РС-Белоградчик - гр.д. 590/2017, прогласяват нищожност на 3 бр. "Гражданска отговорност"

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

http://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=DO6Z6U1efLo%3D

-

Има рами - проверени, вж по-долу. Както винаги, прогласената нищожност не е отразена на сайта на ГФ.

-

                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И Е  

                             № .............., 11.12.2017 г., гр. Белоградчик

                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

        БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на седми декември две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

                                                  Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА

Секретар МАРГАРИТА НИКОЛОВА,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова гр. дело590 по описа за 2017 г.,:

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 - во, 2 - ро и 3 - то и по ал. 2 ЗЗД - обявяване на недействителност - нищожност на застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици.  

 

В исковата молба, ищеца сочи, че на 26.08.2015 г., ответникът е  сключил застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица № BG/30/115002189734 - за лек автомобил марка Опел", модел Астра", регистрационен номер ВН 6986 ВТ, с рама № W0L0TGF35X8073001 (прекратена на 15.03.2016, няма ПТП). Като обичаен водач е посочен румънски гражданин - Стойкан Гоерге. На 08.02.2016 г., ответникът е сключил застрахователен договор - застрахователна полица BG/30/l 16000525447, издадена за лек автомобил марка БМВ, модел 530, регистрационен номер ВН 7635 ВТ, с рама № WBADP81030GS82262 (изкарала е срока си, няма ПТП). Като обичаен водач отново е посочен румънски гражданин - М. М. На 03.02.2017 г. е сключен  застрахователен договор с ищеца, обективиран в застрахователна полица № BG/30/117000457637 - за лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер, регистрационен номер ВН 7492 ВТ, с рама № WV2ZZZ70ZVH040021(прекратена на 15.08.2017, няма ПТП). Като обичаен водач е посочен румънския гражданин - С. Р. Н. Твърди се в исковата молба, че и в трите процесни полици като застрахован собственик фигурира ответното дружество. Сочи се, че впоследствие, при ищеца е постъпила информация за настъпили застрахователни събития в периода на действие (покритие) на процесните три полици. Ищецът в исковата излага, че въпреки, че като собственик на автомобилите в горепосочените застрахователни полици фигурира ответникът, цитираните превозни средства веднага след сключването им, са напуснали територията на Република България. Сочи се в исковата молба, че няма данни след сключването на посочените по-горе застраховки по отношение на въпросните МПС, които да индикират по какъвто и да е начин, че българското дружество, е действителният собственик на автомобилите, нито че то е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху автомобилите. Ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално" притежаваните от него МПС - та. Твърди се, че за този факт може да се направи заключение от приложената извадка с данни за огромния брой застраховани автомобили в периода 2014-2017 година. Ищецът твърди, че поради това, обосновано може да се предположи, че ответникът сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без да ползва и управлява всички тях и без реално да е техен собственик. Практиката е доказала, че лицата, които демонстрират подобно пасивно поведение по отношение на дадено имущество, не са нито негови собственици, нито ползватели. Сочи се, че оглед данните от представеното извлечение - справка от електронен регистър на застрахователя се установява, че ответникът, сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите" почти изцяло „по занятие" и то с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили. При извършена справка в електронната система на Търговския регистър към Агенция по вписванията ищеца установил, че ответното дружество не е обявявало годишни финансови отчети от вписването си през 2012 г. Твърди се, че чл. 608 от Търговския закон въвежда презумпцията, че търговецът е неплатежоспособен, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години. В настоящия случай се твърди, че ответното дружество не е обявявало ГФО в продължение на 5 години. Ищецът излага, че в подкрепа на тези твърдения са, не само многобройните застрахователни полици, сключени от ответника, но и незначителния размер на капитала - 2 лв., който нищожен размер на капитала създава съмнение за кредитоспособността на едно дружество, както и за активността и успеваемостта на неговата дейност. Поради се твърди, че с оглед на гореизложеното и броя застрахователни полици, сключени от ответното дружество, следва изводът, че ответното дружество е фиктивно и е създадено като параван за сключване на застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите" на български автомобили и последващото им предаване на румънски и други водачи, като същото не отчита никаква икономическа и счетоводна дейност. Твърдят, че ответника извършва забранена и заобикаляща закона „услуга": изнасянето в „застрахован вид" в Румъния, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на румънски автомобили, с цел избягване на много по - високите по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Твърди, че дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка и продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел - прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите и спестяването им на разходи и такси в Румъния при регистриране на МПС. В исковата молба се наведжат доводи, че тази порочна практика уврежда не само дружеството - ищец, но и всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Румъния, както и трети държави, като цяло.  Ищецът, чрез процесуалния си представител сочи, че  независимо от това, у кого е фактическото владение върху автомобилите в момента, процесните застрахователни полици, ако се приеме, че са надлежно сключени, са „сключени" или лично от ответника (привидно застрахования), или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателите (които са фактическите собственици на автомобилите), без знанието и упълномощаване от страна на формалните собственици на автомобилите по документи. Сочи се също така, че е налице правен интерес у ищеца от предявяване на настоящите искове, тъй като ако нищожните/ унищожаемите полици продължат да съществуват в правния мир, това би означавало, че застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователни обезщетения по настъпили застрахователни събития, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив. Твърди се, че такава информация към момента вече е постъпила при ищеца, във връзка с настъпили застрахователни събития в периода на покритие на всяка от горепосочените полици. Предвид изложеното в исковата молба, ищеца твърди, че застрахователните полици са недействителни поради противоречие със закона и добрите нрави, както и поради заобикалянето му. Липсва и съгласие за тяхното сключване от действителния собственик на автомобилите. Собствеността и владението върху автомобилите - обект на застрахователните договори, безконтролно и многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам и за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щети. Сключването на абсолютно симулативни сделки и злоупотребата с право на застрахователна закрила са съществена част от действията на подставеното лице (ответникът) - привидно застрахован, с по-нататъшната и реализирана цел: пълно избягване на плащане на дължимите по - високи размери на данъци и (еко)такси, както и на застрахователни премии, дължими в държавата по местонахождението (адресната регистрация) на действителния собственик, най-често Румъния. Твърдят, че това е злоупотреба с право, чрез която се заобикаля закона. Ищецът също така навежда доводи, че застрахованият (привидно застрахованият) злоупотребява с правото да се получи застрахователна закрила по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите". Гореописаното поведение на застрахования противоречи както на българското, така и на румънското данъчно законодателство. Същото е и в разрез с основен правен принцип, залегнал в чл. 58 от КРБ, а именно, че границите на упражняване на субективните права на едно лице са субективните права и законните интереси на другите лица. Сочи се, че в настоящия случай ответникът само е услужил с личните си данни на реалните ползватели и фактичеоки собственици на автомобилите - чужденци. Сочат, че в настоящия случай застраховките се сключват (привидно) от застрахованото дружество с единствена цел да извлече незаконни облаги като спомогне, улесни прехвърлянето им на други собственици в Румъния, които от своя страна не декларират собствеността си пред местните румънски власти, нито пред българските компетентни органи и в тази връзка не ги пререгистрират на свое име като нов собственик, не ги вписват на отчет в румънските поделения на КАТ, не премахват българските й регистрационните табели и не поставят румънски такива, не информират застрахователя за смяната на собствеността въпреки изричното императивно задължение за това. Съответно без тези действия, българските органи на КАТ не могат от своя страна да свалят от отчет автомобилите и те реално продължават да се водят на името на ответника, макар той да няма никакви права върху тях, а други лица в Румъния.

          Предвид гореизложеното, ищеца моли, съда да прогласи нищожността на застрахователна полица № BG/30/115002189734/ 26.08.2015 г. - за лек автомобил марка Опел", модел Астра", регистрационен номер ВН 6986 ВТ, с рама № W0L0TGF35X8073001, на застрахователна полица BG/30/l 16000525447/ 08.02.2016 г., издадена за лек автомобил марка БМВ, модел 530, регистрационен номер ВН 7635 ВТ, с рама № WBADP81030GS82262, както и на застрахователна полица BG/30/117000457637/ 03.02.2017 г. - издадена за лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер, регистрационен номер ВН 7492 ВТ, с рама № WV2ZZZ70ZVH040021.

          В горният смисъл е и пледоарията на процесуалния представител на ищеца - адв. Ц. И. в хода на устните състезания.

          В подкрепа на предявените искове са представени множество писмени доказателства.

          В срока по чл. 131  ГПК, ответника не е подал отговор на исковата молба. Не изпраща свой представител и в съдебно заседание.

          В първото проведено по делото съдебно заседание, адвокатът - пълномощник на ищцовото дружество, направи искане за постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника, тъй като са налице предпоставките на чл. 238 и сл. ГПК.

Съдът намира за установено от фактическа и правна страна :

Предвид направеното искане от страна на проц. представител на ищеца за постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника, в с.з. на 07.12.2017 г., съдът, прие, че са налице всички изискуеми законови предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, съгласно чл. 238, ал. 1 ГПК, а именно : ответното дружество не е депозирало в срока по чл. 131 ГПК отговор на исковата молба, не изпраща представител в първото по делото заседание, като не е направил искане за разглеждане на делото в тяхно отсъствие. От своя страна, пълномощникът на ищеца е направил искане постановяване на неприсъствено решение спрямо ответника и е представил писмени доказателства с исковата молба.

Съдът приема, че са налице са и предпоставките на чл. 239, ал. 1, т. 1 ГПК - на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването на негов представител в съдебно заседание /с връчването на съобщението, разпореждането на съда и призовката за делото/.

Налице са и предпоставките на чл. 239, ал. 1, т. 2 ГПК - а именно - така предявения иск е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените с исковата молба множество писмени доказателства.

В случая съвкупността от фактите, наведени в исковата молба и събраните по делото доказателства, са достатъчни да обосноват основателността на заявената искова претенция. Тъй като истинността на приложените към исковата молба писмени доказателства не е оспорена, то съдът ги преценява само от тяхната външна страна. Приетите по делото писмени доказателства не будят съмнение за формална нередовност.

При тези мотиви, съдът приема, исковата претенция е основателна  и следва да бъде уважена, като бъдат обявени за нищожни застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици, както следва:BG/30/115002189734/ 26.08.2015 г. - за лек автомобил марка Опел", модел Астра", регистрационен номер ВН 6986 ВТ, с рама № W0L0TGF35X8073001, на застрахователна полица BG/30/l 16000525447/ 08.02.2016 г., издадена за лек автомобил марка БМВ, модел 530, регистрационен номер ВН 7635 ВТ, с рама № WBADP81030GS82262, както и на застрахователна полица BG/30/117000457637/ 03.02.2017 г. - за  отношение на лек автомобил марка Фолксваген, модел Транспортер, регистрационен номер ВН 7492 ВТ, с рама № WV2ZZZ70ZVH040021, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

    При горните мотиви, съдът постановява неприсъствено решение срещу ответника и уважава предявения иск, като предвид разпоредбата на чл. 239, ал.2 ГПК, съдът не се мотивира по същество, а указва, че решението се основава на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение.

По разноските :

Предвид на това, че съдът уважи изцяло така предявения иск, то ответника е страната в процеса, която следва да понесе в своя тежест направените от ищеца разноски в процеса: 50,00 лв. - държавна такса, 10,00 лв. - държавна такса за издаване на съдебни удостоверения и 100,00 лв. - адвокатско възнаграждение, за които са представени доказателства, че са реално направени от ищеца.

          Водим от горното, съдът

                                                Р  Е  Ш  И :

 Обявява за нищожни застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици: BG/30/115002189734, издадена на 26.08.2015 г.;BG/30/116000525447, издадена на 08.02.2016 г иBG/30/117000457637, издадена на 03.02.2017 г., със страни: "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. София., бул. "Г.М.Димитров" № 1, представлявяно от Р.М. и Б.И. - Изпълнителни директори и "Емопен БГ" ЕООД, ЕИК 202300532, със седалище и адрес на управление - гр. Белоградчик, обл. Видин, ул. "Миджур" № 3, вх.А, ап.8, представлявано от И.М.И. - управител, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

          Осъжда "Емопен БГ" ЕООД, ЕИК 202300532, със седалище и адрес на управление - гр. Белоградчик, обл. Видин, ул. "Миджур" № 3, вх.А, ап.8, представлявано от И.М.И. - управител, ДА ЗАПЛАТИ на "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. София., бул. "Г.М.Димитров" № 1, представлявяно от Р.М. и Б.И. - Изпълнителни директори, направените по делото разноски: 50,00 лв. - държавна такса, 10,00 лв. - държавна такса за издаване на съдебни удостоверения и 100,00 лв. - за адвокатско възнаграждение.

          На осн. чл. 239, ал. 4 ГПК, решението не подлежи на обжалване.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Проверка по номер на рама на сайта на ГФ - рама № W0L0TGF35X8073001 (прекратена на 15.03.2016, няма ПТП) (снимка): прогласената нищожност на Гражданската не е отразена на сайта на ГФ.

-

Проверка по номер на рама на сайта на ГФ - rama WBADP81030GS82262 (изкарала е срока си, няма ПТП) (снимка): прогласената нищожност на Гражданската не е отразена на сайта на ГФ.

-

Проверка по номер на рама на сайта на ГФ - рама № WV2ZZZ70ZVH040021(прекратена на 15.08.2017, няма ПТП) (снимка): прогласената нищожност на Гражданската не е отразена на сайта на ГФ.

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1644

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.