04.12.2017, 03:46 До множество адресати - РС-Русе: разумно съдебно решение по измислените искове на ДаллБогг

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: РС-Русе- разумно съдебно решение по измислените искове на ДаллБогг
Date: Mon, 4 Dec 2017 03:46:21 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@vn.prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, rousse_rs@justice.bg, courtruse@gmail.com, courtruse.press@gmail.com, montana_sad@mail.bg, rsss@dir.bgИзпращам едно разумно съдебно решение на Районен съд Русе от 01.12.2017, с което аргументирано са отхвърлени измислените искове на "ДаллБогг" по подобен на моя случай. Моля всички компетентни институции и лица да се самосезират според специфичните си компетенции, за да се прекрати практиката на "ДаллБогг" да внася многократно еднотипни искови молби за обявяване нищожност на застрах. договори на основание чл.42 в.вр.чл.26, ал.2, пр.2-ро ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.5-то ЗЗД,  чл.349 от КЗ, чл.29, ал.1 ЗЗД и чл.124, ал.1 Г

Поздрави: Ренета от Варна, набедена от "ДаллБогг" за застрахователен измамник пред РС-Добрич, поради което втори месец не мога да спя - ето моят случай: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

Прилагам и линк към над 60 съмнителни дела на "ДаллБогг" от същия вид - главно в Монтана, Видин, Русе, Силистра и Добрич: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.htmlРЕШЕНИЕ (МОЛЯ СЪДИИТЕ ДА ИМАТ ПРЕДВИД ТОВА РЕШЕНИЕ, АКО ДАЛЛБОГГ ИМ ИЗПРАТИ ПОДОБНА ИСКОВА МОЛБА, бел. моя, Р.С.)

гр.Русе, 01.12.2017 г.http://www.justice-ruse.org/rcourt/2017/12/g/03634517/895b1417.htm

В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

          Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

при секретаря Дарина Великова като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3895 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази        

"Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" предявява иск срещу Р.Т.Т. да бъде прогласен за нищожен или да бъде унищожен договор за застраховка между страните сключен със застрахователна полица № BG/30/116002648343 поради липса на съгласие за неговото сключване. В условията на евентуалност излага множество различни основания за нищожност/унищожаемост на договора:

1.     Противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави- чл. 26, ал.1, предл. 1,2 и 3 от ЗЗД;

2.     Липса на съгласие поради липса на представителна власт- чл. 26 ал.2 предл.2 във връзка с чл. 42 от ЗЗД;

3.     Липса на предписаната от закона форма- чл. 26 ал.2 предл.3 от ЗЗД;

4.     Липса на основание- чл. 26 ал.2предл.4 от ЗЗД във връзка с чл. 289 ТЗ и вр. чл. 8 ал.2 от ЗЗД;

5.     Липса на застрахователен интерес- чл. 349, ал.1,2 и 3 от КЗ,

6.     Привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация- чл. 26 ал.2 предл.5 от ЗЗД;

7.     Измама при сключването на застрахователния договор.

Иска се прогласяване на недействителността на застрахователния договор на някое от основанията посочени по-горе.

Ответникът депозира отговор на исковата молба с който оспорва претенциите, като навежда правни доводи.  В съдебно заседание се явява лично, като пояснява изявлението си и заявява, че застрахованият автомобил е бил продаден и той не е сключвал застраховка гражданска отговорност за него. Сочи също, че по отношение на автомобила е бил предоставил пълномощно на лицето П. С. И., което пълномощно обаче е било оттеглено.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

На 12.10.2016г. в гр. Търговище е била сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" между Р.Т.Т. и ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД за лек автомобил „Форд Фокус" с рег. № ...... със срок на валидност на застраховката от 13.10.2016г. до 12.10.2017г. За застраховката е съставена застрахователна полица № BG/30/116002648343 (оригинал на л.64). В застрахователната полица е посочено, че обичайният водач на превозното средство е PUIU ROBERT с адрес DIMBOVITA, SAT GURA SUTII, NR 220, с мобилен телефон 0756555894 и ЕГН/ЕИК 1881225152516. От тези данни се установява, че обичайният водач е с адрес извън България, ползва мобилен телефон от чуждестранен мобилен оператор и най вероятно не е български гражданин. В застрахователната полица е посочено, че застрахователната премия за посочения автомобил „Форд Фокус" е 149,83 лева, но застрахователят е приложил 300% увеличение и е сключил договора при завишена премия в общ размер 599,32 лева, която сума е била платена еднократно. Върху застрахователната полица има знак на Гаранционен фонд съгласно изискването на чл. 487 ал.1 от КЗ.

На 01.09.2010г. Р.Т.Т. е упълномощил П. Ст. И.да закупува и продава от негово име всякакви моторни превозни средства, да го представлява пред КАТ, МВР, Митница, ДАИ, нотариуси и други лица и държавни органи, като обема на представителната власт дава пълни права за извършване на дейност по покупка и продажба на автомобили на името на Р.Т.Т.. Пълномощното е нотариално заверено на 01.09.2010г. На 11.07.2011г. Р.Т.Т. е заверил пред нотариус декларация за оттегляне на пълномощното дадено на П. С.И.. Липсват данни оттеглянето на пълномощното да е достигнало до лицата, за пред които то е било издадено. Представено е удостоверение от помощник-нотариус, за това, че на 15.10.2010г. е бил заверен нотариално договор за продажба на лек автомобил „Форд Фокус" с рег. № Р8634АМ с който Р.Т.Т. действайки чрез пълномощника си П.Ст. И.е продал автомобила на румънският гражданин Й. Д..

Представена е разпечатка от електронен документ от който е видно, че Р.Т.Т. има 11 броя сключени застраховки за леки автомобили в периода 2015-2017 година.

Приложимо право:

Договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е уреден в глава 47 от Кодекса за застраховането, Наредба49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз и  ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка. Съществени разпоредби от посочените нормативни актове имащи значение за настоящото дело са следните:

1.                 Сключването на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължително- чл. 483 ал.1 от КЗ. Договорът за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите" може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от всяко трето лице, различно от собственика- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ.

2.                 По задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите застраховани са собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което извършва фактически действия по управлението или ползването на моторното превозно средство на законно основание. Не е необходимо водачът да притежава изрично писмено пълномощно от лицата по изречение първо за управлението или ползването на моторното превозно средство- чл. 477 ал.2 от КЗ.

3.                 Застрахователният договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите за вреди, причинени на територията на държава членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство- чл. 480 и пар.1 т.6 от КЗ.

4.                 Застрахователят не може под никаква форма да договаря или да изисква допълнителна премия или доплащане на премия или други плащания във връзка с покритие на гражданската отговорност на автомобилистите извън територията на Република България и в рамките на територията на държавите, чиито национални бюра са членове на системата "Зелена карта", в това число под формата на възстановяване на отстъпка, предоставена при сключването на застраховката.- чл. 480 ал.5 от КЗ.

5.                 Управлението на моторното превозно средство в рамките на територията на държава членка във всеки период в рамките на срока на договора не представлява значително изменение на риска по смисъла на чл. 367- чл. 480 ал.7 от КЗ.

6.                 Кодекса за застраховането дефинира понятието „Територия на която обичайно се намира моторното превозно средство" в чл. 482. Тази дефиниция обаче има правно значение единствено за приложимото право в някои хипотези (чл. 480, ал.1 т.3 от КЗ) и при определяне на институцията, натоварена да извършва гаранционни плащания, аналогична на Гаранционния фонд (чл. 517 ал.2 от КЗ). Територия, на която обичайно се намира моторното превозно средство не се свързва с риска от застрахователно събитие.

8.  Съгласно чл. 485 ал.2 и ал.3 от КЗ:

Когато неточно обявено или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието или за увеличаване размера на вредите, застрахователят не може да откаже плащане на увредените лица, нито да намали размера на застрахователното обезщетение.

В случаите на необявени обстоятелства, за които застрахователят писмено е поставил въпрос, той има право в срока по чл. 363, ал. 1, съответно по чл. 364, ал. 1, да иска разликата между договорената премия и премията, която съответства на риска при отчитане на необявеното обстоятелство, която е била в сила към датата на сключване на застрахователния договор, съгласно тарифата на застрахователя, заедно с лихвата за забава. Застрахователят уведомява ползвателя на застрахователни услуги за правото си по изречение първо преди сключване на застраховката.

9. Съгласно чл. 491 от КЗ: В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Застрахователят няма право да прекрати договора за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите при промяна на собствеността на застраховано моторно превозно средство, независимо кога и как е уведомен за това обстоятелство. В този случай с оглед оценка на риска застрахователят има право да иска доплащане на застрахователна премия от приобретателя.

В случаи на промяна на застрахователната премия поради повишаване на риска при смяната на собствеността застрахователят трябва писмено да уведоми приобретателя за размера на премията и за срока, в който да бъде платена. При неплащане на премията в указания от застрахователя срок договорът се прекратява считано от изтичане на срока за плащане на увеличената премия.

10. Когато застрахователното събитие е настъпило извън територията на Република България, чужд застраховател по имуществена застраховка, който е встъпил в правата на застрахования срещу виновния водач, който е управлявал моторно превозно средство, за което няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, може да упражни правата си срещу Гаранционния фонд по чл. 518, ако законодателството на държавата членка, където е възникнало застрахователното събитие, допуска такава възможност.

Исковете са предявени в условията на евентуалност във връзка с което съдът е задължен да се произнесе по тях в заявената поредност. Съдът ще се произнесе по исковете в поредността, в която са заявени в петитума на исковата молба.

I. Искът за нищожност поради липса на съгласие  във връзка с липса на представителна власт е неоснователен. Съгласно Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК висящата недействителност при договор сключен от лице без представителна власт е установена в защита на мнимо представлявания и само той може да се позове на нея. Насрещната страна по договора и третите лица не могат да се позовават на тази недействителност. При мотивирането на това разрешение ОСГТК на ВКС сочи: „Не на последно място, възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот."

Полицата е подписана от застрахователен брокер и по делото не се твърди и не се доказа този брокер да не е имал представителна власт. Съгласно чл. 301 от ТЗ „Когато едно лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята, че търговецът потвърждава действията, ако не се противопостави веднага след узнаването." Дори и застрахователния брокер да не е имал представителна власт,  ищецът не се е противопоставил веднага след узнаването, което се потвърждава от факта, че процесната полица е заявена и регистрирана в Гаранционния фонд.

По изложените съображения искът за обявяване на сделката за нищожна като сключена без представителна власт е неоснователен и следва да се отхвърли.

II. Исковете за нищожност на договора поради противоречие със закона и със добрите нрави и поради заобикалянето му са неоснователни. В исковата молба се излагат пространни доводи за практикуваната от ответника дейност по закупуването на леки автомобили на негово име и предоставянето им на румънски граждани. Законността на тази дейност обаче няма отношение към валидността на процесния договор за застраховка. Договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" се сключва задължително по силата на закона за това сключването му по начало не може да нарушава закона ако липсват нарушения на конкретни разпоредби регулиращи застрахователното правоотношение. Нарушенията в дейността по придобиването на автомобила не се отразяват на действителността на договора за застраховка.

III. Искът за прогласяване на нищожност на застрахователния договор поради липса на основание е неоснователен. Процесният договор се сключва задължително по силата на закона, като законовата разпоредба на чл. 483 ал.1 от КЗ сама по себе си е основание той да бъде сключен. Разглеждайки понятието „основание" на сделката от гледна точка на разделянето на правните сделки на каузални и абстрактни, то основанието се дефинира, като типичната и непосредствена правна цел, която се преследва със сключването на сделката. В случая тази цел за застрахования е получаването на застрахователно покритие и възможността да се управлява автомобила законно и без санкции, а основанието за застрахователя е получаване на застрахователната премия.  Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите"  може да се сключи както от собственика на автомобила, така и от което и да е трето лице- чл. 483 ал.1 т.1 от КЗ, като основанието на този вид сделка е да се получи застрахователна защита за всички лица по чл. 477 ал.2 от КЗ, които управляват автомобила, като не е задължително застраховащият да е от кръга на лицата управляващи автомобила. Позоваването на чл. 289 от ТЗ в този иск е неуместно, като по делото липсват каквито и да е доказателства, че застраховката е сключена с основната цел да се увреди застрахователя.

IV.   Искът за прогласяване на нищожност на застрахователния договор поради липса на предвидената в закона форма е неоснователен. Съгласно чл. 344 от КЗ договорът за застраховка се сключва в писмена форма и процесният договор приложен по делото е сключен в такава форма. Въпросът дали подписа е част от писмената форма не може да бъде разгледан обстойно в настоящото решение, но настоящият състав приема, че при търговските сделки подписът не е част от формата. Т.е. когато е налице писмен документ дори и да не е посписан, то изискването за форма е спазено (като евентуално за страните биха възникнали затруднения с доказването на договора, които обаче не са непреодолими). Това следва от чл. 293 ал.4 от ТЗ, където се сочи- „Писмената форма се смята за спазена, ако изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено." Фактурите и касовите бележки са типични примери на документи от търговския оборот, които и без да са подписани, валидно удостоверяват съответните обстоятелства в писмена форма. Следва да се посочи също така и разпоредбата на чл.293 ал.3 от ТЗ- „Страната не може да се позовава на нищожността, ако от поведението й може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението."  Съдът приема, че от поведението на ищеца е видно, че същият не е оспорвал действителността на договора предвид факта, че е приел плащането, не е предприел действия по връщане на получените суми и е регистрирал застрахователния договор в регистрите водени от Гаранционния фонд съгласно чл. 571 от КЗ по реда на НАРЕДБА № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.  

V. Искът за прогласяване на нищожност на застрахователния договор поради липса на застрахователен интерес е неоснователен.

Съгласно чл. 349 ал.1 от КЗ застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие. Тази правно призната необходимост произтича от чл. 483 ал.1 от КЗ, който сочи, че застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите" е задължителна и че може да бъде сключена от което и да е лице, като не е необходимо застраховащия нито да е собственик, нито да е водач на автомобила.

VI. Искът за установяване на персонална симулация също е неоснователен. Персонална симулация има, когато като страна по сделката е посочено едно лице, но се договаря, че всъщност страна ще е друго лице. Процесният случай не е такъв. При него едно неустановено лице е сключило договор от името на Р.Т.Т. и е заплатило застрахователната премия. Това представлява действие без представителна власт, което бе обсъдено по-горе и не води до нищожност поради персонална симулация.

Застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите" има спецификата, че права по застрахователния договор възникват за всички водачи на автомобила които го ползват на законно основание, както и за третите лица  увредени при ползването на автомобила, като тези лица не е необходимо да са страна по застрахователния договор. За това след пълното изплащане на застрахователната премия личността на застраховащия не е от съществено значение и не може да доведе до нищожност поради персонална симулация.

VII. Искът за унищожаване на застрахователния договор поради измама е неоснователен. В исковата молба се сочи, че измамливите действия на застраховащия били „безконтролното прехвърляне на собствеността, чрез съчетание на множество привидни и прикрити сделки, предоставяне на процесното МПС на лица граждани на различни държави, без значение целите, които те преследват и без значение дали притежават валидно свидетелство за управление на МПС".

Съгласно чл. 485 ал.2 от КЗ: „Когато неточно обявено или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието или за увеличаване размера на вредите, застрахователят не може да откаже плащане на увредените лица, нито да намали размера на застрахователното обезщетение."  Това означава, че дори и да има премълчани или неточно обявени обстоятелства застрахователят е длъжен да обезщети увредените лица в пълен размер- т.е. договорът е валиден.

Съгласно чл. 485 ал.3 от КЗ В случаите на необявени обстоятелства, за които застрахователят писмено е поставил въпрос, той има право да увеличи застрахователната премия и да изиска разликата, което е още един аргумент, че премълчаването на обстоятелства не е основание за унищожаване на договора.

Съгласно чл. 362 от КЗ при сключването на застрахователния договор, когато застрахователят е поставил въпроси, застраховащият, неговият пълномощник или неговият застрахователен брокер е длъжен да обяви точно и изчерпателно съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска. За съществени за риска обстоятелства се смятат само тези, за които застрахователят изрично и писмено е поставил въпрос.

По делото липсват доказателства за това застрахователят да е поставил въпроси на застраховащия от тези, за които твърди, че е бил измамен, поради което тези въпроси не могат да се считат за съществени за риска и съответно съществени за сключването на застрахователния договор.

Предвид изложеното не е налице гражданскоправна измама, която да доведе до унищожаемост на сделката.

По делото са наведени много доводи във връзка с противоправността на дейността на ответника по регистрация на автомобили на негово име и предоставянето им на чуждестранни граждани. Извън предмета на настоящото дело е законността на този тип дейност. Договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" е валиден и задължителен по закон. Застрахователят е бил уведомен със застрахователната полица, че автомобилът ще бъде управляван от лице, което е с адрес извън България и ползва чуждестранен мобилен телефон. Имената на лицето също не са български. Тези факти са достатъчни за да стане ясно на застрахователя, че автомобилът най-вероятно ще се управлява извън България, във връзка с което е можел да се възползва от правото си да постави допълнителни въпроси по чл. 362 от КЗ за да установи релевантните обстоятелства. Вместо това обаче застрахователят е увеличил застрахователната премия четири пъти, което е очевидна индикация, че е приел, че конкретната застрахователна полица се сключва при обстоятелства различни от обичайните и има повишен риск. Увеличението на премията е направено забраната на чл. 480 ал.5 от КЗ. Застрахователят е разполагал с необходимата информация в собствената си информационна система за това, че ответникът (а и много други лица) сключват множество застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите" на автомобили, които се управляват от лица с адрес в чужбина, които вероятно са чужди граждани. Ответникът Т. е развивал споменатата спорна дейност, която е включвала и застраховане на автомобили при ответника от 2015 година. Очевидно оторизиран служител на застрахователя е взел решението да се увеличи значително застрахователната премия, което сочи за наличие на знание у ищеца за същността на споменатата дейност и за повишеният риск. На настоящият състав на съда са служебно известни още много лица занимаващи се с подобна дейност и застраховали автомобилите при ищеца, за които са заведени дела аналогични на настоящото. Всичко това сочи, че спорната практика по регистрация на автомобили на името на местно лице и преодставянето им на трети чуждестранни лица е ставала със знанието на дружеството ищец. Всъщност без сключването на надлежна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" споменатата спорна практика би била невъзможна, което сочи, че застрахователят се е възползвал от тази практика и съответната пазарна ниша, като е продавал застраховката на многократно завишена цена. В даден момент обаче застрахователят е направил преоценка на рисковете от тази практика и е решил да се позове на нейната незаконосъобразност за да се освободи от отговорност.  Както бе посочено по-горе обаче законосъобразността на дейността не е свързана с валидността на застраховката. Мотивиран така  съдът   

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен поради липса на съгласие и липса на представителна власт.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен  поради противоречие със закона.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен поради заобикаляне на закона.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен поради противоречие с добрите нрави.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен поради липса на основание.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен поради липса на предвидената в закона форма.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен  поради липса на застрахователен интерес.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за признаване на установено, че договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 е нищожен  поради привидност при условията на персонална симулация.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от  "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Г.М. Димитров" № 1 срещу Р.Т.Т., ЕГН ********** с адрес *** иск за унищожаване на договорът за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" сключен със  застрахователна полица № BG/30/116002648343 поради  измама.

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

                                                               Районен съдия: /п/
-------- Forwarded Message --------

Subject: ДРС - интересно съдебно решение за нищожност на застрах. договор
Date: Fri, 1 Dec 2017 16:46:46 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@vn.prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg
Изпращам едно много интересно съдебно решение на ДРС от 29.11.2017. Моля всички компетентни институции и лица да се самосезират според специфичните си компетенции. Решението е снабдено с резюме и коментари (отбелязани с червен цвят в текста на самото решение).
Поздрави: Ренета от Варна, която "ДалБогг" - а може би и ДРС? - смятат за Рената от с. Росеново, Добричко 

"ДаллБогг" - интересно дело за прогласяване нищожност на застрахователен договор

Резюме. Ответникът си е продал колата през 2012. През 2017 "ДаллБогг" го сюрпризира с дело за прогласяване нищожност на застрах. договор, сключен неизвестно от кого за бившата му кола. Съдът игнорира искането на ответника да се потърси сегашния собственик на колата и лицето, което е сключило договора (платило премията) и направо прогласява нищожност. В края на решението се прави интересно предположение, че брокерите вероятно са злоупотребили с данните на ответника, но не става ясно дали материалите по делото са изпратени в Прокуратурата. С колата е станало ПТП. Документи за ПТП-то не са изискани. Не е установено кой е причинил щетите при ПТП-то. Сега, след като застрах. договор вече е нищожен, срещу ответника спокойно може да бъде предявен регресен иск да плаща щетите, които друг е причинил. Същото искат да направят и с мен. Тръпки ме побиват от такова правосъдие. Вж моя случай: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html

-

Оригинална публикация на решението - на сайта на ДРС: https://dobrichrs.root.bg/2017/11/g/03634516/808b0917.htm
                                                                                                          РЕШЕНИЕ №....             

гр. Добрич, 29.11.2017 г.

                                                                                              В ИМЕТО НА НАРОДА                                              

      Добричкият районен съд, Гражданска колегия, девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на девети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:    

            

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИР ГЕНОВ

при участието на секретаря Галина Христова сложи за разглеждане гр. дело №3808 по описа за 2016 г. на ДРС, докладвано от районния съдия, и за да се произнесе, взе предвид следното:

    

       Производството е по чл.26 ал.2 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.1-во, чл.26 ал.1 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.4-то и чл.27 от Закона за задълженията и договорите.  

       Образувано е по искова молба на Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Бисер Иванов и Росен Младенов, чрез процесуалния представител юрисконсулт Н.Б., срещу А.Н.Ч. с ЕГН ********** ***, като са предявени искове  за прогласяването на нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №****, издадена на 07.09.2015 г. от ищцовото дружество и с посочен застрахован А.Н.Ч., по чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите поради липсата на съгласие; на основание на чл.26 ал.1 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите поради заобикаляне на закона; по чл.26 ал.1 пр.1-во от Закона за задълженията и договорите поради противоречие със закона; по чл.26 ал.1 пр.3-то от Закона за задълженията и договорите поради противоречие с добрите нрави; на основание на чл.26 ал.2 пр.4-то от Закона за задълженията и договорите поради липсата на основание и липса на застрахователен интерес; при условията на алтернативност се настоява договорът да бъде обявен за унищожаем на основание на чл.27 от Закона за задълженията и договорите поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключването на застрахователния договор (07.09.2015 г.).

       В законоустановения едномесечен срок ответникът чрез назначения особен представител е посочил, че предявените искове са недопустими, тъй като към датата на депозирането на исковата молба срокът на действие на договора е бил изтекъл и за ищеца липсва правен интерес от предявяването на исковете; в българското законодателство липсва забрана за упълномощаване от собственика на трети лица да управляват неговия автомобил, което е допустимо и съгласно общите условия на договора за застраховка; по същество предявените искове са неоснователни, тъй като е имало валидно сключен договор за застраховка, който е действал между страните; собственикът не дължи никакво уведомяване до застрахователя по чл.491 ал.1 от Кодекса за застраховането за упълномощаването на друго лице да управлява автомобила, а самото упълномощаване не води до извод за пълна дезинтересираност от страна на собственика; ако се установи, че договорът за застраховка е сключен от пълномощник, това не рефлектира на неговата валидност; дори договорът да е сключен от трето лице, действало като пълномощник без представителна власт, то няма пречка за сключването му и договорът е валиден (правилно становище, но ирелевантно в случая - тук вероятно става дума за злоупотреба с лични данни, вж в края на решението изказаното от съда предположение, че брокерите са злоупотребили с данните на ответника, бел.моя, Р.С., 01.12.2017) ; неоснователни са твърденията на ищеца, че ответникът се стремял да извлече неправомерни облаги; към исковата молба не са представени доказателства при управлението на процесното МПС да са причинени увреждания, както и застрахователят да е изплатил парично обезщетение за такива щети; настоява се за прекратяването на делото, евентуално за отхвърлянето на исковете.

     В последното съдебно заседание ищцовото дружество чрез своя процесуален представител е заявило, че с оглед на безспорно установеното неподписване на процесната полица от ответника тя е нищожна поради липсата на съгласие; предявеният при условията на евентуалност иск за нищожност поради липсата на застрахователен интерес също е основателен, защото от представените писмени доказателства се установява, че ответникът не е бил собственик на автомобила, посочен в полицата; доколкото в полицата е посочен А.Н.Ч., именно той е пасивно легитимиран.  

     В последното съдебно заседание ответникът чрез назначения особен представител е посочил, че той не е пасивно легитимиран да отговаря по предявените искове, тъй като от 2012 г. не е собственик на процесния автомобил; (ДаллБогг води множество дела срещу лица, които отдавна са продали колите си; хората с изненада научават, че са били застраховани, години след като вече не са собственици, съдът не се интересува от кого е платена премията, нито кой е сегашният собственик, най-интересното в настоящия случай е, че в края на това съдебно решение е изказано предположението, че брокерите са злоупотребили с данните на ответника, но не се съобщава материалите по делото да са били изпратени в прокуратурата, бел. моя, Р.С., 01.12.2017) според заключението на вещото лице ответникът не е положил подписа си и исковете спрямо него са недопустими; в производството трябва да се търси новия собственик на автомобила и този, който е сключил застраховката. (не е потърсен нито новият собственик, нито този, който е сключил застраховката / платил премията, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)  

    Добричкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  

     Предявеният главен иск е процесуално допустим.

     Неоснователни са възраженията на ответника, че след като към датата на депозирането на исковата молба срокът на действие на договора е бил изтекъл, то за ищеца липсва правен интерес от предявяването на исковете. Ищцовото дружество в последното съдебно заседание е представило извлечения от електронната информационна система за регистрирани щети при управлението на процесния автомобил по време на действието на застрахователния договор, които не са оспорени от ответника и са надлежно приети в настоящото производство. (не е установено кой е нанесъл щетите, а след прогласяване нищожност на застрах. договор, срещу ответника вече може да бъде предявен регресен иск той да ги плаща, бел. моя, Р.С., 01.12.2017) Те обосновават правния интерес от воденето на делото. Неоснователни са направените в последното съдебно заседание възражения за липсата на пасивна процесуална легитимация спрямо А.Н.Ч. с оглед на предполагаемото прехвърляне на процесния автомобил на трето лице, тъй като в полицата като застраховано лице е посочен именно той. (не са представени никакви други документи - нито квитанцията за платена премия, нито документите от ПТП-то, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)

     Разгледан по същество, предявеният главен иск е основателен.

     Процесният застрахователен договор e нищожен поради липсата на съгласие. От изготвената и приета съдебно - графологична експертиза се установява, че подписът в графата „застрахован" не е положен от ответника. Това означава, че от страна на А.Н.Ч. липсва волеизявление за сключването на договора, което е най-важният елемент от фактическия му състав. Съгласно чл.184 от отменения Кодекс за застраховането (действал към момента на сключването на застраховката на 07.09.2015 г.) застрахователният договор се сключва писмено във формата на застрахователна полица или друг писмен акт, като трябва да съдържа подписите на страните. Кодексът за застраховането е специален закон спрямо общия Търговски закон, като разпоредбата на чл.184 от Кодекса за застраховането (отм.) е специална спрямо тази на чл.293 от Търговския закон. След като липсва обективирано волеизявление от страна на ответника за сключването на застрахователния договор, същият е нищожен поради липсата на съгласие, поради което предявеният главен иск като основателен трябва да бъде уважен.

      На ищеца не следва да се присъждат разноски, защото по делото не се установява каквото и да е неправомерно поведение на ответника. Нещо повече - с оглед на липсата на обективирано писмено волеизявление от негова страна върху договора е твърде възможно застрахователният брокер да е допуснал злоупотреба с неговите лични данни. (интересно предположение, защо ли материалите не са изпратени в прокуратурата, бел. моя, Р.С., 01.12.2017)

       Водим от горното и на основание на чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите, Добричкият районен съд

                                      

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

РЕШИ:

         ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА СЪГЛАСИЕ на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №****, издадена на 07.09.2015 г. от Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Бисер Иванов и Росен Младенов, и с посочен застрахован А.Н.Ч. с ЕГН ********** ***.    

        РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

-

 -------- Forwarded Message --------

Subject: Fwd: "ДаллБогг" застрахователен проблем
Date: Fri, 24 Nov 2017 12:49:20 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@vn.prb.bg, GF <GF@gfund.bg>, s.chalakov@gfund.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, corruption@fsc.bg, press@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, rs_dobrich@abv.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, info@dallbogg.com, vkp@prb.bg, rp_dobrich@prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, office_gp@prb.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bgМоля компетентните лица и институции да се самосезират според специфичните си компетенции по тази днешна статия в "Капитал"!

http://www.capital.bg/biznes/finansi/2017/11/24/3084048_dallbogg_zastrahovatelen_problem/

Из статията:
"... с инструкции от август 2017 г. "ДаллБогг" оказва натиск върху представители и кореспонденти как да изплащат обезщетения от негово име и да коригират сумите за пострадали. В резултат много от тях са прекратили взаимоотношенията си със застрахователя, като той няма представители в 25 членки на системата, което е основно изискване. А може би най-сериозното обвинение е, че в офертите си за попълване на тези дупки "ДаллБогг" предлага бонуси при изплащане на по-ниски компенсации на пострадали. Освен това застрахователят е обявил за невалидни 800 полици, по някои от които вече има настъпили и заведени щети, като отказва да признае покритие и бави плащания към кореспонденти с ненужни допълнителни изисквания."

Поздрави,
Ренета Стоянова, Варна
нарочена за застрахователен измамник от "ДаллБогг"
Моята история - класически пример за нарушаване на човешки права: http://softisbg.com/dannies_blog/post-131.html


ДаллБогг дела и измами: http://softisbg.com/dannies_blog/post-133.html

Моля ВСС или ИВСС да обърне внимание на съдиите в цялата страна, ако вече не го е направил, да не приемат незаверени копия от застрах. полици и да не бързат да обявяват нищожност на застрах. договори поради липса на съгласие или представителна власт, защото застрах. договор не е като договора за покупко-продажба. Също така, да оглеждат внимателно, дали на полицата има подпис на застрахователя/брокера. В моя случай в Добричкия съд е било прието точно такова незаверено копие, неподписано от застрахователя/брокера.

Eто полицата, приложена към исковата молба: http://softisbg.com/dannies_blog/zad-dallbogg-zhivot_i_zdrave_zastrahovatelna_polica_na_renata_izdadena_na_05012017.jpg

A ето и самата искова молба до Добричкия районен съд: http://softisbg.com/dannies_blog/08092017--.html (дали този порой от махленски клюки и недоказани клевети изобщо може да бъде наречен искова молба?).

Начало на блога
 

Този материал е част от "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1420

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.