15.12.2017 От ВТАП

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията с ВТАП и новините за дек. 2017

-

Subject: РП Плевен - на № 3624/13
Date: Fri, 15 Dec 2017 14:02:53 +0200
From: AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>
To: rennie@softisbg.com
CC:

РП Плевен - Официална ПК <rp@pl.prb.bg>

Резюме. Липсвали били основания за намеса от ВТАП, защото не съм била съобщавала нищо ново.

Писмото от ВТАП в pdf

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1429

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.