмо, на 13.10.2018 г. подадох жалба до КЗЛД, заведена на 17.10.2018, след което, на 26.10.2018, ДаллБогг ми отговори чрез адв. Воденичаров, че са ми били изпратени всички документи по ПТП-то, в които имало мои лични данни, а именно:

- Протокол № 0131717 от 09.06.2017 г. - копие (протоколът е на румънски език; в него няма мои лични данни - вижда се и без превод на български език);

- Международна карта за автомоб. застраховка - копие (за картата няма доказателства, че е представена пред органите на румънското МВР; тази карта никъде не се споменава в протокола за ПТП-то; картата е на Ренета от Росеново, аз съм от Варна; картата НЕ е документ за собственост)

- Талон  № 007376168 (малък)  - копие (приложен е само гръб на талона; на гърба по принцип няма лични данни; търси се лицевата част; адв. Воденичаров изглежда не е наясно, че ми е изпратил само гърба, видно от двукратното му изявление, че ми изпраща целия талон - веднъж на 27.07.2018 и втори път сега, на 26.10.2018).


НАКРАТКО. Моля Комисията да приеме за безспорно доказано, че ДаллБогг няма никакво законово основание за въвеждане на данните ми в ИЦ на ГФ като данни за собственик на кола, виновно причинила щети съгласно протокол № 0131717 за ПТП с материални щети в Румъния на 8 или 9 юни 2017г. Ако Комисията отхвърли молбата ми, моля: 1. Да изиска от ДаллБогг превод на протокола за ПТП-то, за да се убеди, че никъде няма мои лични данни. В жалбата съм представила неофициален превод на протокола, от който става ясно, че този протокол дори не е за материални  щети, а представлява най-обикновен "катаджийски" протокол за глоба поради неспазване на дистанция. 2. Да изиска от ДаллБогг или направо от МВР копие от целия талон № 007376168. Специално от МВР е достатъчно да се изискат само данните за собственика по този талон или поне потвърждение, че данните не са моите. Що се отнася до застраховката на РенАта от Росеново и зелената карта на РенЕта от същото добричко село, моля КЗЛД да ги изключи от доказателствата, т.к. са съставени от варненски брокери половин година преди ПТП-то в Румъния и НЕ са документи за собственост, а жалбата е само за ПТП-то в Румъния и въведените от ДаллБогг мои лични данни за ПТП-то в базата данни на ИЦ към ГФ. Съвсем конкретно - жалбата е срещу голословните твърдения на ДаллБогг чрез адв. Воденичаров, че личните ми данни били предоставени на застрахователя от "органите на полицията при настъпването на ПТП в Република Румъния".


С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, жалбоподател

ЕГН ***, адрес: гр.Варна, 9010, ул."Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

стац. тел. 052 988 600, моб. тел. 0888 60 90 72, email: rennie@softisbg.com

Блог за застрахователни измами с "Гражданска отговорност": http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста.

Моля да се обърне специално внимание на приложения образец на малък талон на МВР - Свидетелство за регистрация част  II, публ. в ДВ (лице и гръб) за ориентиране как трябва да изглежда целият талон, който ДаллБогг твърди, че ми е изпратил, а в действителност е изпратил само гърба му, където се намират само данни за колата. Личните данни на собственика се намират на лицето на талона, както е обяснено и в жалбата.

-

Обратна разписка

Subject: Read: по жалба ППН-01-843-17/17.10.2018
Date: Wed, 14 Nov 2018 08:47:43 +0200
From: kzld cpdp <kzld@cpdp.bg>
To: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>


Вашето съобщение е прочетено на 14 Ноември 2018 г. 08:47 ч. (GMT+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.
-


Начало на блога

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1722

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.