От МВнР до МС с копие до мен, 24.01.2014

| No Comments | No TrackBacks

Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" се отчита пред МС, че Външно работи по проект за нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Вероятно изпълняват Решение на МС № 808/08.10.2012 г. за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса: до 30.11.2012 г. МВнР е трябвало да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите (не че им е работа, де). Както се крият, кой знае какви ги мъдрят. Ще трябва да им пишем, че нямаме никаква информация, нали по думите им ще се радват, ако и ние, преводачите участваме. 

 

Решение на МС № 808/08.10.2012 г.: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1
План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657


 

Сканиран оригинал на писмото от МВнР до МС, 24.01.2014:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/01/R_Lashev_do_MS_24012014.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

            ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

Изх.№ 12 ПР-1149/

 

                                                            ДО

                                                            АДМИНИСТРАЦИЯТА НА

                                                            МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

                                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                            НА ВНИМАНИЕТО НА Г-ЖА

                                                            СОНЯ БОЖИКОВА-НАЧАЛНИК

                                                            ОТДЕЛ,„ПРИЕМНА"

 

                                                            На Ваш № 2711/12 от 08.01.2014 г.

                                    КОПИЕ:        РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваше писмо № 2711Л2 от 08.01;2014 г. постъпило в Министерство на външните работи с № 12ПР-1149/13.01.2014 г. бихме искали да Ви уведомим за следното:

 

            Както вече Ви информирахме, Министерство на външните работи инициира създаването на Междуведомствена работна група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Изготвен е първоначалният проект на нормативен акт и е съгласуван с компетентните дирекции на Министерството на външните работи. Предстои неговото внасяне за обсъждане на второ заседание на Междуведомствената работна група.

 

            София, 24 януари 2014 г

 

                                                            С уважение,

24.1.2014 г.

[ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО

ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ]

                                                                        X [Р. Лашев]             

                                                                        РАКОВСКИ ЛАШЕВ

                                                                        ДИРЕКТОР

(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ,

ДИРЕКЦИЯ „КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

 

 

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР - ОТ 27.08.2012 г. ДО 10.01.2014 г.
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРИЕМНА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - ОТ 03.09.2012 ДО 18.01.2014:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/455

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 29, 2014 5:01 PM.

Не се косете! (разговор с колеги преводачи на 27 и 28.01.2014) was the previous entry in this blog.

От Омбудсман на РБ, 28.01.2014 (в отговор на моя молба от 23.10.2013 за съдействие да получа отговор на сигнал до ВАП от 12.07.2013) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.