30.09.2016 До г-жа Божикова с копие до МВнР, СПБ и АП

Резюме. В това писмо за първи път предлагам компромисно решение - МВнР да продължи да събира такси за подписите на преводачите, но да влезе в директен контакт с тях и да публикува на сайта си списък с имената им. Решението е компромисно, защото досега винаги съм настоявала МВнР да престане да заверява подписите на преводачите.

----------------------------------------------------------------

Subject: Re: отговор от Приемна на МС от 28.09.2016
Date:     Fri, 30 Sep 2016 15:28:17 +0300
From:     Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization:     Softis
To: ms_priemna@government.bg, consular@mfa.bg, office@bgtranslators.org, prevodi_spb@mail.orbitel.bg, ait@translators-bg.com

-

 

 

ДО: ПРИЕМНА НА МС

КОПИЕ ДО: МВНР

КОПИЕ ДО: СПБ (за сведение и молба за съдействие)

-

Дата: 30.09.2016

-

Специално към СПБ! Честит празник на Преводача!

-

УВАЖАЕМА Г-ЖО БОЖИКОВА,

-

Благодаря за отговора Ви от 29.09.2016 на мое писмо до Приемна на МС от 26.09.2016.

-

Радвам се, че лично сте уведомили МВнР, тъй като аз чакам отговор от тях вече повече от година. Надявам се, че сега вече Министерството ще регистрира готовност за съдействие по въпроса за дългоочакваното осъвременяване на нормативната база, уреждаща извършването на преводи на документи и други книжа.

-

Както знаете, за целта е необходимо МВнР да замени списъка с 653 фирми, публикуван на сайта му с с поименен списък на преводачи физически лица, притежаващи необходимата квалификация. МВнР разполага с този списък, така че само трябва да го публикува. Молила съм ги за това още през 2013 г.

-

Отначало отказаха с аргумента, че списъкът с квалифицирани преводачи бил фирмена тайна. По-късно многократно се оправдаваха с липса на закон за преводача и все обещаваха, че работят по такъв. Накрая замлъкнаха.

-

Публикуването на списък с имената на квалифицираните преводачи в дадена страна е най-естественото и правилно действие с цел защита на интересите на гражданите чрез пресичане на възможността за злоупотреби с преводачески подписи. За целта няма нужда нито от специален закон, нито дори от наредба.

-

След като МВнР публикува поименен списък с имената на квалифицираните преводачи физически лица, което се надявам с Вашето съдействие да се случи в близките месеци или максимум година, Министерството би могло да запази традицията си да събира такси за заверка на подписа на преводача, но преводачите вече ще изпращат заверените от тях преводи директно в МВнР, точно както нотариусите изпращат заверените от тях документи директно в МП. Само чрез директна връзка между МВнР и преводачите ще се реши сериозният въпрос "От кого ли е извършен преводът?", поставен още през 2012 г. от тогавашния външен министър пред народните представители в ТРИСТА ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ, София, петък, 15 юни 2012 г., цитирам:

-

„Ние (МВнР) нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти. ...При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

-

Сериозният проблем с липсата на пряка връзка между МВнР и преводачите е много стар, датира от около 1990 г. Аз лично разбрах за него чак през 2012 г. Оттогава си пишем и с МВнР, и с Вас, и със Съюза на преводачите в България, и с други институции. Решение все още не е намерено. Затова на 26.09.2016 отново се обърнах към Приемна на МС.

-

Предполагам, че забавянето на решението донякъде се дължи на нежеланието на МВнР да престане да заверява подписите на преводачите, както съм нстоявала многократно досега.

-

Затова сега Ви моля да обърнете внимание, че предлагам компромисно решение - МВнР да продължи да ги заверява, да поставя пак същия стикер, че подписът действително е на този и този преводач, само че да влезе в директен контакт с преводачите - не с фирмите, а със самите преводачи физически лица.

-

Компромисното решение е добро и за служителите от МВнР, и за гражданите, и за фирмите, които предлагат преводачески услуги.

-

Служителите от МВнР няма вече да се чудят кой ли е извършил превода - дали действително заявеният от фирмата изпълнител преводач или студенти. Гражданите ще получат полагащата им се гаранция, че преводът действително е извършен от квалифициран, оторизиран, заклет преводач, чието име фигурира в официален, публичен списък, публикуван на държавен сайт.

-

Преводаческите фирми ще се свободят от несвойственото им задължение да гарантират пред МВнР, че подписът под превода е действително на лицето, което се е подписало (те не могат да дават такива гаранции, защото не са нотариални кантори, а търговски дружества; евентуално биха могли да гарантират единствено подписите на назначените от тях на трудов договор преводачи, работещи на място във фирмата).

-

Фирмите рядко имат повече от 1-2 преводачи на трудов договор, а си позволяват да използват свои фирмени бланки за отпечатване преводите на преводачи на свободна практика от цялата страна, сякаш са техни служители, както и на преводачи със собствени фирми - също от цялата страна, което определено не е редно.

-

Като се надявам, че компромисното решение ще бъде оценено като приемливо, осъществимо и взаимно изгодно, оставам

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач от гр. Варна

30.09.2016

Моят блог, посветен на проблемите в преводаческата дейност: http://rennie.blog.bg/
Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html
Цялата ми кореспонденция с МВнР от 27.08.2012 г. до днес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

Кампания срещу фалшивата оторизация на агенциите за преводи и легализации, 25.12.2013: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-25122013.html


-

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/808

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.