Кампания срещу фалшивата оторизация на агенциите за преводи и легализации, 25.12.2013

| No Comments | No TrackBacks

Резюме: Целта на кампанията е сваляне от сайта на МВнР на списъка с т.нар. оторизирани от министерството преводачески агенции и създаване на Официален регистър (списък) на правоспособните преводачи в България. За да стане това, е необходимо МВнР да признае, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. на 25.12.1990 г., който използва за незаконосъобразно регулиране на преводаческата дейност, е отменен изцяло от Конвенцията за апостила, в сила за България от 30.04.2001. Това е трудна задача, защото изпълнението й е много закъсняло, но не е невъзможна.

Имайте предвид, че правилната оторизация за извършване на официални преводи е персонална (поименна). Оторизира се конкретен преводач за конкретен език. Ако преводачът например има фирма, оторизацията не се дава името на фирмата му, а на личното му име. Това е така, защото отговорността за верността на превода е персонална. А е персонална, защото само човек, който владее даден чужд език, може да декларира, че преводът от или на този чужд език е верен. Вие бихте ли се подписали за верността на превод от или на чужд език, който не владеете? Ако го направите, да знаете, че извършвате престъплението "лъжесвидетелство" съгласно Наказателния кодекс.   

Следва съобщение, разпратено до преводачи, агенции, държавни институции, български посолства, медии и др. на 25.12.2013 г.:

 

ЧЕСТИТА КОЛЕДА! СВЕТЛИ, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Дано 2014 г. Ви донесе здраве и професионални успехи, а на българските юристи - прозрение, че Правилникът за легализациите е отменен от Конвенцията за апостила още през 2001!
 
До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ, 24.12.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html
Написах й, че вече разполагам с отговора на въпроса "Кога ще бъде отменен Правилникът?", зададен през септември. Отговорът е: "Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила." Помолих за съдействие да бъде свален списъка на фалшиво оторизираните агенции от сайта на МВнР и да бъде заменен със списък на правоспособните преводачи.
Още малко по въпроса: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/12475#12485
Този имейл е част от мащабна информационна кампания срещу незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели.
 
Дневник на кампанията, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html 

 

 

 

 

------------

ПРАВИЛНИКЪТ Е ОТМЕНЕН ОЩЕ ПРЕЗ 2001! 

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Еmail: rennie@softisbg.com


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/419

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 25, 2013 7:33 PM.

До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ, 24.12.2013 was the previous entry in this blog.

Феодалният модел на преводаческата дейност в България is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.