Преводът - интелектуална собственост или обикновена стока?

| No Comments | No TrackBacks


Статия от Стив Витек, американски преводач. Оригиналната публикация е от 30.04.2012 г.: http://patenttranslator.wordpress.com/2012/04/30/is-translation-intellectual-property-or-a-mere-commodity/#comment-14331 (на английски език)

 

"Информацията иска да бъде свободна" е добре известен лозунг на кибер хрътките и техно активистите, който или има дълбок смисъл, или е пълна глупост, в зависимост от конкретната ситуация, в която се намирате, като например къде живеете (в богата или бедна страна) и най-вече от това, как изкарвате прехраната си (като доставчик на информация или друго).

 

В преводаческия бизнес, преводът сам по себе си не се счита за интелектуална собственост от т.нар ДПрУ (доставчици на преводачески услуги), известни като преводачески агенции, които аз предпочитам да наричам ДПоУ (доставчици на посреднически услуги), защото те са точно това. Преводите в действителност се доставят от преводачите, а не от преводаческите агенции.

Положението в преводаческия бизнес се усложни от сравнително скорошното навлизане на повсеместния и обикновено безплатен машинен превод. Как може нещо, което се прави от машини и е безплатно, да бъде считано за интелектуална собственост?

 

Но преводаческите агенции са наясно, че за разлика от превода, произведен от хардуер и софтуер, преводът, извършен от хора, представлява интелектуална собственост. Много от тях дори се опитват да добавят в договорите си клаузи, според които всяка интелектуална собственост, създадена от човек-преводач (1) по време на работа по проект на агенцията (2) за трета страна, а именно директен клиент, като например адвокатска кантора (3), който след това таксува директно своя клиент (4), принадлежи на агенцията, която се явява второто звено (звено 2) по веригата от доставчика (преводача, звено 1) до крайния клиент (клиента на адвокатската кантора, звено 4). Както би казал Шекспир, кой притежава интелектуална собственост тук, това е въпросът".

Не съм сигурен, че е второто звено. Защо да не е звено 1, 3 или 4?

 

Но същевременно преводаческите агенции често твърдят, че преводът, извършен от човек, е една обикновена стока, която не представлява никаква интелектуална собственост. Как може преводът да бъде интелектуална собственост, щом е произведен с помощта на софтуер като Традос, основан върху преработка на съвпаденията с предишни преводи, или ако преводът представлява просто лека редакция на превод, извършен изцяло автоматично -  нещо, което преводаческите агенции се надяват да им донесе големи печалби, при условие,  че успеят да намерят достатъчно желаещи и способни преводачи-роби за леката редакцийка на ниски, ниски цени, сравними с цените в Китай и Индия, например.

 

Тъй като все повече и повече хора-преводачи вече преминават от хартиени речници към инструменти за машинен превод, като Google Translate, машинният превод, или поне някои негови компоненти, вече в много случаи са неразделна част от човешкия превод, точно както бяха някога хартиените речници, обожавани от хората-преводачи в продължение на десетилетия заради юридическите и технически термини, които се намираха само в тях.

 

Аз превеждам предимно патенти, интелектуална собственост, затова въпросът, кой е нейният собственик, е нещо, което ме интересува вероятно много повече от всички други преводачи. Смятам, че ако интелектуалната собственост се създава по време на процеса на превода, какъвто според мен е случаят, тя се създава от преводача, независимо от инструментите, които се използват по време на този процес, като например хартиени речници или машинен превод.

 

Но след като този превод се продаде, преводачът запазва само правата върху интелектуалната собственост, съхранени на сигурно място, каквото, да се надяваме, е мозъкът му, или на твърдия диск. Щом агенцията купи превода от мен, тя става негов собственик и може да прави с него, каквото си поиска. Не знам дали агенцията става притежател и на интелектуалната ми собственост върху него. Може би - да?

 

А след като агенцията продаде моя превод на своя клиент, дали тя запазва интелектуалната собственост върху продадения превод? Вероятно - не. Последният купувач по веригата би трябвало да бъде логичният собственик на интелектуалната собственост, или по-точно - съсобственик с мен, преводача, при условие, че знанията,  използвани за извършването на превода все още се съхраняват сигурно в мозъка ми или на моя компютър. Ако все още имам достъп до тези знания, тоест, ако мозъкът ми все още работи и пръстите ми все още пишат, аз мога да правя с него, каквото си поискам и, естествено, ще го използвам отново в следващия си превод и в по-следващия.

 

Не знам кой е законният собственик на интелектуалните права върху моя превод - това е въпрос за адвокат - и все пак на мен ми се струва очевидно, че на първо място трябва да бъде преводачът, създал превода.

 

Убеден съм, че за разлика от тухлите и хоросана или киселото зеле и колбасите, преводът не е стока. Той е интелектуална дейност, която машините никога няма да заменят, въпреки че те могат да помагат по време на тази дейност, като предлагат думи, използваеми или не за превода, точно както помагат чрез осигуряване на тухли и хоросан за зидаря или кисело зеле и колбаси за продавача на хот-дог сандвичи.

 

***

 

Мой коментар към тази статия и мил отзив от мистър Витек (Стив) - първо на английски език, а по-надолу - в превод на български:

 

 1. In my view, each piece of translation is a commodity, but not mere commodity. It's a brand-name commodity. The brand is mine, the translator's, not the multiple agencies' I work for as a freelancer. I'd never allow anybody to stick their brand name over mine thus turning my brain products into a mere commodity. Freelencers who will not insist on direct contact with the customer, whose order was forwarded to them by an agency, reduce their brain-name products to mere commodities. They themselves do it.

 • By: Rennie Todorova Stoyanova on February 14, 2014
  at 2:55 pm

    I agree with you completely, Rennie!

    • Thanks, Steve. Nice to meet you. Your blog is gaining popularity in Bulgaria, Eastern Europe, too. My respects for you. You've done really a lot and, hopefully, will do even more.

    •  

   1. Thank you so much, Rennie.
   2. I will try my best.
  1. By: patenttranslator on February 14, 2014
   at 5:13 pm

   1.  
  2.  

    

    

   - Според мен, преводът е стока, но не обикновена стока, а маркова. Марката е моя, на преводача, а не на множеството агенции, за които работя като преводач на свободна практика. Никога не бих позволила на никого да залепи своята марка върху моята, превръщайки по такъв начин моите интелектуални продукти в най-обикновена стока. Преводачите на свободна практика, които не настояват за директен контакт с клиента, чийто превод им е препратен от дадена агенция, свеждат марковите си продукти до нивото на обикновена стока. Те самите го правят.

    

   - Напълно съм съгласен с теб, Рени.

    

   - Благодаря, Стив. Приятно ми е да се запознаем. Блогът ти набира популярност и в България, Източна Европа. Моите уважения към теб. Направил си наистина много и, да се надяваме, ще направиш още повече.

    

   - Много ти благодаря, Рени. Ще направя всичко по силите си.

    

   My main blog: http://rennie.blog.bg/
   Email: rennie@softisbg.com
   Mobile: +359 888 60 90 72
   Stationary: +359 52 988 600

   Главен блог: http://rennie.blog.bg/
   Имейл: rennie@softisbg.com
   Мобилен: 0888 60 90 72
   Стационарен: 052 988 600

    


    

    

    

    

   No TrackBacks

   TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/469

   Leave a comment

   Powered by Movable Type 5.2.10

   About this Entry

   This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on February 15, 2014 12:14 AM.

   Напомням на Омбудсмана, че очаквам отговор от 28.10.2013, февруари 2014 was the previous entry in this blog.

   Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации is the next entry in this blog.

   Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.