ПИСМО ОТ МС ДО МВнР С КОПИЕ ДО МЕН, 25.04.2013

| No Comments | No TrackBacks

Днес получих по е-поща копие от следното писмо, подписано от Соня Божикова, към което бяха приложени 8 страници от предишни писма между нас:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 2711/12

25-04-2013

 

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО

НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

/на наш изх. № 12 ПР-1149

от 21.03.2013 г./

 

КОПИЕ:

Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова, в които отправя конкретни въпроси и предложения по вече поставената за разглеждане тема.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме и новопостъпилите изложения на Вашето внимание, по компетентност.

            Като продължение на кореспонденцията ни с г-жа Стоянова - наши отговори изх. № 2711/12 от 13.12.2012 г., № 2711/12 от 28.03.2013 г. и № 2711/12 от 01.04.2013 г., както и писма изх. № 2711/12 от 14.09.2012 г., № 2711/12 от 29.01.2013 г. и № 2711/12 от 12.03.2013 г., бихме искали да напомним на гражданката, че своевременно сме извършвали проверки чрез имащите отношение институции и сме предоставили наши отговори по повдигналите в писмата и въпроси. Категорично не отговаря на действителността твърдението й, че не е получила отговор от отдел „Приемна" на Министерския съвет „повече от 7 месеца и 3 дни" /цитат от един от сигналите/, изпратен по електронната поща на 07.04.2013 г. Приложени, предоставяме на г-жа Стоянова копия от цитираните по-горе наши отговори и писма, за яснота.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: за МВнр - 5 бр. сигнали; за г-жа Стоянова - 3 бр. отговори и 3 бр. писма, изходящи от отдел „Приемна".

 

С уважение,

 

НАЧАЛНИК НА

ОТДЕЛ „ПРИЕМНА":       

(Подпис, не се чете) (Печат, не се чете)

                                    /СОНЯ БОЖИКОВА/

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Филипова/

 

София, бул. „Дондуков" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/248

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 25, 2013 8:18 AM.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ: ПОЛША НЕ ПРИЗНАВА ПРЕВОДИТЕ НИ was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 18.05.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.