РС-Враца - гр. д. 3743/2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност" - УЖАС!

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=yUUCndp3msQ%3D

Р Е Ш Е Н И Е

гр.Враца, 06.12.2017г.

В   ИМЕТО  НА НАРОДА

Районен съд - Враца, ІХ граждански състав в публичното заседание на двадесет и девети ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                               

Председател: Калин Тодоров

                                          

при секретаря М. Б., като разгледа докладваното от съдия Тодоров гражданско дело № 3743 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по обективно съединени при условията на евентуалност искове за прогласяване нищожност на застрахователен договор поради противоречие със закона (чл.26, ал.1, предл. 1 ЗЗД вр. с чл. 349 ал.1, 2 и 3 КЗ); поради заобикаляне на закона (чл.26, ал.1, предл. 2 ЗЗД); поради липса на основание (чл.26, ал.2, предл. 4); поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация (подставено лице) (чл.26, ал.2, предл. 5); поради накърняване на добрите нрави (чл.26, ал.1, предл. 3); поради липса на предписана от закона форма (чл.26, ал.2, предл. 3 ЗЗД); за унищожаване на договора поради измама (чл.29 ЗЗД), както и за недействителност, като извършен от мним представител (без надлежно учредената представителна власт) (чл.42, ал.2 ЗЗД).

В исковата молба ищецът ,,Застрахователно акционерно дружество Д.Б.: Ж.З.", гр.С., твърди, че на 02.09.2016 г. ответникът ,,А.Г.****" ЕООД, гр.Враца, (,,застрахован"), е сключил застрахователен договор ,,Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица ВG/*********, издадена на 02.09.2016 г., по отношение на лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео" с регистрационен номер ВР*****, с рама номер ********. В полицата като застрахован собственик фигурира ответника, а като обичаен водач М.В.- румънски гражданин. Поддържа, че превозното средство веднага след сключването на застрахователната полица напуска територията на Република България и до момента се намира във владението на трети лица - румънски граждани. Сочи, че няма данни след сключването на посочената по-горе застраховка по отношение на въпросното МПС, които да индикират по какъвто и да е начин, че привидно застрахованото българско дружество, е действителният собственик на автомобила, нито че то е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху него - ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на ,,формално" притежаваното от него МПС. Предполага, че ответникът сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без да ползва и управлява всички МПС и без реално да е техен собственик и то с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили. Твърди, че ответникът извършва забранена и заобикаляща закона ,,услуга": изнасянето в ,,застрахован вид" в Р. със сключена българска застраховка ,,Гражданска отговорност", на румънски автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Изтъква, че дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка и продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите и спестяването им на разходи и такси в Румъния при регистриране на МПС. Поддържа, че тази порочна практика уврежда не само него, но и всеки български застраховател, сключил подобна застраховка, и най-вече фискалните интереси на България и Румъния като цяло. Твърди също, че процесната полица, ако се приеме, че е надлежно сключена, е ,,сключена" или лично от ответника (привидно застрахования), или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателя (който е фактическия собственик на автомобила) със или без знанието и упълномощаване от страна на формалния собственик на автомобила по документи. Евентуално твърди, че процесната полица не е подписана от застрахован/застраховащ, поради което и същата се явява нищожна - липсва съгласие на една от страните по договора относно сключването, съдържанието и изпълнението на договора. Липсата на подпис е и нарушение на формата за действителност на застрахователния договор, което е друго самостоятелно основание за неговата нищожност. Поддържа, че никога не би пристъпил към подписването на полицата, ако знаеше действителните факти, поради което твърди, че е налице и измама. Сочи, че има правен интерес от предявяване на установителни искове за прогласяване нищожността на полицата, тъй като ако нищожната/унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до необосновано засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Твърди, че такова застрахователно събитие е вече настъпило на 09.05.2017 г. Поддържа също, че собствеността и владението върху автомобила - обект на застрахователния договор, безконтролно и многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам и за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щети. Поддържа, че застрахованият (привидно застрахованият) злоупотребява с правото да се получи застрахователна закрила по застраховка ,,Гражданска отговорност на автомобилистите", което поведение противоречи както на българското, така и на румънското данъчно законодателство. Твърди, че застраховката се сключва (привидно) от застрахованото дружество с единствена цел да извлече незаконни облаги като спомогне, улесни прехвърлянето й на друг собственик в Р. който от своя страна не декларира собствеността си пред местните румънски власти, нито пред българските компетентни органи и в тази връзка не я пререгистрира на свое име като нов собственик, не я вписва на отчет в румънските поделения на КАТ, не премахва българските й регистрационни табели и не поставя румънски такива, не информира застрахователя за смяната на собствеността въпреки изричното императивно задължение за това. Съответно без тези действия българските органи на КАТ не могат от своя страна да свалят от отчет автомобила и той реално продължава да се води на името на ответника, макар той да няма никакви права върху него, а друго лице в Румъния. По този начин новият румънски приобретател цели да спести значителни по размер данъци и такси в Румъния по прехвърлянето на автомобила, по регистрирането му, по заплащане на т.нар. еко такси, с което едновременно заобикаля данъчното законодателство на страната си и ощетява фиска. Твърди, че застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица № ВG/*********, издадена на 02.09.2016 г. е нищожен поради липсата на съгласие (представителна власт) за неговото сключване, поради едновременното му противоречие със закона и неговото заобикаляне; поради накърняване на добрите нрави; поради липса на основание; поради липса на застрахователен интерес, поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация (подставено лице), а така също е и унищожаем поради измама при сключването му.

Моли съда, след като се убеди в основателността и доказаността на исковата молба, да постанови решение, с което да прогласи нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица № ВG/*********, издадена на 02.09.2016 г., на основание чл. 26, ал. 2, пред. 2 ЗЗД (поради липса на съгласие), във вр. с чл. 42 ЗЗД (липса на представителна власт), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа и уважи иска на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД (поради противоречие със закона), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа и уважи иска на основание чл. 26, ал. 1, предл. 2 ЗЗД (поради заобикаляне на закона), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание да разгледа и уважи иска на основание чл. 26, ал. 1, предл. 3 ЗЗД (поради противоречие с добрите нрави); евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа и уважи иска на основание чл. 26, ал. 2, предл. 4 ЗЗД (поради липса на основание), във вр. чл. 289 ТЗ и чл. 8, ап. 2 ЗЗД; евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа и уважи иска на основание чл.26, ал.2, предл. 3 ЗЗД (поради липса на предписана от закона форма); евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание да разгледа и уважи иска на основание чл. 349 ал.1, 2 и 3 КЗ (нов) (поради липса на застрахователен интерес), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание да разгледа и уважи иска на основание чл. 26, ал.2. предл. 5 ЗЗД (поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация (подставено лице), евентуално, ако отхвърли иска по предходното основание - да разгледа и уважи иска на основание чл. 29, ал. 1 ЗЗД (измама), като обяви за унищожаем процесния застрахователен договор, поради извършване на измамливи и заблуждаващи застрахователя действия с цел извличане на облаги и причиняване на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключване на застрахователния договор - 02.09.2016 г. Моли също съда да му присъди направените в делото разноски, включително и заплатеното адвокатско възнаграждение.

Ответното дружество ,,А.Г.****" ЕООД, гр.Враца, редовно известен, в срока за отговор на исковата молба не взема становище по исковете, не прави възражения, не посочва и не представя доказателства и не е поискал събирането на такива. В съдебно заседание, чрез управителя си И.Д.Т., твърди, че автомобилът се управлява от румънски гражданин с издадено от дружеството пълномощно.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства, намери  за установено от фактическа страна следното:

Предявените искове са допустими.

Всяка от страните по една сделка може да се позове на нищожността без ограничение във времето, тъй като тя не се погасява по давност. Страната, която не признава последиците от сделката може да предяви срещу насрещната страна иск за прогласяване на нищожността й. В настоящия случай за ищеца съществува правен интерес от предявените искове за обявяване нищожност на застрахователния договор, тъй като с тях той цели да се разреши със сила на пресъдено нещо възникналия между него и ответника правен спор за неговата действителност, смущаващ правното му положение, което обуславя допустимостта им. Допустим е и предявеният конститутивен иск за унищожаване на застрахователния договор, тъй като ищецът е страна по него, в чийто интерес законът допуска унищожаването му (чл. 32, ал. 1 от ЗЗД).

Установи се по делото, от представената в заверен препис застрахователна полица ВG/*********, че на 02.09.2016 г. в гр. Търговище е сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" по отношение на лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео" с регистрационен номер ВР*****, с рама номер ********, валидна за периода от 04.09.2016г. до 03.09.2017г. /л.17 от делото/. В полицата като застраховател е посочен ,,Застрахователно акционерно дружество Д.Б.: Ж.З.", гр.С., като застрахован ,,А.Г.****" ЕООД, гр.В., а като обичаен водач М.В.- румънски гражданин. Застрахователната премия, посочена в полицата от 161, 80 лв. е завишена с 330% и като краен размер заедно с вноската за Гаранционния фонд и ДДС е в размер 721, 08 лв. Полицата не носи подпис на застрахования.

Установи се също, от представеното от ответника удостоверение изх. № 8603/2017г., издадено от нотариус С.Б., рег. № ***на НК с район на действие РС-Враца, че в общия регистър на нотариуса на 17.07.2013г. е извършено вписване на покупко-продажба на МПС със страни: продавач ,,А.Г.****" ЕООД, гр.Враца, представляван от управителя си И.Д.Т., действащ чрез пълномощника си В.В.В., и купувач М.К., живущ в Р. Р. със следното действие: покупко-продажба на МПС "Форд Мондео" с рег. № ВР*****, с рама ******** и двигател FMBA2M76122.

По делото е представено и писмо от Община Враца, от което се установява, че в базата данни на Дирекция "Местни данъци и такси" за периода 02.09.2016г. - 23.11.2017г. няма подадена данъчна декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео" с регистрационен номер ВР*****, собственост на ,,А.Г.****" ЕООД, гр.В..

С исковата молба е представена и разпечатка от регистър за сключени от ответното дружество договори, от която не се установява издателят й, нито датата на съставянето й, поради което същата няма доказателствена стойност по отношение на отразените в нея данни и съдът не я обсъжда.

Въз основа на така приетите по делото факти и обстоятелства, от правна страна съдът намира за обосновани следните изводи:

Когато се предявяват искове за недействителност на сделка на различни основания, всички искове са предявени в условията евентуалност, тъй като никоя сделка не може да бъде нищожна на повече от едно основание, нито е възможно едновременно тя да е нищожна и да подлежи на унищожение, и наред с това да съществува някаква форма на относителна или висяща недействителност. Поредността, в която съдът следва да разгледа исковете, произтича от правното естество (тежестта) на релевираните с тях пороци на тази сделка, независимо каква поредност и какво съотношение за разглеждането им е посочил ищецът. Във всички случаи съдът е длъжен да разгледа първо основанията на нищожност, подредени според тежестта на порока: от най-тежкия - противоречие на закона, през по-леките - липса на основание, липса на съгласие, привидност, невъзможен предмет и противоречие на морала, до най-лекия - липсата на форма. Ако съдът приеме, че сделката е валидна, той е длъжен след това да разгледа основанията за унищожаемост, също подредени според тежестта на порока: от най-тежкия - поради неспазване на режима на настойничеството и попечителството, през по-леките - поради неспособност да се разбират или ръководят действията, поради заплашване, поради измама, поради грешка, до най-лекия - поради крайна нужда. Ако съдът приеме, че сделката не подлежи на унищожение, той е длъжен след това да разгледа съответното основание за недействителност, напр. за извършването й от мним представител (без или извън надлежно учредената представителна власт). В този смисъл са Определение № 244 от 16.04.2013 г. на ВКС по ч. гр. д. № 2572/2013 г., IV г. о., ГК, Решение № 984 от 3.11.2005 г. на ВКС по гр. д. № 271/2004 г., ТК, II о.

В настоящия случай, с оглед тежестта на релевираните с исковата молба пороци на застрахователния договор, главен иск е този за обявяване нищожността на договора поради твърдяното му противоречие със закона, а евентуално съединени с него са всички останали във вече посочената поредност, които ще бъдат разгледани при неоснователност на главния иск.

По главния иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД

Искът е отрицателен установителен за обявяване на нищожност на застрахователен договор поради противоречие на закона и има своето законово основание в чл.26, ал.1, предл. 1 от ЗЗД. Под закон се разбира всеки нормативен акт, който има общо обвързващо действие - кодекс, закон или подзаконов нормативен акт, както и международните договори, ратифицирани по конституционен ред и обнародвани и влезли в сила за Република България. Касае се за противоречие на договора не общо с целия нормативен акт, а с конкретна негова правна норма, съдържаща забрана, въвеждаща определени изисквания и т.н. Сделката противоречи на закона, когато страните по нея са уговорили нещо различно от предписаното в императивна разпоредба закона или е сключена забранена от закона сделка или обобщено, когато нейният резултат (приложението на правните й последици) противоречи на закона.

В настоящето производство следваше да се установят от ищеца, който носи доказателствената тежест, обстоятелства и факти, обосноваващи абсолютна първоначална недействителност (нищожност) на атакувания застрахователен договор от 02.09.2016г., които да осъществят състава на разпоредбата на чл. 26, ал.1, предл. 1 от ЗЗД - наличие на противоречие със закона.

Ищецът излага доводи, че процесния договор противоречи на закона, тъй като при сключването му не бил уведомен от насрещната страна „за обстоятелства, свързани с действителния собственик и ползвател на автомобила, които имат съществено значение при вземането на решение за встъпване в облигационното правоотношение и преценката за реалния размер на застрахователния риск". Поддържа, че нарушаването на тези права на застрахователите води до противоречие с императивните разпоредби на чл. 58 и чл. 57, ал. 2 от КРБ и чл. 8, ал. 2 от ЗЗД, както и на чл. 349 ал. 1, 2 и ал.3 от КЗ (нов).

Съдът не възприема тези доводи. Изложените от ищеца обстоятелства относно поведението на ответника не обуславят противоречие на процесния договор с посочените в исковата молба правни норми. По делото не се установи, че упражнявайки правото си да сключи застраховка „Гражданска отговорност" ответникът е накърнил или не е зачел права или закони интереси на ищцовото дружество /чл.57 и 58 КРБ/, нито пък, че упражняването на това право е в противоречие с интересите на обществото /чл.8, ал.2 ЗЗД/. Нещо повече, застрахователят е бил наясно с обстоятелствата, свързани с ползвателя на застрахования автомобил, тъй като същият е изрично посочен в полицата, както и неговият адрес, който е в чужбина. Видно още от същата е, че застрахователят се е възползвал от правото си да начисли и завишение върху застрахователната премия и то в размер 330 %. С оглед тези констатации, съдът приема, че застрахователят - настоящ ищец, е бил наясно с всички обстоятелства при вземането на решение за встъпване в облигационното правоотношение и е извършил „преценка за реалния размер на застрахователния риск".

Основателни са обаче доводите на ищеца за противоречие на сключения между страните договор за застраховка с нормата на чл. 349 от КЗ, изискваща наличието на застрахователен интерес. Съгласно чл.349, ал.1 от КЗ застрахователен интерес е правно призната необходимост от защита срещу последиците от възможно застрахователно събитие. Застрахователен договор, сключен при липса на застрахователен интерес, е недействителен, освен в случаите на бъдещ застрахователен интерес (ал.2).

Да съществува застрахователен интерес означава да е налице правоотношение, по силата на което едно лице има имуществено или неимуществено право, засягането на което ще представлява за него вреда. Но това правоотношение също трябва да е действително, т.е. да е годно да породи права и задължения, които да са предмет на застрахователна закрила. В противен случай липсва обект на евентуалния застрахователен риск. Застрахователният интерес е условие за валидност на застрахователния договор и негова задължителна предпоставка. Преценката за наличието на застрахователен интерес се извършва спрямо застрахования и с оглед на конкретната застраховка. Следователно застрахователният интерес произтича от потенциалната възможност да настъпят конкретни вреди за застрахования при накърняване на застрахованото благо. /В този смисъл е Решение № 128/2010 г. по т.дело № 77/2010 г. на първо т.о. на ВКС./

Кодексът за застраховането изрично предвижда възможност за сключване на договор за имуществено застраховане и без пълномощие, което по смисъла на чл. 402, ал.1 КЗ представлява договор от името на застрахования, но за застраховане не на свое, а на чуждо имущество. По силата на чл. 402, ал.2 КЗ такъв договор е действителен, ако е налице одобрение от собственика на застрахованото имущество, а при редовно платена премия, одобрението има сила и когато е направено след настъпване на застрахователното събитие - чл. 402, ал.3 КЗ. По аргумент от нормата на чл. 402, ал.2 КЗ сключеният от застрахования договор за застраховка на чуждо имущество би бил недействителен, ако не е дадено одобрение на собственика, но до одобрението му от собственика, същият е в положение на висяща недействителност. В хипотеза, при която застрахованият е сключил договор за имущество, за което е заявил, че е негова собственост, от значение е наличието на застрахователен интерес по чл. 349 КЗ за целия период на действие на договора. Прогласената от законодателя недействителност по чл. 349, ал.2 КЗ поради липса на застрахователен интерес е относима за липсата на интерес на застрахования към момента на сключване на договора. Застраховането на чуждо имущество като свое би могло да се квалифицира като липса на интерес, но предвид на обстоятелството, че застрахователният интерес се преценява от гледна точка на застрахования, то сключеният договор за застраховка на имущество, заявено като собствено на застрахования, не е лишен от интерес и не е недействителен по смисъла на чл. 349, ал.2 КЗ. При оспорване на правото на собственост на застрахования върху застрахованото имуществото на доказване подлежи факта, че собственик на това имущество е трето лице, а не застрахования. Застрахованият доказва правото си на собственост върху застрахованото имущество с предвидените в закона доказателства, съобразно с основанието, на което твърди, че е придобил собствеността. Оспорването на правото на собственост на застрахования върху застрахованото имуществото, което при доказването му би имало за последица отпадане на застрахователния интерес, изисква оборване на основанието за възникване на правата на застрахования или установяване на правата на трето лице върху застрахованата вещ, доказването на които факти е в тежест на застрахователя. В този смисъл е Решение № 213 от 21.01.2015 г. по т.д. № 4131/2013 г., Т. К., І Т. О. на ВКС.

В настоящия случай въведените от ищеца твърдения са за недействителност на договора за застраховка поради това, че застрахованият (ответника по делото) не е бил собственик на автомобила и за него не е бил налице интерес да предприеме действия по застраховането му. Действително по делото се установи, че към момента на сключване на застрахователния договор - 02.09.2016г., автомобилът, предмет на застраховката - "Форд Мондео" с рег. № ВР*****, не е бил вече собственост на застрахования ,,А.Г.****" ЕООД, гр.Враца, тъй като преди повече от три години от сключването на сделката - на 17.07.2013г., е бил продаден на трето лице - румънския гражданин М.К.. Следователно застрахователят доказа, че към момента на сключване на застрахователния договор застрахованият не е бил собственик на застрахования автомобил, а правото на собственост върху същия е принадлежало на трето лице, което има за последица отпадане на застрахователния интерес от договора. А както бе посочено по-горе, съобразно нормата на чл.349, ал.2 от КЗ, застрахователен договор, сключен при липса на застрахователен интерес, е недействителен. По делото не се събраха доказателства за одобрение от собственика на застрахования автомобил, поради което не може да се приеме, че договорът е действителен, на основание чл. 402, ал.2 от КЗ.

По изложените съображения настоящия състав намира, че застрахователен договор ,,Гражданска отговорност на автомобилистите", сключен на 02.09.2016 г. между ,,Застрахователно акционерно дружество Д.Б.: Ж.З." АД, гр.С. и ,,А.Г.****" ЕООД, гр.Враца, обективиран в застрахователна полица № ВG/*********, издадена на 02.09.2016 г., по отношение на лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео" с регистрационен номер ВР*****, с рама номер ********, е нищожен. Предявеният главен иск, който се основава на най-тежкия порок - противоречие на закона, е основателен и следва да се уважи, като се прогласи нищожността на сделката на основание чл.26, ал.1, предл. първо от ЗЗД във вр. с чл. 349, ал.2 КЗ.

След като с произнасянето по главния иск ищецът по него е постигнал целения резултат - обявяването на нищожността на договора за застраховка, то условието за разглеждане на съединените с него искове за нищожност на договора на останалите посочени в исковата молба основания, не се е сбъднало и същите не следва да се разглеждат.

С оглед изхода на спора и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищеца направените по делото разноски за държавни такси в размер 60,00 лева /държавна такса за завеждане на делото и такси за издаване на 2 бр. съдебни удостоверения/ и юрисконсултско възнаграждение в размер 100,00 лева, определено на основание чл.78, ал.8 ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ, във вр. чл.25, ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И :

ОБЯВЯВА за нищожен, на основание чл.26, ал.1, предл. първо от ЗЗД във вр. с чл. 349, ал.2 КЗ застрахователен договор ,,Гражданска отговорност на автомобилистите", сключен на 02.09.2016 г. между ,,Застрахователно акционерно дружество Д.Б.: Ж.З." АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ж.к. "Д.", бул. "Г.М.Д." № 1 и ,,А.Г.****" ЕООД, ЕИК ********** със седалище и адрес на управление:  гр.Враца, ул. "**********, представляван от управителя И.Д.Т., обективиран в застрахователна полица № ВG/*********, издадена на 02.09.2016 г., по отношение на лек автомобил марка "Форд", модел "Мондео" с регистрационен номер ВР*****, с рама номер ********, поради противоречие на закона.  

ОСЪЖДА ,,А.Г.****" ЕООД, ЕИК ********** със седалище и адрес на управление:  гр.Враца, ул. "**********, представляван от управителя И.Д.Т., ДА ЗАПЛАТИ на ,,Застрахователно акционерно дружество Д.Б.: Ж.З." АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ж.к. "Д.", бул. "Г.М.Д." № *, сумата 60,00 лева, представляваща направени разноски по производството за държавни такси, както и сумата 100,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено на основание чл.78, ал.8 ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ, във вр. чл.25, ал.1 от Наредба за заплащането на правната помощ.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд - Враца в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1636

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.