НАПОМНЯЩО ПИСМО ДО ПРИЕМНА НА МС, 17.04.2013

| No Comments | No TrackBacks

Тема: Очаквам отговор от 03.09.2012 и от 16.01.2013

 

Здравейте,

Това не е нов сигнал. Само да напомня, че очаквам отговор от МС.

Обезпокоена съм от неефективността на държавната администрация във връзка с повдигнати от мен въпроси, касаещи, най-общо казано, дефицит на законност в преводаческия сектор.

Прилагам писмо от 02.04.2013 г. за справка. [сбъркала съм датата, от 03.04.13 е, бел. блогър ]

С уважение,

Р. С.

 

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/249

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 17, 2013 10:30 AM.

ПЕЙСТНАХ ЛИНК КЪМ ПИСМОТО ДО ОМБУДСМАНА НА ФЕЙСБУК СТРАНИЦАТА НА МАРИН РАЙКОВ was the previous entry in this blog.

НАПОМНЯНЕ ДО МС, ЧЕ ОЧАКВАМ ОТГОВОР + ПРЕДИСТОРИЯ НА ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С МС ОТ 03.09.2013 ДО ДНЕС is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.