РС-Монтана - гр.д. 2904/2017, прогласяват нищожност на 5 бр. "Гражданска отговорност"

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

http://www.montana-rs.org/myapps/sas/ACTS/02634517/904c0617.htm

Тук наведнъж са прогласени за нищожни 5 бр. "Гражданска отговорност".

. 586 / 7.12.2017 г.

Н Е П Р И. С Ъ С Т В Е Н О   Р Е Ш Е Н И. Е

07.12.2017 година

г. Монтана

                           В   И. М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

РАЙОНЕН СЪД - МОНТАНА, втори граждански състав в публично заседание на шести декември през две хиляди И. седемнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЯ МЛАДЕНОВА

при секретаря Светлана Станишева И. в присъствието на прокурора.........., като разгледа докладваното от съдията МЛАДЕНОВА  гр.д. №. 2904 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявените искове са с правно основание чл. 26, ал. 1, пред. 1,2.,3 ЗЗД; чл. 26 ал.2. пред. 2. във вр. с чл. 42 от ЗЗД; чл.26, ал.2., предл.3 ЗЗД; чл. 26, ал. 2., пред. 4 във вр. чл. 289 ТЗ И. вр. чл. 8, ал. 2. ЗЗД; чл. 195, ал. 1 КЗ (отм.) / чл. 349, а.л.1,2. И. 3 КЗ (нов); чл.26 ал. 2. предл. 5 ЗЗД И. чл. 29, ал. 1 ЗЗД.

Ищецът „З. А. Д. Д. Ж. И. З. А. -. г. С., представлявано от Изпълнителните директори проф.Т. В. И. д. Х. твърди в исковата молба, че е предявил при условията на евентуално съединяване исковите претенции, с които моли да бъде прогласена нищожността на следните застрахователни договори, обективирани в: Застрахователна полица №. B., издадена на 03.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 21.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 06.01.2016 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 08.01.2016 г. И. Застрахователна полица №. B., издадена на 28.01.2016 година.

Ищецът твърди, че на 03.11.2015 г. ответникът сключил застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица №. B., по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел ЅНАRAN GL, регистрационен номер М., с рама  №. W.. Твърди, че впоследствие ответникът ,,Х. 2.." ЕООД сключил нов застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица №. B., издадена на 21.11.2015 г. по отношение на лек автомобил марка VOLVO, модел Ѕ60, регистрационен номер М., с рама №. Y.. Поддържа И. това, че впоследствие ответникът ,,Х. 2.." ЕООД сключил нов застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица №. B., издадена на 06.01.2016 г. по отношение на лек автомобил марка ТОYОТА, модел YARIS, регистрационен номер М., с рама №. J.. Впоследствие ответникът ,,Х. 2.." ЕООД сключил нов застрахователен договор с  ищеца, обективиран в застрахователна полица №. B., издадена на 08.01.2016 г. по отношение на лек автомобил марка VOLKSWAGEN, модел PASSAT BERLINA/VARIANT 3., регистрационен номер М., с рама №. W.. Твърди, че впоследствие ответникът ,,Х. 2.." ЕООД сключил нов застрахователен договор с  ищеца, обективиран в застрахователна полица №. B., издадена на 28.01.2016 г. по отношение на лек автомобил марка RENAULT, модел ESPACE, регистрационен номер М., с рама №. V..

Ищецът твърди, че в първата застрахователна полица като обичаен водач фигурира Ром Онисор - румънски гражданин с адрес, посочен в полицата. Във втората застрахователна полица като обичаен водач отново е посочен румънски гражданин - Йон Балан - румънски гражданин с адрес, посочен в полицата. В третата застрахователна полица като обичаен водач отново е посочен румънски гражданин - Лариса Валентина Алиманиту - румънска гражданка с адрес, посочен в полицата. В четвъртата застрахователна полица като обичаен водач отново е посочен румънски гражданин - Недар Янчу - румънски гражданин с адрес, посочен в полицата. В петата застрахователна полица като обичаен водач отново е посочен румънски гражданин - Лужика Карпачи - румънска гражданка с адрес, посочен в полицата. Твърди И. това, че в петте процесни полици като застрахован собственик фигурира ответното Д.. В последствие при ищеца постъпила информация за настъпили застрахователни събития в периода на действие (покритие) на процесните пет полицИ. Въпреки че като собственик на автомобилите в процесните полици фигурира ответникът, цитираните превозни средства веднага след сключването на застрахователните полици напускат територията на Република България. 3. Няма данни след сключването на посочените по-горе застраховки по отношение на въпросните МПС, които да индикират по какъвто И. да е начин, че привидно застрахованото българско Д., е действителният собственик на автомобилите, нито че то е упражнявало каквато И. да било фактическа власт върху автомобилите. Твърди, че ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния И. фактически статус на „формално" притежаваните от него МПС. Твърди, че може да се предположи, че ответникът сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без разбира се да ползва И. управлява всички тях И. без реално да е техен собственик. Заявява, че практиката е доказала, че лицата, които демонстрират подобно пасивно поведение по отношение на дадено имущество не са нито негови собственици, нито ползвателИ. С оглед данните от представеното извлечение-справка от електронен регистър на Застрахователя се установява, че ответникът, сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите" почти изцяло „по занятие" И. то с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобилИ. При извършена справка в електронната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията се установило, че ответното Д. не е обявявало нито веднъж годишен финансов отчет от датата на вписването му през 2.. г. Чл. 608 от Търговския закон въвежда презумпцията, че търговецът е неплатежоспособен, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три годинИ.

С оглед на гореизложеното И. факта броя застрахователни полици, сключени от ответното Д., следва изводът, че същото е фиктивно И. е създадено като параван за сключване на застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" на български автомобили И. последващото им предаване на румънски И. други водачи, като същото не отчита никаква икономическа И. счетоводна дейност. Твърди, че ответникът извършва следната забранена И. заобикаляща закона ,,услуга": изнасянето в ,,застрахован вид" в Румъния, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност", на румънски автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии И. еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни И. прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственицИ. Дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка И. продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите И. спестяването им на разходи И. такси в Румъния при регистриране на МПС. Твърди също така, че тази порочна практика уврежда не само ищцовото  Д., но И. всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България И. Румъния като цяло. Независимо у кого е фактическото владение върху автомобила в момента, ищецът твърди, че процесната полица, ако се приеме, че е надлежно сключена, е „сключена" или лично от ответника (привидно застрахования), или чрез пълномощник, действащ от негово име И. за сметка на ползвателя (който е фактическия собственик на автомобила) със или без знанието И. упълномощаване от страна на формалния собственик на автомобила по документИ.

Ищецът заявява, че процесните полици са недействителна поради противоречие със закона И. добрите нарви, както И. поради заобикалянето му. Счита, че освен ако не са налице по-тежки закононарушения или престъпления, са приложими хипотезите на чл. 195 ал.1 КЗ (отм.)/ чл.349 ал.1, 2. И. 3 от КЗ (нов) - липса на застрахователен интерес И. на чл. 289 ТЗ, във вр. чл. 58 И. чл. 57, ал. 2. от КРБ, във вр. с чл. 8, ал. 2. от ЗЗД - злоупотреба с право. Ищецът твърди, че собствеността И. владението върху автомобилите - обект на застрахователния договор, безконтролно И. многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи И. пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам И. за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щетИ. Сключването на абсолютно симулативни сделки И. злоупотребата с право на застрахователна закрила са съществена част от действията на подставеното лице (ответникът) - привидно застрахован, с по-нататьшната И. реализирана цел: пълно избягване на плащане на дължимите по - високи размери на данъци И. (еко)такси, както И. на застрахователни премии, дължими в държавата по местонахождението (адресната регистрация) на действителния собственик, най-често Румъния. Твърди, че това поведение е класически пример за злоупотреба с право, чрез която се заобикаля закона. В процесния случай - застрахованият (привидно застрахованият) злоупотребява с правото да се получи застрахователна закрила по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите". Гореописаното поведение на застрахования противоречи както на българското, така И. на румънското данъчно законодателство. Същото се намира И. в разрез с основен правен принцип, залегнал в чл. 58 от КРБ, а именно че границите на упражняване на субективните права на едно лице са субективните права И. законните интереси на другите лица.

Ищецът твърди И. това, че в настоящия случай обосновано може да да се заяви, че застраховките се сключват (привидно) от застраховането Д. с единствена цел да извлече незаконни облаги като спомогне, улесни прехвърлянето им на друг собственик в Румъния, който от своя страна не декларира собствеността си пред местните румънски власти, нито пред българските компетентни органи И. в тази връзка не ги пререгистрира на свое име като нов собственик, не ги вписва на отчет в румънските поделения на КАТ, не премахва българските им регистрационните табели И. не поставя румънски такива, не информира застрахователя за смяната на собствеността въпреки изричното императивно задължение за това. Съответно без тези действия българските органи на КАТ не могат от своя страна да свалят от отчет автомобилите И. те реално продължават да се водят на името на ответника, макар той да няма никакви права върху тях, а други лица в Румъния. По този начин новите румънски приобретатели целят да спестят значителни по размер данъци И. такси в Румъния по прехвърлянето на автомобилите, по регистрирането им, по заплащане на т.нар. еко такси, с което едновременно заобикалят данъчното законодателство на страната си И. ощетява фиска. Само по себе си заобикалянето на данъчното законодателство с цел избягване на данъчно облагане е данъчно нарушение, а в по - големите размери представлява престъпно деяние. Във всички случаи привидното сключване на полиците И. получаването на зелена карта, чрез която да може да се шофира извън Република България, е решаващ елемент в описаната злоупотреба с право, насочена към неправомерно обогатяване И. заобикаляне на законите. Тази противозаконна дейност се изразява в заобикаляне на закона, измама на застрахователя или най - малкото умишленото му И. преднамерено въвеждане в заблуждение относно оценката И. мащаба на покрития риск. Твърди, че гореописаната противозаконна дейност е придобила застрашителни размери И. настоящия случай не е изолиран такъв. По този начин автомобилите получават един двойнствен статут - формално се водят на името на ответника, а де факто не е негова собственост. Видно от приложената справка ответникът е развил многогодишна порочна практика, поради което на негово име се водят редица на брой автомобили, с реални собственици в Румъния. Очевидно ответникът извършва гореописаното дейност изцяло ,,по занятие" или е просто лице, предоставило, услужило със своята самоличност с цел сключване на процесната застраховка.

Ищецът твърди И. това, че при сключването на застраховка „Гражданска отговорност" неуведомяването на насрещната страна за обстоятелства, свързани с действителните собственици И. ползватели на автомобилите, които имат съществено значение при вземането на решение за встьпване в облигационното правоотношение И. преценката за реалния размер на застрахователния риск, води до противоречие със закона. Злоупотребата с права, схващана като отрицателно засягане на чужда правна сфера, стои в тясна връзка с т.нар. „генерален деликт" по смисъла на чл. 45 от ЗЗД, като всеки договор, представляващ средство за осъществяване на злоупотреба с право, е нищожен поради противоречие с общото правило да не се вреди другиму. Така по силата на прякото И. непосредствено прилагане на конституционните норми всяко посегателство върху чужда правна сфера, чрез правна сделка, я прави изначално недействителна, т.е. непораждаща никакви правни последицИ.

         Ищецът твърди, че няма данни след сключването на процесните застрахователни договори, които да установяват, че застраховането лице е действителният собственик И. ползвател на автомобилите. Целта на ответника е да предаде владението на автомобилите на други ползватели от Румъния, които го владеят И. ползват като собственик, без обаче между новия собственик И. стария да е подписан договор за продажба на МПС. Дори такива да са подписани, същите остават скрити, не се декларират от страните пред данъчните органи И. органите на КАТ в Румъния, за да се спестят както данъци И. такси при промяната на собствеността, така И. последващите такива. Крайният ефект е, че не се заплащат никакви данъци нито в Румъния, нито в България, а се сключва застрахователен договор на по-ниска българска премия И. без еко-таксИ. Описаното представлява основание за нищожност по чл. 26,ал.1, пред.2. от ЗЗД. След като ответникът не е придобил действителни права върху дадено имущество, не е нито негов ползвател, нито държател, то няма какъвто И. да е законен интерес от сключване на застрахователните договорИ.

Предвид гореизложеното моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността на следните застрахователни договори, обективирани в: Застрахователна полица №. B., издадена на 03.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 21.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 06.01.2016 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 08.01.2016 г. И. Застрахователна полица №. B., издадена на 28.01.2016 г., на основание чл.26 ал.1 предл.1,2., 3 ЗЗД, евентуално по чл.26, ал.2., пред.2. ЗЗД, във вр. с чл.42 ЗЗД,  евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа И. уважи иска на основание чл.26, ал.2., предл.3 ЗЗД, евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа И. уважи иска на основание чл. 26, ал.2., предл.4, във вр. чл.289 ТЗ И. чл.8, ал.2. ЗЗД; евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа И. уважи иска на основание чл.195 ал.1 КЗ (отм.) / чл.349 ал.1, 2. И. 3 КЗ (нов), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа И. уважи иска на основание чл.26 ал.2. предл.5 ЗЗД, евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа И. уважи иска на основание чл.29, ал.1 3ЗД; както И. да му бъдат присъдени на основание чл. 78 от ГПК направените в делото разноски, включително И. юрисконсултско възнаграждение.

ОТВЕТНИКЪТ „Х. 2.." ЕООД -. г. Монтана, представлявано от управителя Г.А.Б. не е представил в предвидения от закона срок писмен отговор на исковата молба И. не изразява становище по исковите претенциИ.

Доказателствата по делото са писменИ.  

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение -. чл.239 ал.2. ГПК, поради което следва да бъде постановено такова, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл.238 ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба И. не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника. В случая са налице посочените по-горе предпоставкИ. За да се постанови неприсъствено решение в съответствие със заявения петитум, формалните предпоставки по чл.238 ал.1 ГПК не са достатъчнИ. Освен тях чл.239 ал.1 т.2. ГПК поставя И. изискване по същество, а именно: искът да е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства И. представените писмени доказателства.

В случая съвкупността от фактите, наведени в исковата молба И. събраните по делото доказателства, са достатъчни да обосноват основателността на заявената искова претенция. Тъй като истинността на приложените към исковата молба писмени доказателства не е оспорена, то съдът ги преценява само от тяхната външна страна. Приетите по делото писмени доказателства не будят съмнение за формална нередовност.

Ето защо исковите претенции като основателни следва да бъдат уважени, като бъдат обявени за нищожни застрахователни договори, обективирани в следните застрахователни полици: Застрахователна полица №. B., издадена на 03.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 21.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 06.01.2016 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 08.01.2016 г. И. Застрахователна полица №. B., издадена на 28.01.2016 г. със страни -. страните в настоящото производство, поради липса на съгласие.

Съобразно този изход на делото, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените И. поискани в производсдтвото разноски в общ размер на 702,00 лева, от които 600,00 лева -. юрисконсултско възнаграждение, 97,00 лева -. заплатена държавна такса И. 5,00 лева -. държавна таска за съдебно удостоверение.

По горните съображения съдът 

                  Р    Е    Ш    И. :

ОБЯВЯВА за нищожни застрахователни договори, обективирани в Застрахователна полица №. B., издадена на 03.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 21.11.2015 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 06.01.2016 г., Застрахователна полица №. B., издадена на 08.01.2016 г. И. Застрахователна полица №. B., издадена на 28.01.2016г. със страни „З. А. Д. Д. Ж. И. З. А., ЕИК 200299615 със седалище И. адрес на управление г. С., бул."Г.М.Димитров" №. 1, представлявано от Изпълнителните директори проф.Т. В. И. д. Х. И. Х. 2.." ЕООД, ЕИК 203253217 със седалище И. адрес на управление г. Монтана, ул."Одрин" №. 65, представлявано от управителя Г.А.Б., поради липса на съгласие.

ОСЪЖДА Х. 2.." ЕООД, ЕИК 203253217 със седалище И. адрес на управление г. Монтана, ул."Одрин" №. 65, представлявано от управителя Г.А.Б. да заплати на „З. А. Д. Д. Ж. И. З. А., ЕИК 200299615 със седалище И. адрес на управление г. С., бул."Г.М.Димитров" №. 1, представлявано от Изпълнителните директори проф.Т. В. И. д. Х. сумата от 702,00 /седемстотин И. два/ лева -. разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.      

                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

   

                  

-----------------------------------------------------------------

ЗАБЕЛЕЖКА. Съдията изглежда не е наясно, че:

С исковете си "ДаллБогг" нарушават основен принцип в правото: Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest/ Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение/. При сключване на търговска сделка, каквато е застрахователната, ищецът следва на основание чл.302 ТЗ  да полага грижа на добър търговец, което означава да положи дължимата грижа  за сключване на валидна сделка, от която произтича отговорността му за плащане. Противното означава, че настоящия иск е предявен в нарушение на чл.3 от ГПК, касаещ добросъвестност на страните при упражняване на процесуалните им  права." - решение по гр. гр.дело № 2354 по описа на ДРС за 2017г.: https://dobrichrs.root.bg/2017/12/g/02634517/354b0317.htm).

Предявеният главен иск по чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите е недопустим по простата причина, че никой няма право да оспорва чужд подпис, т.к. "възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот." - Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК).

-

Вж също Решение на РС-Оряхово, 08.12.2017:

http://softisbg.com/dannies_blog/08122017--.html)

както и Решение на РС-Русе от 15.12.2017:

http://softisbg.com/dannies_blog/15122017--ruse-dallbogg.html

(отхвърлят всички измислени искове на "ДаллБогг" с отлична аргументация)

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1639

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.