Писмо от МС, 03.06.2015

| No Comments | No TrackBacks


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


№ 2711/12

03.06.2015

ДО

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

ВАРНА- 9010

УЛ. „Г. БАКАЛОВ" № 17

ВХ. Г, ЕТ. 1, АП. 80

E-MAIL: rennie@softisbg.comУВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови Ваши сигнали, по които нееднократно сме изисквали становището на Министерството на външните работи /МВнР/. Поставяте въпроси, свързани с резултатите от работата на Междуведомствената работна група, с цел подготовка на проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите.

Като продължение на кореспонденцията ни - наши отговори изх. № 2711/12 от 13.12.201 2 г., № 2711/1 2 от 28 03.2013 г., № 2711/1 2 от 01.04.2013 г. и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г., № 2711/12 от 12.03.2013 г., № 2711/12 от 25.04.2013 г., № 2711/12 от 07.06.2013 г., № 2711/12 от 01.07.2013 г., № 2711/12 от 29.07.2013 г., № 2711/12 от 29.08.2013 г., № 2711/12 от 14.10.2013 г., № 2711/1 2 от 28.11.2013 г., № 2711/1 2 от 08.01.2014 г., № 2711/1 2 от 09.04.2014 г. и № 2711/12 от 04.05.2015 г., и както Ви уведомихме, изпратихме изложението Ви на вниманието на компетентната институция,,с искане за обстойна проверка по случая, В резултат на предприетите от нас действия, получихме отговор от МВнР - изх. № 15ПР-966, който е и До Вас, подписан от г-н Раковски Лашев директор на дирекция „Консулски отношения". В същия е уточнено, че министерството е инициирало създаването на Междуведомствена работна а група, която да подготви проект на нов нормативен акт, уреждащ статута и дейността на преводачите. Пояснява се, че изготвеният първоначален проект на нормативен акт е бил съгласуван с компетентните дирекции на МВнР, както и, че са проведени срещи и консултации с представителите на Агенцията на преводачите и на Съюза на преводаческите агенции. Посочено е, че те са изразили скептични виждания относно възможностите за трайното решение на проблема, поради противопоставянето на интересите на държавните институции и на браншовите организации.

Информацията е, че законопроектът е представен на Нотариалната камара, Министерството на правосъдието /МП/ и Агенцията по вписванията /АВ/. Впоследствие МП и АВ са представили писмени бележки по законопроекта, в които са изразени отрицателни становища по направените предложения на МВнР. В заключение е отбелязано, че при това положение се налага промяна в досегашните действия на Министерството на външните работи, като към момента на проверката се изработва нов законопроект, свързан със спецификата на консулската дейност, където ще бъде регламентиран и статута на преводача и на преводаческата дейност.

Благодарим Ви, че се обърнахте към г-н Бойко Борисов - министър-председател на Република България.С уважение,


НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ "ПРИЕМНА": (Подпис, не се чете)

/СОНЯ БОЖИКОВА/

(Печат: Министерски съвет, Република България)Съгласувал (Подпис, не се чете)

/Д. Раянова/


Изготвил: (Подпис, не се чете)

/К. Георгиева/
***

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600


Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htmNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/604

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 19, 2015 12:02 AM.

Разговор във фейсбук със собственици на ПА, 20.06.2015 was the previous entry in this blog.

Писмо до МС, 19.08.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.