Решение на Комисията за конфликт на интереси, 12.11.2013

| No Comments | No TrackBacks

КПУКИ прекратява производството, като се позовава на Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958 г., посл. изм.1990, и на новите изисквания, въведени от 01.07.2013 г. със заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на бившия министър на външните работи, Николай Младенов.

Да се надяваме, че през 2014 г. КПУКИ ще разбере, че Правилникът е отменен още през 2001 г. от Хагската конвенция за апостила, а новите изисквания - през септември 2013 от сегашният външен министър Кристиан Вигенин.  

 

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила?
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

Феодалният модел на преводаческата дейност в България
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

1000 София, бул. Витоша 18, телефон: (02) 8119033, факс: (02) 8119030, http://www.cpaci.bg

 

ДО

ДО РЕНЕТА СТОЯНОВА

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17,

ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80

ВАРНА 9010

 

[КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ

НА ИНТЕРЕСИ         

Изх. № С-185 # 12 от дата: 12.11.2013 г.]

 

Относно: сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

 

            С настоящото Ви уведомявам, че на 29.10.2013 г. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е приела Решение № 302 от 29.10.2013 г. за прекратяване на производството по сигнал с рег. № С- 185/11.07.2013 г. против Николай Младенов, министър на външните работи за периода от 27.01.2010 до 21.02.2013 г.; Бойко Борисов, министър-председател на Република България за периода от 27.07.2009 до 21.02.2013 г.; Марин Райков, служебен министър-председател на Република България за периода 13.03.2013 - 29.05.2013 г.; Кристиан Вигенин, министър на външните работи на Република България и Пламен Орешарски, министър-председател на Република България.

 

            Решението можете да видите на интернет сайт: www.cpaci.bg

 

 

            Решението се съобщава на компетентната окръжна прокуратура, която може да подаде протест в едномесечен срок от съобщаването му.

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ (Подпис, не се чете)

Временно изпълняващ длъжността

Председател на Комисията за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси

(Съгласно Решение на Комисията от 03.10.2013 г.)

(Печат: Република България,

Комисия за предотвратяване

и установяване на конфликт

на интереси)

 


 

 

 

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

ПО СИГНАЛ С РЕГ. № С-185/11.07.2013 г.

302

 

гр. София, 29.10.2013 г.

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:

 

Николай Николов

Катя Станева

Паскал Бояджийски

 

При участието на стенографа Р.Н., след като изслуша доклада на дирекция „Правна" по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На 11.07.2013 г. в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Комисията) е постъпил сигнал, заведен в регистъра на сигналите с рег. № С-185/11.07.2013 г., подаден от ************надлежно подписан.

 

Сигналът е против Министерство на външните работи на Република България във връзка с дейността на същото по сключване на договори на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958г., изменен с постановление на Министерски съвет от 14.12.1990 г. Твърди се, че тези договори са фиктивни, а с оповестяването на страните по тях на своята интернет страница, Министерство на външните работи извършва търговска реклама, за която оторизираните

агенции се „отблагодаряват", като внасят официални преводи за „заверка подписа на преводача".

 

Към сигнала са приложени следните доказателства: извлечение (стр. 1 и 10) от стенограма на 363-то заседание на Народното събрание от 15.06.2012 г.; Писмо с изх. №12ПР-1149/21.03.2013 г. на Постоянния секретар на Министерството на външните работи до Началника на отдел Приемна, Министерски съвет.

 

С писмо с наш изх. № С-185#1 от 16.07.2013 г. е изпратено искане по чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от ПОДКПУКИ до подателя на сигнала с указания да посочи лице, срещу което подава сигнала, длъжност и месторабота, както и да предостави данни за нарушение на ЗПУКИ от страна на лице, заемащо публична длъжност. С отговор от 19.07.2013 г. подателят на сигнала изяснява, че сигналът не е за еднократно деяние на едно лице, а за дългогодишни незаконосъобразни практики в дейността по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа. За тази дейност отговорност носи Министерство на външните работи. Като лица, срещу които се подава сигналът са посочени Н.М., министър на външните работи, който активно е работил в посока запазване и утвърждаване на остарялата правна уредба, предявил незаконни изисквания към търговските дружества, желаещи да бъдат рекламирани на сайта на МВнР. На второ място е посочен Б.Б.- министър председател на Република България за периода от *******г., който не е упражнил контрол върху действията на Н.М. и е бездействал. На следващо място се сочи М.Р., служебен министър председател на Република България, който не е предприел никакви мерки да спре рекламата на търговски дружества. За К.В., министър на външните работи, се твърди, че продължава рекламата на търговските дружества на сайта на министерството. На последно място подателят на сигнала сочи П.О., също бездейства, вместо да контролира действията на външния министър. Твърди се, че Н.М., Б.Б., М.Р., К.В. и П.О. са извършили нарушение на чл. 11 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Комисията служебно е събрала следните доказателства: извадка от интернет

страницата на МВнР; справка с всички юридически лица, които имат сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи на документи и други книжа; решение на Министерски съвет от 2012 г.; справки в НБД Население; справки в страницата на Търговски регистър към агенция по вписванията на Министерство на правосъдието; заповед №95-00-152/2012 на Министъра на външните работи; списък с необходимите документи за сключване на договор за извършване на официални преводи; утвърдена бланка - договор за извършване на официални преводи на документи и други книжа.

 

След като обсъди събраните по преписката доказателства, комисията установи следното от фактическа страна:

 

Сигналът по чл. 23 от ЗПУКИ е подаден от идентифицирано по смисъла на чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лице, надлежно подписан.

 

Подателят __________на сигнала навежда твърдения срещу лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 4, както следва:

 

Н.М.е министър на външните работи за периода от ********г., избран с Решение на Народното събрание на Република България за персонални промени в Министерския съвет, прието на *******2010 г. и освободен с Решение на Народното събрание за приемане оставката на Министерския съвет от *****г.

 

Б.Б.е министър-председател на Република България за периода от *******г., избран с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от *******г., освободен с Решение на Народното събрание за приемане оставката на Министерския съвет от *****г.

 

М.Р. е служебен министър председател на Република България за периода ********г., назначен с Указ № ****от *******г. на Президента на Република България.

 

К.В. е избран за министър на външните работи с Решение на ****-ото Народно

събрание на ****** г.

 

П.О. е избран за министър-председател на Република България с Решение на *****-ото Народно събрание на *********г.

 

Сключването на договори между Министерство на външните работи и юридически лица за извършване на официални преводи на документи е регламентирано с Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ПЛЗПДДК). В ПЛЗПДДК е указано, че преводите на документи и други книжа в Република България се извършват от МВнР, като Министерството, респ. отдел „Консулски" може да възлага с

договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми - чл. 2а от Правилника. В Правилника са указани изискванията, на които следва да отговарят официалните преводи, като за достоверността на извършените преводи преводачите носят наказателна отговорност по чл. 290 от Накзателния кодекс (НК). На интернет страницата на Министерството е публикуван актуален списък с търговските дружества, с които е сключен договор за извършване на официални преводи в Република България. Същият съдържа над 650 юридически лица, като всички са изброени по азбучен ред, с посочено търговско наименование, адрес и телефон за връзка, не е видно различно посочване или особености в изписването на нито една от фирмите.

 

Със заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на Министъра на външните работи, издадена на основание чл. 5, ал. 7 от Устройствения правилник на МВнР и чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, са въведени, считано от 01.07.2013 г., нови изисквания за условията, при които Министерството на външните работи може да възлага на фирми извършването на преводи на документи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Със същата Заповед № 95-00-152 е утвърден типов договор за възлагане на официални преводи на документи и други книжа, одобрен е списък с необходимите документи за сключване на договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа, като изпълнението на Заповедта е възложено на директора на дирекция „Консулски отношения" и директора на дирекция „Защита на дейността и информацията".

 

За да сключи договор за извършване на официални преводи юридическото лице, чрез свой представител следва да изпълни особените изисквания съгласно ПЛЗПДДК, Заповед №95-00-152 и утвърдения типов договор за възлагане. Юридическото лице трябва да има предмет на търговска дейност „преводи от и на чужди езици", да притежава или наема оборудван офис с минимум две работни места, документи, удостоверяващи назначени на

постоянен трудов договор поне двама преводачи с филологическо образование; списък с преводачите, работещи в дружеството; дипломи за ниво на владеене на чужд език на преводачите, да представи в Приемна на МВнР набор от изискуемите документи в оригинал ведно с молба от представляващия юридическото лице за сключване на договор, облепена с държавни таксови марки на стойност 5 (пет) лева, документ за сертификация по международните европейски стандарти EN 15038 за контрол на качеството на предоставяните услуги, удостоверение за актуално състояние. Подадените документи се преценяват от служителите в МВнР и в случай, че всички изисквания съгласно ПЛЗПДДК, Заповед № 95-00-152 на министъра и утвърдения типов договор, са спазени, юридическото лице сключва договор, с който на заявителя се възлага дейност по извършване на официални преводи от и на чужди езици на български език.

 

Съгласно утвърдения договор за извършване на официални преводи, МВнР, чрез началника на отдел „Административно обслужване на български и чужди граждани", Дирекция Консулски отношения, възлага дейност по извършване на официални преводи, като се задължава да контролира дейността, да оказва методическо ръководство на изпълнителя, да информира своевременно за предстоящи и настъпили нормативни промени относно изискванията за оформяне на превежданите документи и на преводите. Изпълнителят приема да извършва официални преводи на документи и други книжа от

български на чужди езици и от чужди езици на български език, при спазване на изискванията на договора. При неизпълнение на задълженията за спазване на изискванията на договора относно оформянето на официалните преводи, Възложителят може да прекрати едностранно действието на същия.

 

Извършена е проверка по отношение на лицата, срещу които е подаден сигналът и заемащи публична длъжност, и на физически лица, свързани с тях по смисъла на §1 от ДР на ЗПУКИ. Установи се, че лицата, срещу които е подаден сигналът, нямат лично участие в търговски дружества, следователно и не участват в такива, които фигурират в списъка с търговски дружества, с които е сключен договор за извършване на официални преводи в

Република България. В хода на проверката се установи, че свързани лица с лицата, заемащи публична длъжност, имат участие в търговски дружества, които обаче търговски дружества извършват услуги, различни от преводачески, и не са включени в списъка с лицата, оторизирани да извършват официални преводи в Република България.

 

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи

следното от правна страна:

 

Твърденията в сигнала са срещу лица, заемащи публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 4 - Н.М., министър на външните работи за периода от *******г., Б.Б.министър-председател на Република България за периода от *******., М.Р., министър-председател на Република България за периода *******г., К.В., министър на външните работи, П.О., министър-председател.

 

Подателят на сигнала определя като „реклама" публикуването на интернет страницата на МВнР на Списък с фирмите, които имат сключен договор за извършване на официални преводи. Счита, че посочените лица, заемащи публична длъжност, допускат и се съгласяват с тази „реклама".

 

Дейността по преводи на документи и други книжа от и на чужди езици в Република България е възложена на МВнР - съгласно чл. 2а на ПЛЗПДДК. МВнР чрез Отдел Консулски може да възлага с договор тази дейност на фирми, които отговарят на установените изисквания. С чл. 2а, ал. 3 от ПЛЗПДДК са определени и основанията за прекратяване на тези договори. Със заповед на министъра на външните работи е одобрен проект на типов договор за възлагане извършването на официални преводи, както и списък с необходимите документи, които трябва да са налице, за да бъде сключен договор за възлагане извършването на официалните преводи документи и други книжа. Заповедта на министъра представлява вътрешно-служебен акт, насочен към организиране на работата на администрацията на министерството на външните работи във връзка със сключване на

договори за извършване преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване. Със заповедта предварително се определя от една страна съдържанието на договора, който министерството на външните работи може (не е длъжно) да сключи с фирми преводачи, а от друга страна са определени по признаци фирмите - преводачи, с който могат да се сключат договорите - онези, които отговарят на

условията по т. 2 от заповедта, т. е. ако имат документите, включени в одобрения списък.

 

Списъкът, който Министерството поддържа на своята интернет страница

представлява регистър на юридическите лица, които имат право да извършват официални преводи. Поддържането на такъв списък на страницата на МВнР има за цел да информира ползващите преводачески услуги дали търговското дружество, с което работят, е оправомощено да извършва официални преводи.

 

Да се приеме, че поставянето на списък с оторизирани преводачески агенции на страницата  в интернет на Министерството е форма на търговска реклама, ще означава че всички регистри с оторизирани лица са също търговска реклама и следва да не бъдат достъпни до потребителите, което категорично противоречи на прозрачността в дейността на административните органи - министерства, агенции, институти.

 

Служебно събраните доказателства по допустимостта на сигнала не установяват да са налице данни за нарушения. Наличието на лице, заемащо публична длъжност, само по себе си не е достатъчна предпоставка за провеждане на производство за установяване на конфликт на интереси.

 

Комисията установи, че посочените лица, срещу които е подаден сигналът, заемат публична длъжност, но нито в сигнала, нито в отговора на Искане по чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 са посочени конкретни данни за нарушения на ЗПУКИ.

 

С оглед гореизложеното, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на основание чл. 27, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 7, т. 3 във връзка с чл. 17, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

РЕШИ:

 

Прекратява производството по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против Н.Е.М. с ЕГН ********, министър на външните работи за периода от ******** г., във връзка със сключване на договори на основание чл. 2а от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикуване на списък с оторизирани преводачески агенции на интернет страницата на Министерство на външните работи поради липса на данни за нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Прекратява производството по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против Б.М.Б. с ЕГН *******, министър председател на Република България за периода от ******г., във връзка с неоказан контрол върху дейността на Министерство на външните работи по сключване на договори на основание чл. 2а от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикуване на списък с оторизирани преводачески агенции на интернет страницата на Министерство на външните работи поради липса на данни за нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Прекратява производството по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против М.Р.Н. с ЕГН ********, министър председател на Република България за периода ********г., във връзка с неоказан контрол върху дейността на Министерство на външните работи по сключване на договори на основание чл. 2а от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикуване на списък с оторизирани преводачески агенции на интернет страницата на Министерство на външните работи поради липса на данни за нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Прекратява производството по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против К.И.В. с ЕГН *********, министър на външните работи, във връзка със сключване на договори на основание чл. 2а от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикуване на списък с оторизирани преводачески агенции на интернет страницата на Министерство на външните работи поради липса на данни за нарушение на

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Прекратява производството по сигнал с рег. № С-185/11.07.2013 г. против П.В.О. с ЕГН *********, министър председател във връзка с неоказан контрол върху дейността на Министерство на външните работи по сключване на договори на основание чл. 2а от Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикуване на списък с оторизирани преводачески агенции на интернет страницата на

Министерство на външните работи поради липса на данни за нарушение на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Решението се съобщава на лицата по чл. 27, ал. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

Николай Николов (п)

Член на Комисията за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси

 

Катя Станева (п)

Член на Комисията за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси

 

Паскал Бояджийски (п)

Член на Комисията за предотвратяване

и установяване на конфликт на интереси

 

 

 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
Имейл rennie@softisbg.com
Мобилен 0888 60 90 72
Стационарен 052 988 600

Enhanced by Zemanta

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/424

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 27, 2013 12:22 PM.

Писмо до МВнР и МП с копие до 4 комисии към ЕП, 26.12.2013 was the previous entry in this blog.

Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.