Разговор с известна журналистка, 29.12.2013

| No Comments | No TrackBacks
Разговорът е проведен по обяд на 29.12.2013 с опцията "съобщения" във фейсбук:

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ, Г-ЖО ХИКС! За Ваше сведение като гражданин с активна позиция, се предлага следната информация:

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов

(с устно решение, защото заповедта на Младенов беше една елементарна измамна схема)

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Как Правилникът за легализациите беше отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила, без никой да разбере :)

(по този нещастен правилник все още се "регулира" и преводаческата дейност в България; Външно злоупотребява с юридическата некомпетентност на собствениците на агенции и ги подвежда да подписват фиктивен договор с министерството по чл. 2а, ал. 2 от правилника-фантом)

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

Кратък сравнителен анализ на фиктивния договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Феодалният модел на преводаческата дейност в България

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

(написано по повод изказването на Вигенин, че българите не са просяци във Великобритания; изразява се съгласие с министъра, след което се показва, че преводаческите агенции и преводачите са просяци в България).

 

 

Г-жа Хикс: Весели празници и на Вас. И благодаря :).

 

11:40 Аз: Благодаря за пожеланията! Нещата ще се променят, дори да не напишете нищо, но бих се радвала да прочета Ваш материал по темата за незаконосъобразната уредба на преводаческата дейност в България:

 

Омбудсманът за Правилника: "несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

 

МВнР, март 2013: [Правилникът за легализациите] е "една отдавна остаряла

правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a

"удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която  не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена."  " Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове"

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 

МВнР, ноември 2013:  "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани." http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

Още веднъж - ВЕСЕЛИ НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!  Никой журналист все още не е написал нищо по темата. Имате шанс да бъдете първа! :)

 

Г-жа Хикс: Имам шанс - нямам медия :)))

 

Аз: Е, ми трайте си тогава :) Така правят всички :)

 

Г-жа Хикс: ха ха ха! аз нямам медия точно защото не си мълчах, драга Рени!

 

Аз: И интернет достъп ли нямате, мила (първо име)?

 

Г-жа Хикс: естествено, че имам! имам само фейсбук - точно същата "медия", която имате и вие. Но това не е подходящо място за друго освен за кратки съобщения и няма константна аудитория. В този смисъл не е "медия", Рени. Впрочем, Вие също можете да публикувате експертизата, която ми съобщавате във фейсбук. Дано стигне до повече хора.

 

Аз публикувам. Имам и блог: http://rennie.blog.bg/

Там е публикувана и цялата ми официална кореспонденция. И не само моята. Има и статийки. Вие блог нямате ли?.

 

Г-жа Хикс: Фейсбук е нещо като "самиздат" - не е професионална платформа. Тук всички сме равнопоставени. Няма значения кой с какъв бекграунд влиза на този терен. А блог съм на път да създам.

 

Аз: Браво! Аз изчезвам, че ни чакат на семеен обяд :)

 

Г-жа Хикс: но и това е "самиздат" - вие вече сте го направили. Така че - ефектът е постигнат :) приятен обяд! и весели празници :)

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600
 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/425

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 29, 2013 11:57 PM.

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила? was the previous entry in this blog.

Кореспонденция със служител от бг посолство в държава от ЕС, 27.12.2013 - 10.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.