17.10.2016 До Омбудсмана

До: Госпожа Мая Манолова, Омбудсман на РБ

Отн. Липса на отговор по жалба 3720/21.04.2016

Уважаема госпожо Омбудсман,

Очаквам отговор на жалба № 3720 от 21.04.2016. На 11.08.2016 отговорихте, че сте се обърнали към ВКП с искане за извършване на проверка по жалбата ми от 21.04.2016 , за резултатите от която, освен Омбудсмана, да бъда уведомена и аз. Аз все още не съм уведомена. Ако Вие сте уведомени, моля да ме уведомите.

С уважение,

Р. Стоянова

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/819

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.