РС-Русе - гр.д. 6381/2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност" - УЖАС!

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=19sGEpBnwSQ%3D

Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е 

№  1746

гр. Русе, 07.12.2017 г.

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

  РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, II-ри граждански състав, в публично съдебно заседание на 05-ти декември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                         Председател: МИЛЕН ПЕТРОВ

 

при секретаря Т. ПЕТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 6381 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

Предявени са обективно съединени искове в условията на евентуалност, с правно основание чл. 26, ал.1 и ал.2 и чл. 29, ал.1 ЗЗД.

         Постъпила е искова молба от Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве" АД, с която се иска да бъде прогласена нищожността на сключени с ответника Ламав" ЕООД, застрахователен  договор, обективирани в застрахователна полица BG/30/116000360719, издадена на 19.01.2016 г. относно застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" по отношение на лек автомобил Крайслер Гранд Чероки, с рег. № РР ....... АХ,   поради липса на съгласие, а в условията на евентуалност поради противоречие със закона, поради заобикаляне на закона, поради противоречие с добрите нрави, поради липса на основание, поради липса на предписана от закона форма, поради липса на застрахователен интерес, поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация или застрахователният договор да бъде обявен за унищожаем поради измамливи и заблуждаващи застрахователя действия с цел извличане на облаги и причиняване на вреди. В исковата молба са изложени подробни доводи за нищожност и унищожаемост на процесните застрахователни договори на всяко едно от посочените в условията на евентуалност основания.

         Ответникът Ламав" ЕООД -гр. Русе, редовно призован не е представил в срок отговор на исковата молба и не изпраща представител в първото по делото заседание, без да е да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

      Съдът като взе предвид, че ответника не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява и не изпраща представител в  първото заседание по делото заседание, без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1  ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като предявените искове следва да се уважат изцяло.  

     На основание чл.78, ал.1 ГПК и предвид уважаването на исковете, ответникът следва да бъде осъден  да заплати на ищеца сумата от 91,42 лв.-деловодни разноски.  

         Мотивиран така и на основание чл. 238, ал.1  ГПК, съдът

        

Р    Е   Ш   И :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на застрахователен  договор, обективиран в застрахователна полица BG/30/116000360719, издадена на 19.01.2016 г., сключен между ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве"АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г.М. Димитров" №1 и Ламав" ЕООД, ЕИК 203169089, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Студен кладенец" № 37, вх. 2, ет. 4, ап. 12, представлявано от Ш. С. М., относно застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" по отношение на лек автомобил Крайслер Гранд Чероки, с рег. № РР ..... АХ, с рама № ........, поради липса на представителна власт за сключването му от страна на ответника.

ОСЪЖДА Ламав" ЕООД, ЕИК 203169089, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Студен кладенец" № 37, вх. 2, ет. 4, ап. 12, представлявано от Ш.С. М.  да заплати на ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве"АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г.М. Димитров" №1, сумата от 91,42 лв. - разноски по делото.  

         Решението е окончателно и  не подлежи на обжалване.

 

        

                                                                                     Районен съдия:

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1642

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.