ОТГОВОР ОТ КО, 12.11.2012

| No Comments | No TrackBacks
Бях ги помолила, ако е възможно, да ми предоставят списъците с преводачи, съхранявани в дирекция "Консулски отношения" в МВнР. Изпратиха ми следния отговор под формата на неофициален имейл - без име, подпис и печат: 
 
----- Original Message -----
Sent: Monday, November 12, 2012 10:55 AM
Subject: FW: molba

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

Както правилно цитирате в писмото си, по телефон или по електронната  поща на дирекция „Консулски отношения" на Министерството на външните работи, може да се получи информация за ПРЕВОДАЧ, ако гражданин или представител на юридическо лице назове име и запита дали конкретно това лице фигурира в списък на фирма като преводач от и на  определен  чужд език.

Не можем, обаче,  да Ви предоставим исканите от Вас списъци поради това, че в конкретния случай министерството действа като обикновен съконтрагент по  граждански договор и исканата от Вас информация не е „ обществена" по смисъла на Закона. Ако управляващите и / или представляващите фирмите, с които МВнР има действащи договори за извършване на преводи желаят, биха могли да Ви предоставят списъците на преводачите си.

 

С уважение

Дирекция „Консулски отношения"

 

 Веднага им отговорих:

----- Original Message -----
Sent: Monday, November 12, 2012 1:36 PM
Subject: Re: molba

 Уважаеми служители от Дирекция „Консулски отношения",


Много благодаря за бързия ви отговор, който идва в подкрепа на опасенията, изразени от мен в жалба до Омбудсмана, че сключването на договор между МВнР и фирмите на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника затруднява достъпа на гражданите до информация за квалифицирани преводачи.

 

С уважение,
Р. Стоянова

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/255

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 12, 2012 10:51 AM.

МОЕ ПИСМО ДО КО, изпратено по е-поща на 08.11.2012 was the previous entry in this blog.

ЗА КАКВО СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНИ ПРЕВОДИ? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.