Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 04-07.04.2014

| No Comments | No TrackBacks


До преводачи, агенции за преводи и легализации, институции, медии

Тема: КЗК се самосезира за гадния правилник на МВнР

 

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583

 

ЧЕТЕТЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ, МОЛЯ!

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 413

София, 26.03.2014 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

...

"От предварителното проучване на правната уредба на преводаческите услуги в страната, и по-конкретно на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа може да бъде направен предварителен извод, че е възможно наличието на определени конкурентноправни проблеми в областта на преводаческата дейност, а именно:

разпоредбата на чл. 2а от Правилника би могла да предотврати конкуренцията между преводачите на свободна практика, от една страна, и преводаческите агенции, от друга, при осъществяването на официални преводи на документи и други книжа;

не е налице нормативно установен ред за подбор на преводаческите агенции, с който МВнР сключва договор за възлагане на официален превод (търг, обществена поръчка, т.н.), нито критерии, на които преводаческите агенции следва да отговарят;

липсват ясни механизми и критерии, въз основа на които преводаческата агенция, сключила договор с МВнР, избира преводачите, които да извършват преводаческите услуги.

налице е остаряла нормативна уредба, несъгласувана с други свързани правни актове, което създава неяснота, правна несигурност и не стимулира конкуренцията при осъществяването на преводаческа дейност в страната.

 

В контекста на гореизложеното, в случая са налице основания да бъде образувано производство по чл. 28 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренция на правната уредба на преводаческа дейност в страната, в т.ч. и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него действащи или проекти на нормативни и/или общи административни актове, регламентиращи условията за предоставяне на преводачески услуги. В рамките на образуваното производство да бъдат оценени конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като се прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията, както и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените специфични цели.

 

Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 38,

ал. 1, т. 1 и чл. 28 от ЗЗК, Комисията

 

РЕШИ

 

ОБРАЗУВА

 

производство по застъпничество за конкуренцията по чл. 28 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него нормативни или общи административни актове.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

............................................

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

.....................................

Александър Александров

.....................................

Елена Димова

.....................................

Зорница Иванова

.....................................

Петя Велчева

 

Този имейл е част от информационна кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ПОДКРЕПА ОТ КОЛЕГА И ДИСКУСИИ С КОЛЕГИ - 21.08.2013 - февр. 2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/530

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 5, 2014 6:31 PM.

Годишен доклад на Омбудсмана на РБ за 2013, представен на 15.04.2014 was the previous entry in this blog.

Кампания срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, 12.04.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.