Решение от 04.09.2014 на РС-В.Преслав по гр.д.№640/2012 - след присъда (лесно е)

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Публ. на 14.12.2017, посл. актуализирано на 12.07.2019

Р. Стоянова

-

(цялото решение)

Най-интересното от решението

             В настоящото производство, съдът е сезиран с иск срещу И.С.Д. /понастоящем А./ с правно основание чл.576, пр.2 вр. с чл.590, ал.4 от ГПК, по който ищците Р.Д.В. и Й.Д.С., като наследници на *** Д., молят нотариалното действие - едновременно нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на писмено упълномощаване рег.№94 и 95, том 1, акт 1314 от 17.10.2011 г.,

-

               Забележка. Никой не е забелязал, че пълномощното е с удостоверен подпис и съдържание 94 и 95, том І, акт 1314от 17.10.2011 г. Няма как номерът на акта на бъде 1314, защото всеки том съдържа макс. 200 акта съгл. чл. 4, ал. 1, т. 6 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (съхранение на еднообразни екземпляри от документи с удостоверено съдържание в специална книга, наречена „том"), чл. 4, ал. 2 от Наредба № 32 (специалната книга се пази десет години), чл. 6, ал. 1 от Наредба № 32 (специалната книга започва от том I за всяка година, като всеки том съдържа до 200 документа). Това пълномощно първо е било представено пред нотариус. Той не е погледнал номерацията. После е минало през прокурор, следовател и т.н. до съдия. Вероятно много малко юристи в България знаят как се извежда заверка на подпис и съдържание. Нотариусите поне би трябвало да знаят, но те пък не проверяват документите, само ги прелистват отгоре-отгоре. Гражданите трябва сами всичко да си проверяват. Ако и вие, които четете това, не знаете как точно се заверява пълномощно за сделка с имот, натиснете тук  за кратки и ясни обяснения (бел. блогър).

-

извършено от кметски наместник на Кметство с.***, общ.***, да бъде признато за нищожно, поради нарушение на чл.589, ал.2 вр. с чл.578, ал.4 от ГПК: упълномощителката не се е явила лично пред органа, изпълняващ нотариални функции; не е подписвала и не е изписала пълното си име пред нотариалния орган.

               С правно основание чл.26, ал.2 пр.2 от ЗЗД, срещу „К.-А."ЕООД, гр.Девня, по който ищците  Р.Д.В. и Й.Д.С., в качеството им на наследници на *** Д., молят Договор за продажба извършен с Нот. акт №96, том ХІ, рег.№5084, дело №1198/2011 г. на нотариус рег.№592 на НК с район на действие ВПРС, да бъде признат за нищожен, поради липса на съгласие.

              Ищците, сочат че ответницата И.Д., използвайки тежкото здравословно състояние на *** Д. [...] чрез въвеждането й в заблуждение успяла да вземе пръстов отпечатък, който използвала за да се снабди с пълномощно с рег.№94 и №95, заверено на 17.10.2011 г. от кметски наместник на Кметство с.***, общ.***.

               Ищците, считат че упълномощителната сделка е нищожна, поради противоречие със закона.

               За посочените по - горе деяния била уведомена ВПРП и било образувано ДП№568/11 г. по описа на РУ на МВР гр.В.Преслав. (и прокуратурата си е свършила работата за около 2 години, а не е бездействала като мързелите в РП-Плевен, които пета година се разтакават, бел. моя, 14.12.2017; и продължават да се разтакават - 12.07.2019

               През 2011 г. *** Д. била над осемдесет годишна възраст  и страдала от множество физически заболявания, в следствие на което била напълно неподвижна.  Напредналата възраст и соматичните заболявания не били довели до накърняване на базисните и психични годности. (точно като майка ми)

            Като писмени доказателства по делото са приети: официално заверени преписи на: решение №185/05.10.2011 г. по гр.д.№342/11 г. на ШОС, Заповед №Н2/17.02.2012 г., удостоверение за наследници №3450/16.08.2012 г. на Община ***, Решение №1-КИР/18.12.1996 г. на ПК/ОСЗ/ гр.В.Преслав, нотариален акт №155, дело 1219/1998 г. на ВПРС, скици №№ 13299, 13300, 13301, 13303, всички от 16.10.2012 г. на СГКК гр.***, удостоверение за данъчна оценка №№ 7701003856, 77010033855, 7701003858, 7701003854, 7701003857, всички от 22.10.2012 г. на Община В.Преслав, пълномощно рег.№94, 95 от 17.10.2011 г. на Кметство с.***, пълномощно рег.№10495, 10496 от 17.10.2011 г. на Нотариус в гр.*** рег.№019 на НК, амбулаторни листи №№ 353/19.01.11 г., 1350/15.03.2011 г., 1887/15.04.2011 г., 3097/22.06.2011 г., 3927/10.08.2011 г., 6627/23.12.2011 г., 2215/17.05.2012 г., 3150/13.07.2012 г., нотариален акт №96, том ХІ, дело №1198/2011 г. на Нотариус в гр.В.Преслав, рег.№592 на НК, протокол от 28.05.2013 г. по НОХД №205/13 г. на ВПРС, материали по НОХД№205/13 г. по описа на ВПРС,  материали по нотариално дело №1198/2011 г. по описа на Нотариус в гр.В.Преслав, рег.№592 на НК /в официално заверен препис/, служебно писмо №115/12 от 01.02.2013 г. на ВПРП, заверен от страната препис на разходен касов ордер от 21.10.2011 г., заверен от страната препис на присъда №137/03.12.2013 г. на ШРС, постановена по НОХД№1199/2013 г. на ШРС (включено в примерите за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 36), (решение №23/26.02.2014 г., постановено по ВНОХД №11/2014 г. по описа на ШОС, заверен от страната препис на удостоверение изх.№35/08.02.2014 г., издадено то ШОС.

                   Соченото от ответника С. в отговора обстоятелство, че е заплатил на отв.Д. продажната цена за земеделските земи е недоказано и ирелевантно. (и при нас е така, само че прокурорите не го забелязват, та се наложи съдът да им го обяснява - "По   делото   няма   и доказателства в подкрепа на твърдението на К., че [...] той и бил [...] платил имотите." - цитатът е от стр. 3 на определение на ОС-Плевен от 01.03.2016. Оттогава изминаха повече от 3 години, а прокурорите пак не схващат, бел. 12.05.2019)

                     При липса на съгласие извършената едностранна сделка-преупълномощаване е нищожна. Ето защо искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1425

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.