13.04.2015 До пр. Ивета Маркович от РП-Плевен

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

ПО Е-ПОЩА!

ДО ПРОКУРОР ИВЕТА МАРКОВИЧ,

РП-ПЛЕВЕН

Копие: До Окръжна прокуратура, гр. Плевен

Копие: До Апелат. прокуратура, г. В. Търнов

Копие: До Прокуратура на РБ, гр. София

13.04.2015

Гр. Варна

 

ОТ: ЙОРДАНКА ДИКОВА НАЙДЕНОВА

пострадала по ДП №2924/2013 г.

ЕГН 3301064135

гр. Варна 9010

ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80

-

Сканиран оригинал

-

Придружаващ имейл

-

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВИЧ,

-

Моля да предявите иск по чл. 537, ал. 3 от ГПК* вр. чл. 574 от ГПК** за отменяне на двата нотариални акта от март 2013 г., с които са продадени всичките ми земи в Плевенско, като постановени в нарушение на закона.

-

Аз съм единственият законен собственик на земите си по силата на нотариални актове на мое име от 1999 и 2006 г., издадени на основание влезли в сила решения на ПК-Д. Митрополия, респ. от 1994 и 2000 г. Продажбите през март 2013 г, са извършени чрез „пълномощника" ми с преписи от същите решения на ПК - Д. Митрополия без представяне на нотариалните ми актове.

-

При това преписът от Решение №7000/1994 г. за земеделската ми земя е подписан единствено от лицето, което го е заверило, без подписи на членовете на поземлената комисия и без каквото и да е обозначение, че оригиналното решение изобщо някога е било подписвано. Съгласно множество съдебни решения, такива „преписи" са нищожни, неистински и т.н. (прилагам извадка от съдебни решения).

-

А при продажбата на горската ми земя от Горския фонд в нотариалния акт погрешно е записано, че продавам „земеделска земя", в НТП е икономисана думата „горска" и вместо „залесена горска територия" е записано само „залесена територия" (съществуват и залесени земеделски земи, те не са от Горския фонд), названието на Решение на ПК №С100/2000 г. е описано погрешно в нот. акт: вместо оригиналното „за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд в землището на ...", в нотариалния акт е записано „за възстановяване право на собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници в землището на ...". При съставяне на акта е представена данъчна оценка, в която погрешно пише, че земята е земеделска.

-

Очаквам Вашия отговор, като се надявам, че молбата ми ще бъде удовлетворена. Благодаря предварително.

-

С уважение,

Йорданка Дикова Найденова, 82 г. [подпис]

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 бр. съгл. текста: Извадка от съдебни решения, постановяващи нищожност на преписи от решения на ПК

-

*Чл. 537, ал. 3 от ГПК: „Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закони".

**Чл. 574 от ГПК: „Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия".

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/836

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.