Разговор на тема стандарти и аутсорсинг, 30.08.2014

| No Comments | No TrackBacks

Разговорът е проведен във фейсбук. И друг път съм  разговаряла с този човек за стандартите и по-специално за EN 15038: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-en-15038-15072013.html

Този път засегнахме и темата за аутсорсинга. Поводът за разговорa стана статията на Хари Стоянов "Обща картина на състоянието на „преводаческия бизнес" у нас" http://www.softisbg.com/my_first_blog/2014/08/obshta-kartina-na-systojanieto-na-prevodacheskija-business-u-nas.html


- Вземам отношение само по аспекта за възложителя и изпълнителя на преводите. Няма никакво значение дали преводачите са на трудов или на граждански договор. Съществува в света практика за всички дейности, че фирма, даже и от един човек да е, щом декларирала по някакъв начин своята дейност, може да я изпълнява с персонал по трудови договори или с възлагане на външни изпълнители (практиката с външни изпълнители е изложена в ISO 37500). Заглавието на този стандарт е преведен „аутсорсинг" - използвана е английската дума за възлагане, изнасяне на на дейност. В този стандарт много добре са описани отговорностите на участвуващите в даден процес страни.Затова никой няма право да диктува или ограничава онзи, който иска да организира преводи, как ще постъпи при поемане на тази инициатива.
Превода от английски на проекто-стандарта може да си купите срещу 4-5 лв. от [...].


Аз (давам линк към постинг от 25.08.2014 в петицията): 

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/14275#14280

Постингът гласи:

"Думата аутсорсинг  произлиза от съкращение на английския израз „Outside Resourse Using" - използване на външни ресурси.

Основната цел на аутсорсинга е всяка функция, която не е основна за организацията, да се предава за осъществяване на външен специалист в дадена сфера. Най-общо терминът аутсорсинг означава възлагане на поръчки на външни изпълнители.

Така например, всяка фирма, с изключение на счетоводните, може да разчита на аутсорсинг за счетоводното си обслужване. Счетоводните фирми, обаче, не могат да аутсорват счетоводна дейност, тъй като тя е основната им функция.

Това означава, че агенциите за преводи и легализации нямат право да аутсорсват преводаческата си дейност, тъй като тя е вписана като тяхна основна дейност в Търговския регистър."


- Многоуважаема Рение, не искам да влизам в дълги дискусии. Такива не могат да се правят във виртуалното пространство. Прочетете стандарта, и то конкретно определението за аутсорсинг и съберете се активните преводачи на форум и си дайте мнението за проекта, а може вече да е утвърден. Жалко, че съюзът на преводачите не знаеше за съществуването и на стандарта EN 15038 до края на 2013 г. В стандартите е отразен опита на много страни по определена тематика. Мнението, което сте цитирали във връзката е на някой случаен гост. Пазете се от единични мнения. Приемайте ги резервирано. ЧЕТЕТЕ СТАНДАРТИТЕ - В ТЯХ Е ОПИТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО. А ПЪК, АКО ИСКАТЕ ДА МИСЛИТЕ НЕЩО БУТИКОВО ТЪРСЕТЕ СИ КЛИЕНТИ.


- В стандарта EN 15038 има раздел "Човешки ресурси" (персонал). Преводачите на граждански договор не са персонал на агенциите за преводи. Как става това сертифициране на фирми без персонал, не знам. Ти знаеш ли? [на този въпрос не получих отговор от събеседника си; ще трябва да питам Петър Лозев от БИС]


- Защо не сте участвали активно в разработването на стандартите и да не чакате наготово на тепсия да ви се поднася от бюрократите на Европейската организация по стандартизация и даже да не можете да разберете за какво пише в стандартите.
С ТОВА ПРИКЛЮЧВАМ ДИСКУСИЯТА. ВТОРИ ПЪТ ПРЕКРАТЯВАМ С ТЕБ РЕНИЕ ДИСКУСИЯ, ЗАЩОТО, АКО ПРОДЪЛЖИ ЩЕ СИ ЗАГУБИМ ВРЕМЕТО В ПЛОСКИ РАЗСЪЖДЕНИЯ - правете форуми и там дискутирайте. В [...] се провежда вечерни семинари по различни теми, включително за преводите, но единици ги посещават.


- Добре, прекратяваме дискусиите. Но все пак, моля те, помисли по тези въпроси:

1. Може ли да се аутсорсва основната дейност на фирмата? и

2. Какви са човешките ресурси на агенциите за преводи?


- Нищо няма да мисля, защото никой не ми плаща за това. Мога да дискутирам само на форуми по-подробно.


- Ох, добре, де, недей да мислиш, просто прегледай стандарт ISO 17500 - в него трябва да се намира отговорът на 1-вия въпрос. После хвърли едно око на стандарт EN 15038, колкото да видиш, че има цял раздел "Човешки ресурси".


- (дава линк към семинар на тема аутсорсинг) Това е цяла лекция, която ще бъде изнесена на 11 септември от 17 ч. в Пловдив на вечерен семинар.
УЧАСТВАЙТЕ НА СЕМИНАРИ И КУРСОВЕ - ТАМ СА ИСТИНСКИТЕ КОНТАКТИ


- Много хубаво, че ще се изнася лекция, ама дали лекторът се е подготвил или ще приказва глупости ?


- Заповядай Рени да послушаш глупостите и да се роди истината в спора. Можеш ли да ми кажеш между преводачите какви форуми са проведени последните 25 години? ЧЕТЕТЕ СТАНДАРТИТЕ И АКТИВНО УЧАСТВАЙТЕ В ТЯХНОТО РАЗРАБОТВАНЕ!
Права си Рение, че са глупости, защото има много пропуски в стандартите. Измислили са ги бюрократите на Европа (не на Европ. съюз)


- Аз съм във Варна. Трябва да съм голям идиот да се разкарвам до Пловдив, само за да слушам глупости и дискусиите да се прекратяват на най-интересното място.


- Това си е твой проблем и на твоите колеги.

·

- (давам линк към статия за аутсорсинга: Отличен английски и втори език трябват за аутсорсинг)


В статията се казва:


"Причините за изнасяне на бизнес процеси извън фирмата са няколко. Първата е използване на външни компетенции за дейност, която не е основна за фирмата и липсват необходимите знания и умения.

С аутсорсинга фирмите целят оптимизация на разходите, като в някои случаи това е основната причина и се постигат сериозни спестявания. Други ключови мотиватори са: повишаване на производителността и качеството на определени функции, както и освобождаване на ресурсите на компанията за извършване на основната й дейност.

Процесите и функциите, които се "изнасят", могат да бъдат от различно естество. Те не са основните за фирмата, която ги изнася, но са основни за самата аутсорсинг компания, която поема да ги изпълнява. На практика тези услуги се срещат във всяка една област. Изнасяне на счетоводството, администрирането на персонал, поддръжката на IT инфраструктура, маркетинг и PR, както и много други примери показват как аутсорсинг практиките работят успешно и са от полза за фирмите."


- Не ми цитирай текстове на бюрократи - активно участие в разработките трябва - в стандартите и нормативните актове. СПИРАМ ДИСКУСИЯТА С ТЕБ РЕНИЕ - СЛЕД 6 МЕСЕЦА, АКО СЪМ ЖИВ И ЗДРАВ, ТОГАВА ПАК МОГА ДА ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ.***


Още разговори:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-26032013-30122013.html
Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600
No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/562

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 30, 2014 10:35 PM.

Трудов договор и граждански договор was the previous entry in this blog.

До Прокуратура на РБ, 01.09.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.