26.09.2016 До Приемна на МС

Молба

Отн. Остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност

Здравейте, 

Вече пета година с Вас водим кореспонденция по един въпрос, който МС може да реши за съвсем кратко време.

Въпросът е остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност, "регулирана" от МВнР на основание един вехт правилник, който отдавна е трябвало да бъде отменен, а все още не е.

Днес случайно попаднах на ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 8 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, обн. ДВ бр.29 от 16 Април 2010г. и си помислих, че по същия начин - с постановление - МС може да отмени вехтия правилник, който МВнР използва за "регулация" на преводите.


Постановлението на МС от 2010 г. елегантно и директно гласи:

"МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

§ 1. Отменят се:

1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност, приета с Постановление № 223 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 24 и 28 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 97 от 2008 г.);

2. Постановление № 223 на Министерския съвет от 2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (ДВ, бр. 77 от 2004 г.).

Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 април 2010 г."С постановление като горецитираното МС би могъл да отмени вехтия правилник, който е главната причина за остарялата нормативна уредба на преводаческата дейност. Правилникът е акт на Министерския съвет. Утвърден е с Постановление на МС през далечната 1958 г. Последно е изменян през също така далечната 1990 г. Пълно название: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Отдавна е влязъл в противоречие с цялото съвременно законодателство - българско, европейско и международно.

Това, че правилникът е остарял и незаконосъобразен, се признава и от самото МВнР - многократно. Същото е становището и на работна група експерти от няколко министерства, заседавала 2006-2008. Самият МС го е констатирал в План за намаляване на админ. и регулаторна тежест за бизнеса - 2012 г. Бившият Омбудсман, сега конституционен съдия, също го констатира в Годишния си доклад за 2013 г. и препоръча незабавно да се отмени правилникът и да се прекрати практиката МВнР да заверява неприсъствено подписите на преводачи, чиито преводи минават през посреднически търговски дружества  (опасност от фалшификации). Комисията за защита на конкуренцията в свое решение от 2014 г. обърна внимание, че правилникът пречи на свободната конкуренция и също препоръча отменянето му.

Затова сега се обръщам към Вас, служителите от Приемна на МС, да предадете, където е необходимо, че МС би могъл да издаде постановление за отменяне на този остарял нормативен акт, подобно на гореспоменатото постановление от 2010 г. За да не настъпи вакуум, както се опасява Минитерството, едновременно с отменянето на правилника, пак МС би могъл да издаде една наредба за оторизиране на заклетите преводачи на основание чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс. В НК е уредена наказателната отговорност, която преводачите носят за верността на превода - персонална е и не може да се поема от търговски дружества. С Наредбата на МВнР би могло да бъде възложено да поддържа също такъв списък с оторизирани лица, какъвто е свикнало да поддържа години наред, само че вече не на търговски дружества (агенции), а на физически лица - поименен списък на преводачи с висока квалификация. Единственото затруднение, което може да възникне, е недостатъчният брой преводачи с висока квалификация. Същият проблем възникна и след издаване на наредбата за съдебните преводачи, но въпреки това наредбата е факт от 2014 г.

Накратко.  Отправям молба към Министерски съвет да отмени правилника за легализациите, заверките и преводите с постановление като горецитираното от 2010 г., след което да издаде наредба за заклетите преводачи на основание чл. 290, ал. 2 от Наказателния кодекс.

 
    

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач от Варна

Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html
Блог, посветен на проблемите в преводаческата дейност: http://rennie.blog.bg/
Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

----------------

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/802

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.