07.12.2017 До КФН

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

ДО: КФН

КОПИЕ ДО: НС

КОПИЕ ДО: ДаллБогг и РП-Варна, пр. 14049 (за сведение)

 Отн. Измамливи практики на "ДаллБогг" с цел обявяване нищожност на застрах. договори "Гражданска отговорност"

Здравейте,

Във връзка с Ваш отговор от 05.12.2017 (приложен), Ви уведомявам, че не е необходимо да извършвате проверка по мой сигнал, че не съм страна по дело, заведено от "ДаллБогг" в Добричкия съд, тъй като мисията КФН е съвсем друга.

"Мисия и цели

Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица."

-  

Всъщност досега аз изобщо не съм подавала сигнал до КФН. Това е първият. Вие сте получили няколко копия от мои писма до "ДаллБогг" и другаде. Съответно сте се самосезирали, за което благодаря. Въпросът е, какво е във Вашите правомощия? Със сигурност не е това, че не съм страна до дело. Провела съм множество правни консултации, затова най-учтиво Ви моля да преустановите проверката по мой сигнал, че не съм страна по дело и вместо това да обърнете внимание на "ДаллБогг", че стотиците, а може би и хиляди, нищожни застрахователни договори , сключени от него чрез брокери в страната, по никакъв начин не повишават доверието в него. Това, че издевателства над мен - случаен гражданин без кола и книжка - с твърдения, че съм страшен застрахователенн измамник, е частен случай, с който не сте длъжни да се занимавате. За Вас има други, по-важни проблеми. Така например, не говори добре за лицензиран застраховател, че "с инструкции от август 2017 г. "ДаллБогг" оказва натиск върху представители и кореспонденти как да изплащат обезщетения от негово име и да коригират сумите за пострадали. В резултат много от тях са прекратили взаимоотношенията си със застрахователя, като той няма представители в 25 членки на системата, което е основно изискване. А може би най-сериозното обвинение е, че в офертите си за попълване на тези дупки "ДаллБогг" предлага бонуси при изплащане на по-ниски компенсации на пострадали. Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания."   (цитатът е от статията "ДаллБогг" застрахователен проблем, 24.11.2017: http://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/11/24/3084048_dallbogg_zastrahovatelen_problem/)

Що се отнася до множеството еднотипни съдебни дела на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрахователни договори "ГО", предоставям на вниманието Ви две съдебни решения, които разкриват измамливи практики на "ДаллБогг", с молба да извършите проверка и да дадете компетентно становище по мотивацията на "ДаллБогг" да обявява нищожност на толкова много застрах. д-ри "ГО".

Едното е на РС-Русе от 01.12.2017, с  което аргументирано се отхвърлят всички измислени искове на "ДаллБогг" за обявяване нищожност на застрах. договор "ГО".  Ето линк към това съдебно решение: http://www.justice-ruse.org/rcourt/2017/12/g/03634517/895b1417.htmДва момента заслужават специално внимание тук:

1. "Сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължително- чл. 483 ал.1 от КЗ. Договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите" може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от всяко трето лице, различно от собственика- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ." (а пък "ДаллБогг" твърди в еднотипните си искови молби за прогласяване нищожност на "ГО", че щом ГО не е сключена от собственика на колата или от изрично упълномощено лице, застрах. договор бил нищожен, бел. моя. Р.С.)

2. "Искът за нищожност поради липса на съгласие  във връзка с липса на представителна власт е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот." (а пък "ДаллБогг", вместо да издири собственика на колата, кара случайни граждани като мен да декларират пред съда, че не били подписвали договора, бел. моя. Р.С.)

 
Другото съдебно решение е на РС-Добрич от 04.12.2017. Тук ответникът е жена, която отдавна е продала колата си. Обичайна практика на "ДаллБогг" е да съди граждани, които отдавна са продали колите си. "ДаллБогг" съди дори и отдавна починали лица  - невероятно, но факт! Линк към съдебното решение на ДРС от 04.12.2017: https://dobrichrs.root.bg/2017/12/g/02634517/354b0317.htm
И с това решение съдът отхвърля исковете на "ДаллБогг". Тук интересното е, че съдът не одобрява извънсъдебното "споразумение" между ДаллБогг" и набедената ответница (такова "споразумение" "ДаллБогг" е сключвал и друг път; от мен също се иска да подпиша такова - аз отказвам)

"По делото  не се доказва, че е налице валидно застрахователно правоотношение между страните по делото по застрахователна полица N ***   за застраховка „Гражданска отговорност" от 30.03.2016г., което следваше да се докаже от ищеца. Следователно ответникът няма качеството  застраховано лице по смисъла на Кодекса  за застраховането.

     Действително ответникът признава, че не е подписвал процесната полица. Твърденията на ищеца за обстоятелствата по сключване на договора не се доказват. Това поставя въпроса за добросъвестността на застрахователя при сключване на договор с ответника след промяна в собствеността на  автомобила -предмет на застрахователната полица, при липса на данни за подпис както на застрахования, така и на застраховащия на застрахователната полица.

   Според Решение на Съда на Европейския съюз от 04 май 2016г. по дело C-287/16г. с предмет преюдициално запитване, отправено  от Supremo Tribunal de Justica/ Върховен съд , Португалия/  чл.3,апр.1 от Първа директива и чл.2, пар.1

От Втора директива трябва да се тълкуват в смисъл да не допускат национална правна уредба, която в обстоятелствата по делото би имала за последица противопоставимостта спрямо трети пострадали лица на нищожността на договор за застраховка Гражданска отговорност за МПС, произтичаща от първоначално декларирани от застрахования неверни данни относно самоличността на собственика и лицето, което обичайно управлява  съответното МПС или от обстоятелството, че  лицето, за което  или от името на което  е сключен договорът за застраховка не е имало икономически интерес от сключването му.

  В  съответствие с посоченото решение съдът намира, че  при липсата на доказано валидно застрахователно правоотношение с ответника поради промяна в правото на собственост на процесния автомобил, предявените искове за нищожност и унищожаемост  подлежат на отхвърляне. Ответникът не е имал към датата на застрахователната полица икономически интерес от сключването му, тъй като не може да бъде застраховано лице по смисъла на Кодекса за застраховането-чл.257,ал.2.

   Не така стои въпросът при ищеца. Нищожността на застрахователната полица освобождава застрахователя от отговорност за заплащане на обезщетение за вреди, настъпили от пътно-транспортно произшествие  с автомобила, за който се отнася процесната полица. Така отговорността се прехвърля на Гаранционния фонд.

     Нарушава се основен принцип в правото-Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest/ Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение/. При сключване на търговска сделка, каквато е застрахователната, ищецът следва на основание чл.302 ТЗ  да полага грижа на добър търговец, което означава да положи дължимата грижа  за сключване на валидна сделка, от която произтича отговорността му за плащане. Противното означава, че настоящия иск е предявен в нарушение на чл.3 от ГПК, касаещ добросъвестност на страните при упражняване на процесуалните им  права. Същото се отнася и за уреждане на отношенията с ответника със „споразумение" и искане за произнасяне на съда при признание на иска.

      Изложеното обосновава преценката на съда за произнася по съществото на спора, а не в хипотезата на чл.237 ГПК.

     По  възражението  на ответника за нищожност на осн.чл.42,ал.2 ЗЗД: Между страните не е възникнало облигационно правоотношение. Ответникът може да се позове на нищожност при наличие на правен интерес. Съдът намира, че такъв в случая не е налице. Поради това възражението няма да бъде разгледано."

  

 

С уважение
Ренета от Варна, която "ДаллБогг" смята за Рената от с. Росеново - несъществуващо лице, фигуриращо с моето ЕГН в застрах. полица "ГО"
Блог за застрахователната измама, в която 'ДаллБогг" несправедливо ме обвиняват: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html


-------- Forwarded Message --------

Subject: Re:
Date: Wed, 6 Dec 2017 11:04:16 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: zashtitapotrebiteli <zashtitapotrebiteli@fsc.bg>

Благодаря, очаквам с нетърпение резултатите от Вашата проверка.

Р. Стоянова, Варна

On 5.12.2017 15:10, zashtitapotrebiteli wrote:

Приложено Ви изпращам писмо с изх. №  91-02-1360/05.12.2017 г. , подписано от г-н  Владимир Савов - член на Комисията за Финансов Надзор

 

 

 -

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1424

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.