ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 18.07.2013

| No Comments | No TrackBacks


Изпратен на хартия с куриер. В пратката приложих снимка на сайта на МВнР от днес, на която се чете текстът:

"Документите, оформени с апостил, трябва да бъдат преведени на български език по един от двата посочени по-долу начини:

1/ от конулски или дипломатически служител в държавата по произход на документа;

2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 13.06.2013 г (в процес на актуализация)."

А другото приложение е извлечение от Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, цитиран по-долу в писмото ми - частта за Външно, където пише поставянето на апостил да премине към МОНМ (на ръка добавих "изпълнено, от 01.06.2013 МОНМ поставя апостил на дипломите), а за преводите пише "остаряла нормативна база" и "да се приеме нормативен акт за статута на преводаческата дейност":
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

 

 

ДО

КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

ОТ

 РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ЕГН: **********

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" 17, ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80

ГР. ВАРНА - 9010

 

                                                                                                                                                

Дата: 18.07.2013 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В изпълнение на молбата Ви, отправена на основание чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от ПОДПУКИ, предоставям следната допълнителна информация:

            Сигналът не е за еднократно деяние от едно лице, а за дългогодишни  незаконосъобразни практики в дейността по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа. За тази дейност отговаря МВнР по силата на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, 1958, посл. изм. 1990. Всъщност никой не отговаря. Правилникът е безнадеждно остарял и неадекватен. Моля, да не се бърка с Устройствения правилник, както вече направи ВАС в Определение № 13174, 23.10.2012. За въпросния Правилник от 50-те самото МВнР признава в писмо изх.№ 12ПР-1149/21.03.2013 г , че е „една отдавна остаряла правна уредба, която на отговаря на новите обществени отношения" (писмото е приложено към сигнала ми, изпратен до Вашата комисия на 04.07.2013). Същата констатация е налична и в Плана за намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса, приет с решение на МС от 2012 г. във връзка с Решение на Съвета за административната реформа, взето на 28 февруари 2012 г. (приложено). Изпълнението на този План е трябвало да бъде отчетено в срок до 30 ноември 2012 г.

            Вместо обаче да предприеме мерки за осъвременяване на остарялата правна уредба, бившият външен министър Николай Младенов заяви твърдото си намерение да я запази и утвърди. За целта той извърши някои действия, за които е уведомена Прокуратурата, а на вниманието на Вашата комисия е поднесен само въпросът за продължаващата реклама на т.нар. „оторизирани агенции за превод" на официалния сайт на МВнР (приложен изглед от него на 18.07.2013). Този въпрос, струва ми се, има връзка с чл. 11. от ЗПУКИ,  в сила от 31.03.2009 г., който гласи: „Лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама.". Разчитам на Вашата компетентна преценка дали правилно Ви сигнализирам или не; все пак аз съм преводач, а не юрист.

            Що се отнася до уточняване на имената на лицата, срещу които се подава сигналът, заеманата от тях длъжност и месторабота съгл. чл. 17, ал. 3, т. 5 от ПОДПУКИ, без да съм абсолютно изчерпателна, нито 100% сигурна, че точно това и само това са имената на лицата, срещу които подавам сигнала, мога да посоча поименно следните имена на лица, позволяващи с действие или бездействие търговска реклама на сайта на МВнР:

 

1. Николай Младенов, бивш министър на МВнР - активно работил в посока запазване и утвърждаване на остарялата правна уредба, предявил незаконни изисквания към търговските дружества, желаещи да  бъдат рекламирани на сайта на МВнР. По негово време броят на желаещите да бъдат рекламирани рязко спада от 1684 „оторизирани агенции" в края на 2012 г. до около 450 в началото на януари 2013. 

 

2. Бойко Борисов, бивш министър-председател на РБ - за бездействие и липса на контрол върху действията на Николай Младенов.

 

3. Марин Райков, бивш служебен министър на МВнР и служебен министър-председател - бил е уведомен от Омбудсмана на РБ, но не е предприел никакви мерки. Рекламата на търговските дружества като оторизирани от МВнР продължава.

 

4. Кристиан Вигенин, министър на МВнР към датата на подаване на сигнала - продължава линията на поведение на предшествениците си, въпреки че по собствените му думи е бил уведомен за проблемите още в първите дни от заемане на поста си. На 27.06.2013 г. се среща с представители на браншови организации, притеснени, че министърът повече няма да дава съгласието си или да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР. Министър Вигенин ги успокоява, че им отпуска още три месеца срок, до 01.10.2013, да изпълнят незаконните повишени изисквания. Дотогава ще ги държи на сайта на МВнР. Така рекламата на търговските дружества като оторизирани от МВнР продължава.

 

 5. Пламен Орешарски, министър-председател към датата на подаване на сигнала - бездейства, точно както и предишните министър-председатели, вместо да осъществи контрол над действията на външния си министър и да му направи забележка, че не е редно да дава съгласието си или  да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР.

 

В заключение, имената на лицата накратко:

1. Николай Младенов, бивш министър на МВнР

2. Бойко Борисов, бивш министър-председател на РБ  

3. Марин Райков, бивш служебен министър на МВнР и служебен министър-председател

4. Кристиан Вигенин, министър на МВнР към датата на подаване на сигнала

5. Пламен Орешарски, министър-председател към датата на подаване на сигнала

 

Деяние: Нарушаване с действие или бездействие на чл. 11 от ЗПУКИ. 

Искрено се надявам, че ще предприемете мерки за незабавно прекратяване на търговската реклама на преводаческите агенции, уж оторизирани от МВнР да извършват официални преводи, а всъщност сключили фиктивни, незаконосъобразни договори на основание чл. 2а, ал. 2 от отдавна остарелия Правилник от 50-те.

 

Моля, при проверката обърнете внимание, че се рекламират точно търговски дружества, а не преводачи. И още по-точно - посреднически агенции за преводи, много от които не разполагат дори с един квалифициран преводач в офисите си.

 

С уважение: Ренета Т. Стоянова

Приложения 2 бр. съгласно текста.

 

___

 

Предистория (съвсем кратка):

04.07.2013 - ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html

16.07. 2013 - Отговор от Комисията за конфликт на интереси
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-16072013.html

***

 

Коментари: 

 

19.07.2013, фейсбук група

 

Собственик на ПА: И сега?

 

Аз: Какво ще стане ли? Ами след получаване на сигнал, че Кристиан Вигенин се е срещнал с представители на браншови организации, притеснени, че министърът повече няма да дава съгласието си или да използва служебното си положение за търговска реклама на фирми за преводи на официалния сайт на МВнР, като ги е успокоил, че им отпуска още три месеца срок, до 01.10.2013, да изпълнят незаконните повишени изисквания, а дотогава ще ги държи на сайта на МВнР,

Комисият най-вероятно ще отговори, че не е нарушен чл. 11 от ЗПУКИ, който гласи:
„Лице, заемащо публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама", защото агенциите не използват името на Вигенин за реклама на дейността си. Така че надеждите ми, изразени в края на сигнала, ще бъдат попарени  

 

 

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/317

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 18, 2013 10:21 PM.

ОТГОВОР ОТ КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 16.07.2013 was the previous entry in this blog.

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ - ОТ 04.07.2013 ДО 12.11.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.