РС-Враца - гр. д. 4210/2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност" - УЖАС!

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

http://vratsa-rs.court-bg.org/index.php?im=52

РЕШЕНИЕ

неприсъствено

гр. ВРАЦА, 06.12.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

                                            

Врачанският районен съд, втори граждански състав, в публичното заседание на 24 ноември Две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                       Районен съдия:НЕДЕЛИН ЙОРДАНОВ

При секретаря Н.Петрова като разгледа докладваното от СЪДИЯТА  гр. дело № 4210 по описа за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.26, ал.2, предл.2-ро ЗЗД, а в условията на евентуалност искове с правно основание чл.26, ал.1, предл.1-во, предл.2-ро, предл.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, предл.2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, предл.4-то ЗЗД, във вр.чл.195, ал.1 КЗ /отм./, чл.26, ал.2, предл.5-то ЗЗД, чл.42, ал.1 ЗЗД и чл.29, ал.1 ЗЗД.

     В исковата молба ищецътЗастрахователно акционерно дружество Д.: Ж.З." АД, гр.София, твърди, че на 16.11.2015 г. ответникът И.Я. *** сключил застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица № BG/30/115002826483 по отношение на т.а. марка „Форд Транзит" с рег. № ВР 0785 ВХ. Поддържа, че като застрахован собственик фигурирал ответника, а като обичаен водач румънски гражданин, с постоянен адрес в Румъния. Излага, че веднага след сключването на застрахователния договор, застрахования лек автомобил е напуснал територията на РБ и до момента се намира във владението на трети лица, румънски граждани, различни от посочения в застрахователната полица обичаен водач. Твърди, че ако се приеме, че процесния договор е надлежно сключен, е „сключен" или лично от ответника /привидно застрахован/, или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателя, със или без знанието и упълномощаване от страна на собственика на автомобила по документи.  Според ищеца, ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактическия статус на „формално" притежаваното от него МПС, както и че същия сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите" почти изцяло „по занятие" и с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили. Твърди, че ответникът извършва забранена и заобикаляща закона „услуга" - изнасянето в „застрахован вид" в Италия, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на автомобили с цел избягване на много по-високите по размер премии и еко такси в чужбина, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Правният си интерес от предявяването на исковете за прогласяване нищожност на застрахователната полица обосновава с факта, че ако нищожната/унищожаемата полица продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуално настъпване на застрахователно събитие застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Твърди, че към настоящия момент има три реализирани пътно-транспортни произшествия на територията на Италия.  

     При изложените в исковата молба обстоятелства, ищецът счита, че има правен интерес да се обърне към съда с искане да бъде прогласена нищожност на сключения на 16.11.2015 г. застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в процесната застрахователна полица поради липса на съгласие - липса на подпис на застрахован в договора, както и без представителна власт за неговото сключване, тъй като застахователния договор не е сключен нито от собственика на автомобила, нито от лице, упражняващо фактическа власт върху него на законно основание, а от трето лице, което не е валидно упълномощено за това. В условията на евентуалност и при отхвърляне на иска на горното основание, моли съда да прогласи нищожност на процесния застрахователен договор поради противоречие със закона - неуведомяването на насрещната страна за обстоятелствата, свързани с действителния собственик и ползвател на автомобила, което противоречи на императивните разпоредби на чл.58 и чл.57, ал.2 КРБ, чл.8, ал.2 ЗЗД и чл.195, ал.1 КЗ /отм./; поради заобикаляне на закона - ответникът придобива привидно процесното МПС с цел да набави за себе си и за трети лица неправомерна облага - избягвайки данъчно облагане в Италия и сериозна ощетяване на българския застраховател; поради накърняване на добрите нрави - действията на ответната страна, с цел извличане на облаги за себе си и трети лица, като се спестят значителни по размер данъци и такси, дължими в Италия; поради липсата на основание за сключване - интересът на ответника не е сключване на договори с цел застрахователна закрила, а „услужва" с името си с цел постигане на един противозаконен резултат; поради липса на предписаната от закона форма - в процесния договор липсва подпис за застрахован/застраховащ; поради липса на застрахователен интерес от страна на ответника по смисъла на чл.195, ал.1,2 и 3 КЗ /отм./, като частен случай на злоупотреба с право, водещ до нищожност на застрахователния договор; поради привидност на процесния договор, тъй като е сключен от подставено лице - привидно застрахован и унищожаемост, поради умишлено въвеждане в заблуждение на застрахователя от страна на застрахования, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключване на договора - 16.11.2015г. В с.з. пълномощникът на ищеца юр.к. Х. заявява, че не претендира разноски.

Ответникът не е представил в срока по чл.131 ГПК отговор на исковата молба и не се представлява в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането на делото в негово отсъствие.

     С проведеното на 24.11.2017г. открито с.з. ищецът, чрез пълномощника си, е направил искане за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника при условията на чл.239 ГПК.

По делото са събрани писмени доказателства. След преценката им, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 вр. чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. Със съобщението за размяна по реда на чл.131 от ГПК на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Въпреки това същият не е подал писмен отговор, не е изпратил свой представител по делото и не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. На следващо място, изпълнено е и изискването на чл.239, ал.1, т.2 ГПК, тъй като предявените искове се явяват вероятно основателни, предвид представените с исковата молба и неоспорени от ответника писмени доказателства, които потвърждават изложените в нея твърдения. С оглед на това предявения иск следва да бъде уважен на основание чл.26, ал.2, предл. 2-ро ЗЗД, поради липса на съгласие.

На основание чл.239, ал.2 ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество.

 Разноски не се претендират от ищеца и такива не се присъждат.

 Воден от горните съображения и на основание чл.239 ГПК, съдът

Р     Е     Ш     И :

 ПРОГЛАСЯВА на основание чл.26, ал.2, предл.2-ро ЗЗД нищожността на застрахователен договор „Гражданска отговорност на автомобилистите", обективиран в застрахователна полица № BG/30/115002826483/16.11.2015г., сключен между „Застрахователно акционерно дружество Д.: Ж.З." АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр.С., район И., ж.к.Д., бул."Г.М.Д." № 1 и И.Я. Л. с ЕГН ********** ***, поради липса на съгласие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

       РАЙОНЕН СЪДИЯ:..................

    

    

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1637

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.