До КО, 16.08.2014

| No Comments | No TrackBacks

До г-н Р. Лашев,

Началник дирекция "Консулски отношения", МВнР

Копие до: МП, Прокуратура и др.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛАШЕВ,


Най-учтиво Ви моля да се съобразите с препоръките на Омбудсмана на РБ (Приложение 1) и Комисията за защита на конкуренцията (Приложение 2)


Вярвам, че искрено желаете да помогнете за премахване на дългогодишните нередности в практиките по извършване и заверяване на преводи на документи и други книжа.


За целта е необходимо просто да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове (Приложение 3).


С уважение,

Ренета Т. Стоянова

http://rennie.blog.bg/

ЕГН: **********
Адрес: Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Телефон: 0888609072
Email:rennie@softisbg.com


ПРИЛОЖЕНИЯ 3 бр. съгл. текста


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Препоръките на Омбудсмана на РБ в годишния му доклад за 2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html!
Резюме:
В годишния си доклад за 2013 г. Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Препоръките на КЗК в Решение № АКТ-964-16.07.2014:

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени", тъй като е „морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583

Дата на публикуване: 18.07.2014 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове

Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."***


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html
Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/558

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on August 16, 2014 2:25 PM.

Лъжливото овчарче Кристиан Вигенин was the previous entry in this blog.

Трудов договор и граждански договор is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.