МОЕ ПИСМО ДО МС С КОПИЕ ДО НС, ИЗПРАТЕНО С Е-ПОЩА НА 16.01.13

| No Comments | No TrackBacks

След като получих дълго чаканото становище на МВнР по е-поща от МС, с reply изпратих следния отговор:


Тема: благодаря
ДО: ms_priemna@government.bg
Копие: priemna@parliament.bg

Здравейте,

 

Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.)и не бъде съставен нов, само за легализации (без преводи), което вече предложих във връзка с днес публикуваната концепция на Министър Н. Младенов за Закон за консулски услуги на имейл consultations@mfa.bg за предложения на граждани.

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенциинаскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 

Наредбата би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнРв т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

 

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти.", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС. В наредбата може да пише, че всеки оторизиран преводач е длъжен да се отзове при повикване от местния съд, а съдилищата ще могат да си подберат съдебни преводачи от Общия регистър, за да отговорят на Европейската директива за осигуряване на безплатен преводач в досъдебното и съдебното производство.  

 

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

---- Original Message -----

 

Sent: Wednesday, January 16, 2013 4:56 PM

 

От притеснение съм изтрила без да искам "Благодаря предварително!" и  
"С уважение," в края на писмото си, защото писах още работи, после ги изтрих и заедно с тях са изчезнали и двете задължителни фрази за завършване на официално писмо до институциите, за което съжалявам и се надявам да ме извинят. 
 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/57

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on January 18, 2013 3:42 PM.

ТОКУ-ЩО ПОЛУЧИХ МИЛ ОТГОВОР ОТ МВнР НА МОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ was the previous entry in this blog.

Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.