НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО Г-ЖА БОЖИКОВА ОТ ПРИЕМНА НА МС, 21.05.2013

| No Comments | No TrackBacks
На 21.05. 2013 г. изпратих следното напомнящо писмо на г-жа Божикова:
 

Здравейте, г-жо Божикова,

 

Това не е нов сигнал. Само да попитам дали има ли някакво движение по Ваше писмо 2711/12 от 25.04.2013 до МВнР във връзка с мое писмо от 03.04.2013 г. до Вас.

 

Вярвам, че МС е отговорна институция и може би единствено Вашата персонална безотговорност е причина месеци наред да няма решение по въпросите, отправени от мен, като гражданин и преводач, директно към МС. 

 

За Ваша справка прилагам цялата ни кореспонденция от 03.09.2012 г. досега:

 

 

С уважение,

Ренета Стоянова

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/
 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/252

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on May 21, 2013 11:58 AM.

НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ВАП - 18.05.2013 was the previous entry in this blog.

Писмо до ВАП във връзка с липсата на отговор от МВнР по консулския проектозакон - 25.05.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.