Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 12.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

 

 До преводачи към българските посолства

 

 

 
Здравейте, колеги преводачи,
 
Във връзка с мненията на някои от Вас, че българските консулски служители имат право да заверяват подписите Ви във Ваше отсъствие, Ви изпращам следната информация.
 
Консулските длъжностни лица са един вид български нотариуси в чужбина, при това с ограничени правомощия, изрично описани в ЗННД и ГПК. Накратко - нямат право на заверки във Ваше отсъствие (приложено извлечение по-долу тук). Това, което си позволяват да вършат с преводите на регистрираните към съдилищата преводачи от държави-членки на ЕС и другаде, се основава на Правилника за легализациите, заверките и преводите, а той  - по признание на самото МВнР - противоречи на съвременното законодателство и няма законово основание.
 
Признанието на МВнР:
Тук можете да прочетете "Безспорен е фактът, че правилникът за легализациите не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен"
 
Вашите преводи се таксуват като извършени от консулските и дипломатически служители, защото така пише в незаконосъобразния псевдо правилник, който няма законово основание. 
 
Правилник за легализациите, заверките и преводите:
Тук можете да прочетете, че "преводите на документи и други книжа в чужбина се извършват само и единствено от българските консулски и дипломатически служители (чл. 2а, ал. 1).
 
Затова  пък в Тарифа номер 3 (тя е по-нова) за държавните такси, които се събират за консулско обслужване, е записано, че само в държави, където извършването на преводи не е уредено, преводите могат да се извършват от българските консулски и дипломатически служители (чл. 11).
 
 
От месец юни миналата година тече кампания срещу остарялата правна уредба на преводаческата дейност. Отначало мислехме, че псевдо правилникът създава правни проблеми  само в България, но се оказа, че излиза и извън нея.
 
Постижения на борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

Ще се радвам, ако споделите какво мислите. Може би не сте подозирали, че има сериозни нередности в преводаческата дейност КЪМ българските посолства и консулства? Е, има, за съжаление, но се надяваме да бъдат отстранени.
 
Очаквам Вашите мнения.   
 
 
Поздрави,
Рени Стоянова, преводач от България
Блог, посветен на проблемите в преводаческата дейност: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
  
ПРИЛОЖЕНИЕ:     ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗННД И ГПК - ТУК ИЗРИЧНО СА ОПИСАНИ НОТАРИАЛНИТЕ ФУНКЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА.
            ЗННД - Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

„Чл. 84. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:

1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване* и са представени от български или чужди граждани;

2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;

3. да съставят нотариални завещания на български граждани.

(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.

 

*На вписване подлежат всички документи, свързани с имущество (сгради и земя), описани подробно в чл. 112 от Закона за собствеността.

 

ГПК - Граждански процесуален кодекс:

Чл. 576 от ГПК: Нотариалното действие е нищожно, когато е извършено в нарушение на чл. 589, ал. 2.

Чл. 589, ал. 2 от ГПК: Лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса.

 

ДРУГОТО МЯСТО, КЪДЕТО ИЗЧЕРПАТЕЛНО СА ИЗБРОЕНИ ФУНКЦИИТЕ НА КДЛ, Е ВИЕНСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА КОНСУЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ, В СИЛА ЗА РБ ОТ 1989. ПРЕВОДИТЕ НЕ СА СРЕД КОНСУЛСКИТЕ ФУНКЦИИ! НИТО ЗАВЕРКИТЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЛОЖЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ ПОДПИСИ! 

 


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/531

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 7:01 PM.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 04-07.04.2014 was the previous entry in this blog.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 14.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.