МОЕ ПИСМО ДО КО, изпратено по е-поща на 08.11.2012

| No Comments | No TrackBacks

Sent: Thursday, November 08, 2012 7:39 PM
Subject: molba

Здравейте,
 

Преди 3 месеца бях пуснала жалба до Омбудсмана, като едно от исканията беше МВнР да публикува списъците с квалифицирани преводачи, с които разполага по силата на сключените с фирмите договори. В отговора си Омбудсманът пише, че МВнР сключва договор с фирми и поддържа регистър на фирмите. След което Омбудсманът пише, цитирам: „Информация относно преводач, регистриран към конкретна фирма от този списък, може да получи всеки гражданин по телефон или по електронната поща на дирекция „Консулски отношения".

 

В тази връзка молбата ми е - дали ще може да ми изпратите наведнъж всички списъци с преводачи, регистрирани към фирмите от регистъра? Или ако не може просто така, дали има някакъв друг начин, примерно по Закона за достъп до обществена информация със заплащане може би?

 

Ще Ви бъда много благодарна, ако се отзовете на молбата ми - било направо с изпращане на списъците или като ме упътите как да ги изискам по възможно най-официален и приемлив за Вас начин.

 

 

С уважение,

Ренета Стоянова, преводач на трудов договор в ПА, радетел за създаване на Национален регистър на преводачите

 

 
Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg/

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/254

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on November 8, 2012 7:40 PM.

ПРЕВОДЪТ Е КАТО ХИРУРГИЧЕН НОЖ! was the previous entry in this blog.

ОТГОВОР ОТ КО, 12.11.2012 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.