Терминологична база, която съм събрала като преводач на специализирани текстове от и на английски език

| No Comments | No TrackBacks

09.07.2013 - Особености при превод BG-EN и EN-RU (примери, съвети и упражнения)
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-en-ru.html

09.07.2013 - Всякаква терминология (несортирана по теми) BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-3.html

09.07.2013 - Спортна терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg.html

09.07.2013 - Юридическа терминология BG-EN - 1 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---1-2.html

09.07.2013 - Юридическа терминология BG-EN - 2 от 2
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en---2-2.html
 
09.07.2013 - Бизнес терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-2.html

09.07.2013 - Медицинска терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en-1.html

09.07.2013 - Техническа терминология BG-EN
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-bg-en.html

11.07.2013 -  Софтуерна  терминология EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-2.html

11.07.2013 - Терминология банково дело EN-BG
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-bg-1.html

 

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/539

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 6, 2014 1:42 AM.

Статии на тема преводи и легализации was the previous entry in this blog.

Информации на тема преводи и легализации is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.