НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 18.05.2013

| No Comments | No TrackBacks

 

Здравейте, г-жо Божикова,

 Това не е нов сигнал. Само да попитам има ли някакво движение по Ваше писмо 2711/12 от 25.05.2013 [сбъркала съм месеца - не е май, а април, бел. блогър] до МВнР във връзка с мое писмо от 03.04.2013 г. 

 Мисълта ми е, да не би да сте ми изпратили писмо, а аз да не съм го получила, както вече се е случвало.

 Използвам случая да напомня, че все още нямам отговор на конкретния въпрос от 03.09.2012 г., а именно,  какви точно официални преводи не се разрешава да се извършват без договор с МВнР. 

 За Ваша справка прилагам цялата ни кореспонденция от 03.09.2012 г. досега (линк).

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/251

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 18, 2013 8:51 PM.

ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 25.04.2013 was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ВАП - 18.05.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.