Campaign against weird BG Rules for Legalization, certification and translation (in BG)

| No Comments | No TrackBacks
Sent: Thursday, December 12, 2013 11:56 PM
Subject: Campaign against weird BG Rules for Legalization, certification and translation (in BG)

Намерих горния имейл на адрес: http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm
 
Там пише:

Anyone may lodge a complaint with the Commission against a Member State for any measure (law, regulation or administrative action) or practice attributable to a Member State which they consider incompatible with a provision or a principle of EU law.

You can use this complaint form, although it is not compulsory. You can also send us a letter or e-mail

 
 
 
 
Hello,
 
The message below is part of a large-scale information campaign, launched on 27 June 2013 in Bulgaria, against some unlawful practices of performing and certifying translations of documents in this country and, in particular, against the weird Rules of Legalisation, Certification and Translation of Documents, a grotesque totalitarian collection of long outdated instructions on how and by whom documents are legalised and translated. These Rules have been kept at the Ministry of Foreign Affairs unamended since 25 Dec 1990, for 23 years. At the time of their last amendment, Old Communist Constitution was still in force in Bulgaria. Little wonder then that the Rules have preserved a stale atmosphere of overcontrol and none of free enterprise.  
 
Abstract
The message starts with a quotation from an outrageously cynical letter sent at the end of November 2013 by the head of Consular Relations Dept at the Bulgarian MFA to the Bulgarian Council of Ministers, which says that the Rules do not comply with the present-day requirements and contradict the legislation in force. The Rules, the letter continues, were not issued to implement a law or a decree* and, therefore any possible amendments or addenda would appear at the moment (sic!) legally and practically groundless.
 

*NOT issued to implement a law or a decree, Cf art. 7 (1), Bulgarian Normative Acts Law:

Article 7

(1) Rules shall be issued to implement laws or decrees in their entirety, for organization of Government and local bodies or for by-laws governing their activities."

http://legislationline.org/download/action/download/id/829/file/310bfd5381a63a1883588f75ad66.htm/preview

 
Clearly, the Rules cannot be either changed or revoked. They simply do not exist in the legal sense of the notion of rules. However, non-existent as they are de jure, de facto they are omnipresent, having polluted virtually all the Bulgarian legislation --- this same legislation they are at flagrant variance with.
 
The message finishes with the question "How possibly could Bulgarian legislation be cleaned from such a stubborn pollutant?" Perhaps not one mind boggles at this question. Is that why Mr Vigenin, the foreign minister, keeps silent on the issue of the Rules? The Ombudsman keeps silent on this issue too. All the state administration keep silent. The Prosecutor's Office of the Republic of Bulgaria keeps silent as well. 
 
About us

Harry Stoyanov (aka Harry Stojan) on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Stojan
Rennie, English translator and ex hospital nurse, on Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Rennie_Stoyanova

Our company site (in Bg): http://softisbg.com/softisbg.htm

Rennie's blog (here I've published my official correspondence for over a year, in Bg):  http://rennie.blog.bg/

Harry's blog (here's his correspondence for over a year):  http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
My facebook page (my middle name is Todorova): https://www.facebook.com/rennie.todorova
My mobile: +359 888 60 90 72


Diary of our information campaign launched on 27-06-2013 (in Bg): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

  

 

---
 
 
Този имейл е част от мащабна информационна кампания срещу незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България. Не е необходимо да отговаряте, но е желателно да споделите с познати и приятели, а а колегите, които имат договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 25.12.1990, е добре да се консултират с адвокат.

 

 

НОВИНАТА Е, ЧЕ

В края на ноември 2013 г. г-н Раковски Лашев от МВнР написа в официално писмо до Министерски съвет: "[Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа] не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани"
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html (тук има и линк към сканирания оригинал на писмото)

 

Така за втори път тази година МВнР призна, че Правилникът е незаконосъобразен.

 

Първият път беше през м. март. На този адрес можете да се запознаете с мартенското писмо от МВнР до МС:21.03.2013 г.: http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Г-н Вигенин все още не е отговорил на въпроса кога МВнР ще прекрати стотиците фиктивни договори, сключени на основание чл. 2а, ал. 2 от този незаконосъобразен Правилник и използвани против интересите на българските граждани. Този въпрос му е поставян нееднократно, за първи път - още на 26.06.2013 г. в официално писмо от собственика на фирмата, в която работя, с копие до Народното събрание и Министерски съвет:

 

Официално писмо до министър Кристиан Вигенин с копие до НС и МС от 26.06.2013 г.:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

Вместо незабавно да прекрати административния произвол в МВнР по отношение извършването и заверяването на официални преводи, с мълчанието си г-н Вигенин го крепи и засилва. Заедно с него мълчат и Народното събрание, и Министерски съвет. Мълчи и Омбудсманът. Мълчат и медиите.

 

Сякаш въпросът за фиктивните договори и незаконосъобразния Правилник е строго охранявана държавна тайна. Имената на квалифицираните преводачи в България, съхранявани „на тъмно" в дирекция „Консулски отношения" в МВнР, също сякаш са държавна тайна.

 

Единственото, което може да се чуе в отговор на въпросите, поставени в писмото от 26.06.2013 г., са обещания, че се работи по някакъв нов закон - също секретен изглежда, защото не  е известно дори работното му название. Известно е само, че в интервю пред журналисти г-н Вигенин го споменава накратко като „Закон за преводаческата дейност и легализацията".

 

Линк към интервюто, в което г-н Вигенин споменава за предстоящия закон за преводаческата дейност и легализацията:

http://news.ibox.bg/news/id_1400518731

 

Така, както говори за преводи и легализации в един общ закон, още малко и г-н Вигенин е на път да повтори култовата фраза на предшественика си г-н Младенов: „Без качество на преводите самата процедура по легализация на документи се обезсмисля"

Линк към официален отговор на бившия външен министър до двама народни представители, в който г-н Младенов заявява, че процедурата по легализация на документа не може дори да започне, докато документът не бъде преведен и то качествено: http://www.mfa.bg/uploads/files/13IaneIanev.pdf 

 

Г-н бившият външен министър говореше така, защото беше решил да въвежда нови изисквания към агенциите за преводи уж с цел повишаване на качеството на преводите. Какво стана с новите изисквания, които трябваше да влязат в сила от 01.07.2013 г. уж съгласно заповед №95-00-152/2012 на бившият външен министър?

 

Г-н Вигенин първо удължи с три месеца срока за въвеждането им, а после напълно ги отмени. Той извърши всичко това с устно решение, без да отмени заповед №95-00-152/2012. Заповедта все още е налична на сайта на МВнР в раздел „Нормативни документи и формуляри за заверки и легализации".

 

Как е стана този фокус?

 

Много просто - новите изисквания не съществуват и никога не са съществували. Заповедта беше издадена „за нуждите на консулското обслужване" (т.1 от заповед №95-00-152/2012). Консулското обслужване се извършва в чужбина съгл. Виенската конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г. Следователно новите изисквания, уж въведени с въпросната заповед, не се отнасят за нито една фирма на територията на РБ.

 

Колкото и просто да изглежда сега, в продължение на година и половина много хора искрено вярваха, че новите изисквания съществуват. Сред тях бяха и хора с изключително висока юридическа квалификация, напр. съдии от Върховния административен съд, които потвърдиха не веднъж, а два пъти, че новите изисквания наистина се въвеждат с оспорваната заповед, но не засягат гарантирани от закона права:

Определящо е, че в случая се засягат икономическите интереси на преводаческите агенции чрез въвеждането на нови условия и критерии, на които те трябва да отговарят, а не гарантирани от закона техни права и интереси, дори и при наличието на вече сключени договори."

Цитатът е от Определение на Върховния административен съд на Р България, публикувано на адрес:  http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/3fe1fe139e9f81c9c2257afb004a173b?OpenDocument

 

Добре, че правителството се смени предсрочно, иначе несъществуващите нови изисквания щяха да станат факт от 01.07.2013 г.

 Казусът с Правилника е подобен на казуса с несъществуващите нови изисквания. За разлика от новите изисквания, обаче, Правилникът отдавна е станал факт. Понастоящем е наличен - имплицитно или експлицитно - в огромен брой закони, наредби и други правилници, издадени и приети през дългия период от датата на  последното изменение на Правилника - 25.12.1990 г. - до днес, като например:

  - Закон за обществените поръчки (Раздел „Допълнителни разпоредби", § 1, 16а)

 - Закон за адвокатурата (чл.18, ал. 6, т. 1-3, в сила от 01.01.2007)

 - Закон за защита на потребителя ("заверен превод", чл. 161б)

 - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1)

 - Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2)

 - Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, в сила от 01.07.2007, изм. 2011 (чл. 7, ал. 3)

 - Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно

 обучение или степени на образование и професионална квалификация по

 документи, издадени от училища на чужди държави  (чл. 4, ал. 5 в сила от 8.11.2011)

 - Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (Чл. 13, ал. 5)

 и много, много други.

 

Представете си само колко е вездесъщ този незаконосъобразен правилник, който дори не отговаря на дефиницията за правилник, дадена в чл. 7 от Закона за нормативните актове! Правилник, който противоречи на съвременното законодателство и същевременно е навлязъл в почти всички закони! Как ще се изчисти законодателството от това замърсяване? Може би никой не знае? Затова ли мълчи г-н Вигенин? Затова ли мълчи държавната администрация? Затова ли мълчи прокуратурата? Затова ли мълчат медиите? Затова ли мълчи и Съюзът на преводачите в България, сам сключил същия този незаконосъобразен договор, който е съсипал преводаческото съсловие в страната?

 

КАК ЕДИН ФИКТИВЕН ДОГОВОР МОЖЕ ДА СЪСИПЕ ЦЯЛО СЪСЛОВИЕ (статия)
http://rennie.blog.bg/drugi/2012/11/18/kak-edin-fiktiven-dogovor-moje-da-sysipe-cialo-syslovie.1021729

 

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ!

 

Ренета (Рени) Тодорова Стоянова, преводач

образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Месторабота: Фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна: http://softisbg.com/softisbg.htm

Блог: http://rennie.blog.bg/

 

 

Статия: Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013 г.

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/412

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 13, 2013 12:16 AM.

Мащабна информационна кампания срещу Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 25.12.1990 г. was the previous entry in this blog.

До г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, 17.12.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.