ОТГОВОР ОТ КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 16.07.2013

| No Comments | No TrackBacks

Получен на хартия по обикновена поща с обратна разписка на 17.07.2013. Искат в 3-дневен срок да им посоча име на лице и какво точно е извършило. Отговорът е подписан от председателя на Комисията, Филип Златанов. В деня на получаването му в пресата се появиха съобщения, че същият е задържан с някакви обвинения, а на следващия ден, днес - 18.07.2013, че е освободен от длъжност.   

 

Линк към сканирания оригинал на отговора от КПУКИ:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/07/kpuki_16072013.jpg

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ

НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Към сигнал рег. № 185/11.07.2013г.

До РЕНЕТА СТОЯНОВА

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17, ВХ,

7, ЕТ. 1, АП. 80

ВАРНА 9010

Комисия за предотвратяване

и установяване на конфликт

на интереси

Изх. № С-185/ 16.07.2003

 

            УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваш сигнал по чл. 23 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) заведен с рег. № С-185/11.07.2013 г. и на основание чл. 17, ал. 3, т. 5 и т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ) Ви моля в 3-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление да посочите:

 

            1. Имената на лице, срещу което подавате сигнал, заемана от него длъжност и месторабота;

 

            2. Всички данни, с които разполагате за конфликт на интереси в дейността на лицето, срещу което подавате сигнал.

 

            В случай, че в определения срок не отстраните посочените нередовности, на основание чл. 30, ал. 2 от АПК, производството по сигнала ще бъде прекратено.

 

            Адрес за кореспонденция на Комисията е в гр. София, бул. „Витоша" № 18, ет.5.

 

            С уважение,

            ФИЛИП ЗЛАТАНОВ (Подпис, не се чете)

            Председател на Комисията за предотвратяване

            и установяване на конфликт на интереси

(Печат: Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Република България)

 

 

 

 

04.07.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-04072013.html


Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/316

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on July 18, 2013 10:02 PM.

Статия от сертификатор и дискусии за сертифицирането по EN 15038, 15.07.2013 was the previous entry in this blog.

ДО КОМИСИЯТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, 18.07.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.