11.12.2017 До РП-Плевен с копие до др. - поредно напомняне

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини декември 2017

-

Резюме. Това писмо е същото, като писмото от 05.12.2017 - представлява напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне.

Subject: Fwd: лишени от правосъдие - не знам защо
Date: Mon, 11 Dec 2017 00:07:11 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp pl <rp@pl.prb.bg>, AP V.Tarnovo - official e-mail address <ap_vt@vt.prb.bg>, op@pl.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, sgp@prb.bg, so-sgp@sgp.prb.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, Валя Ахчиева <otkrito@bnt.bg>, delovodstvo@ombudsman.bg, sp@prb.bg, dans@dans.bg, vss@vss.justice.bg, ivss@inspectoratvss.bg, priemna@parliament.bg, infocenter@parliament.bg, priemna@justice.government.bg, notarius007@abv.bg, i.ivanov007@notary-chamber.bg, chamber@notary-chamber.orgТова е поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасяне. Майка ми почина в 4-тата година на досъдебното производство в РП-Плевен, без да дочака справедливост - лишена от правосъдие. Сега ние, син и дъщеря, сме пострадалите от имотната измама на мястото на майка ни - и също сме лишени от правосъдие.

ДО: РП-Плевен, пр. 3624/2013, ДП 2924/2013

КОПИЕ ДО: пр. 42/15 на ОП-Плевен, пр. 179/15 и 597/17 на ВКП, Гл. прокурор, пр. 19310/17 на СГП, пр. 148/17 на Спец. прокуратура, ДАНС, ВСС, ИВСС, МП, НС, Нотариална камара, нотариус Иван Иванов 007, Омбудсман, Представителство  на ЕК , Валя Ахчиева 


Очаквам Вашия отговор, уважаеми компетентни лица, органи и институции на въпроса за издевателствата над пострадалата ми майка и игнорирането на огромния брой доказателства по делото, напълно достатъчни - според Съда - за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице.


Напомням, че ние, от пострадалата страна, изпълняваме задълженията си по чл. 205 от НПК - Задължение на гражданите и длъжностните лица за уведомяване

НПК Чл. 205. (1) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, гражданите са обществено задължени да уведомят незабавно орган на досъдебното производство или друг държавен орган.
(2) Когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, длъжностните лица трябва да уведомят незабавно органа на досъдебното производство и да вземат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението.
(3) В случаите на ал. 1 и 2 органът на досъдебното производство незабавно осъществява правомощията си за образуване на наказателното производство. (след което игнорира всички събрани доказателства? не изпълнява задълженията си? не изпълнява указанията на Съда?)

Както и съгл. чл. 107 от НПК - Събиране и проверка на доказателства

Чл. 107. (1) Органите на досъдебното производство събират доказателствата служебно или по искане на заинтересованите лица.
(2) Съдът събира доказателствата по направените от страните искания, а по свой почин - когато това се налага за разкриване на обективната истина.
(3) Съдът и органите на досъдебното производство събират и проверяват както доказателствата, които разобличават обвиняемия или отегчават неговата отговорност, така и доказателствата, които оправдават обвиняемия или смекчават отговорността му.
(4) Не може да се откаже събирането на доказателства само защото искането не е направено в определен срок.
(5) Всички събрани доказателства подлежат на внимателна проверка.

-
прокурорът не изпълнява задължението си по чл. 107 НПК, както и други свои задължения - вж констатациите на Съда при съдебния контрол върху второто постановление за прекратяване: Съдебно определение от 01.02.2016 http://softisbg.com/dannies_blog/2016-02-01%20Opredelenie%20na%20rs-pleven.pdf и от 01.03.2016: http://softisbg.com/dannies_blog/2016-03-01%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%A1-%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD.pdf;

- указанията на съда стоят неизпълнени близо две години, а те са задължителни:

"показанията на пострадалата са неизменни, непроменени и установяващи едни и същи факти и обстоятелства от началото на досъдебното производство и до настоящия момент (!!!)"  НЕИЗМЕННИ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ!

и още: "Постановлението на РП-гр. Плевен изцяло пренебрегва тези факти, които съдът намира за достатъчни за търсене на наказателна отговорност на повече от едно лице." (цитатът е от Определение на РС-Плевен от 01.02.2016)

и още: "прокурорът не е изпълнил задължението си по чл.13, ал.1 и чл.107,ал.1, ал.2 и ал.5 от НПК (!)."

и още: "въпреки че прокурора е взел решението по вътрешно убеждение, то това убеждение не е основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото (!)."

и още: "прокурорското постановление е необосновано с доказателствата по делото и те са тълкувани превратно (!)".

Съдът констатира също така, че прокурорът само изрежда доказателствата (като журналист в новинарска емисия, без правен извод) и даде указания да се извърши преценка на вече събраните доказателства:

"Основният въпрос в настоящото производство е свързан не толкова със събирането и проверката на доказателствата, в случая гласни и писмени, а с тяхната преценка.(!)"

Съдът посочи и конкретните документи, които очакват преценката на прокурора: "приложените в оригинал документи - пълномощно и нотариални актове и копие на нотариални актове".

От съдебния контрол 01.02.2016-01.03.2016 изминаха почти две години, а преценка все още не е извършена на нито едно от събраните гласни и писмени доказателства! Изредиха се трима набл. прокурори, но указанията на съда стоят неизпълнени. Като че ли всички се мъчат да осуетят наказателното преследване ...

НК - Чл. 288. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.


 
Отводите не помагат, както се видя от досегашните смени на прокурори. Проблемът е като че ли по-скоро дефицит на правни познания и на морал. Как иначе, освен с дефицит на морал, може да се обясни гаврата с паметта на пострадалата ми майка, починала в 4-тата година на т.нар. разследване? Посмъртна психиатрична експертиза! А издевателствата над нея приживе? Майка ми можеше още да е жива, ако не беше убийственото, унижаващо достойнството ѝ отношение на прокурорите към нея. Нито веднъж възрастта й не беше спомената в нито един прокурорски акт, тежкото й здравословно състояние на физическа инвалидност поради деформирани кости и стави след прекарана на младини костна туберкулоза с останал огромен белег от операция по изстъргване на гнилата кост на десния крак, както и развилите се на тази основа възпалителни и дегенеративни процеси, беше грозно иронизирано като "завидна подвижност", не беше извършена съдебно-медицинска експертиза, а представените от нас медицински документи бяха тълкувани превратно от прокурора като доказателство за психическо заболяване. Всичко това беше много, много недостойно. Клетата ми майка беше измъчвана да си "признае", че е ходила в някакво затънтено разградско селце да заверява пълномощно за продажба на всичките си земи в Плевенско и понеже не си "признаваше", я обвиняваха, че била пречела на разследването. Лишавана беше от повереник в мое лице.

Неописуемо ужасни преживявания и то в продължение на години! Аз самата съм силно травмирана. И аз вече не съм млада... На 60 години съм.

Освен дефицит на морал, налице очевидно е и дефицит на правни познания. Как иначе може да се обясни пренебрегването или превратното тълкуване на събраните още през 2013 г. доказателства? "Пренебрегване" и "превратно тълкуване" не са мои думи, а на Съда. И пак Съдът, при съдебния контрол в началото на м. г. върху второто постановление за прекратяване от юли 2015,  констатира, че са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение на повече от едно лице, че прокурорът не е изпълнил задълженията си, че вътрешното му убеждение не е основано на всестранно, обективно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото. Второто постановление за прекратяване е издадено на 24.07.2015. Сега сме краят на 2017.

Повтарям за пореден път, че няма обективни причини за разтакаване, тъй като в РП-Плевен са налични следните доказателства:

1. Фалшифициран подпис на пострадалата върху единия екземпляр на пълномощното (пита се къде е експертизата? оставиха пострадалата ми майка 6 месеца да чака отговор до смъртта си! сега аз чакам тази експертиза девети месец вече; мълчат; вж писмото на майка ми от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицирания си подпис и помоли за експертизата му http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

2. Дописвани 4 от 5-те имота в пълномощното (2 експертизи; без правен извод);

3. Кметско пълномощно, заверено само на подпис (а за имот трябва и заверка на съдържанието) в разградско село на 120 км от дома на пострадалата
жителка на гр. Варна от кмет, който по онова време е бил вече разследван от РП-Разград и осъден в края на същата 2013 година в окончателен съдебен акт за над 100 неприсъствени заверки - чл. 311, ал. 1 НК; освободен предсрочно от длъжност в началото на 2014;

4. Дописвана заверка на съдържанието на пълномощното ( показания и експертиза; без правен извод);

5. Измислен регистр. номер на заверката на съдържанието на пълномощното, несъществуващ в кметския регистър (без правен извод; вж същото писмо от 06.10.2016, с което майка ми приживе уведоми прокурора за фалшифицираната заверка на съдържанието на пълномощното: http://softisbg.com/dannies_blog/jd_najdenova_pismo_do_conka_kicheva_06102016.pdf);

6. "Препис" от решение на ПК 7000/1994, който не е направен от оригинала (показания на н-к земед. служба; становище на предс. на Нотар. камара, че
"преписът" е документ с невярно съдържание и че липсва документ за собственост при изповядване на сделката с 50-те дка ниви; без правен извод от прокурора);

7. "Препис" от решение на ПК С100/2000, който също не е направен от оригинала (изобщо не е коментиран от прокурор, защото в Плевен "разследват" само едната от двете сделки и упорито отвръщат очи от другата, а тя е много интересна, защото при нея горска територия от защитена зона е продадена като земеделска земя);

8. Два "нотариални акта за покупко-продажба" на нотариус Иван Иванов 007 от 14 и 18 март 2013, гъмжащи от пропуски и грешки - някои технически, други класически пример за лъжливо документиране по см. на ППВС 3/82;

9. Пострадала, която съхранява всички документи за собствеността си, в т.ч. нотариалните актове на свое име, издадени въз основа на оригиналните решения на ПК и вписани в СлВп-Плевен;

10. Измамник-лъжепълномощник, който не е успял да се добере до нотариалните актове на "продавачката", тъй като пълномощното не дава права за снабдяване с каквито и да било документи за собственост;

11. Н-к зем. служба, която не знае, че не може да се издава препис от липсващ оригинал на документ за поземлена собственост (показания, че в зем. служба не съхраняват в оригинал нито едно решение на ПК, издадено преди 2000 г., не знаят дори имената на членовете на ПК, които са заседавали през 1990-те и са издавали оригиналните решения, затова при поискване на препис разпечатват данни за имотите от информационната система на земед. служба и пишат имената на сегашните служители, като нарочно не поставят щемпела "Вярно с оригинала" и изрично отбелязват, че съставът на ПК е бил друг; правен извод от тези интересни показания няма)

12. Нотариус, който не знае, че "документ" за собственост без подпис на издателя е чисто и просто един лист хартия без никаква удостоверителна стойност, независимо от това, че е заверен (криво-ляво заверен без "Вярно с оригинала" и без дата на заверката, но пък със забележка, че съставът на ПК е бил друг);

13. Нотариус, който не знае, че ако документът за собственост на праводателя не е вписан, нот. акт за покупко-продажба не се издава (чл. 586, ал. 4 ГПК - вж материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html)

14. Нотариус, който не знае, че решенията на ПК, въз основа на които са издадени КНА, нямат силата на КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 - вж материала "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА? бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА: http://softisbg.com/dannies_blog/post-127.html).

НАКРАТКО. Разследването по ДП 2914/13 на РП-Плевен е пълен провал от 2013 досега. Главният виновник за имотната измама е нотариус Иван Иванов 007. Ако смятате, че не е в правомощията на ВТАП да се намеси, моля предайте сигнала ми на компетентните органи. 

ПРИЛАГАМ материалите по нашето разследване, което извършихме - не безплатно, докато чакахме прокуратурата да заработи по нашия случай и все още чакаме - пета година: http://softisbg.com/dannies_blog/dokumenti-ot-notarialnite-dela-007.html


С почит към високоотговорната професия на Прокурора, която се уронва пред очите ми по много грозен и жалък начин от самите прокурори и следователи,

Ренета Тодорова Стоянова, ЕГН 5707304036

пострадала по ДП 2924/13, пр. 3624/13 на РП-Плевен на мястото на покойната си майка

Образование: полувисше (медицина) и висше (англ. филология)

Адрес: гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

Стац. тел.: 052 988 600, Моб. тел.: 0888 60 90 72

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Предпочитан начин за комуникация: по е-поща на адрес rennie@softisbg.com

-

Начало на блога

Това писмо е част от  кореспонденция с РП-Плевен и новини декември 2017

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1427

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.