РС-Добрич - гр.д. 3048/2017, прогласяват нищожност на "Гражданска отговорност" - УЖАС!

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

https://dobrichrs.root.bg/2017/12/g/03634517/048c0717.htm

                                    РЕШЕНИЕ №....               

гр. Добрич, 08.12.2017 г.

                              В ИМЕТО НА НАРОДА            

     Добричкият районен съд, Гражданска колегия, девети състав, в открито съдебно заседание, проведено на седми декември две хиляди и седемнадесета година в състав:                 

                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИР ГЕНОВ

при участието на секретаря Галина Христова сложи за разглеждане гр. дело №3048 по описа за 2017 г. на ДРС, докладвано от районния съдия, и за да се произнесе, взе предвид следното:

    

       Производството е по чл.26 ал.2 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.1-во, чл.26 ал.1 пр.2-ро, чл.26 ал.1 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.4-то, чл.26 ал.2 пр.3-то, чл.26 ал.2 пр.5-то и чл.27 от Закона за задълженията и договорите.  

      Образувано е по искова молба на Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Росен Младенов и Бисер Иванов, чрез процесуалния представител адвокат Д.Б., срещу Е.М.В. с ЕГН ********** *** за прогласяването на нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/116002464990, издадена на 19.09.2016 г. от ищцовото дружество и с посочен застрахован Е.М.В., като са предявени следните искове: Главният иск е по чл.26 ал.2 пр. 2-ро от Закона за задълженията и договорите за прогласяването на нищожността поради липсата на съгласие, а при условията на последваща евентуалност за прогласяването на нищожността по чл.26 ал.1 пр. 1-во от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) поради противоречие със закона; поради заобикаляне на закона на основание на чл.26 ал.1 пр. 2-ро от Закона за задълженията и договорите; поради противоречие с добрите нрави по чл.26 ал.1 пр. 3-то от ЗЗД; поради липсата на основание и на застрахователен интерес на основание на чл.26 ал.2 пр. 4-то от ЗЗД; поради липсата на предписаната от закона форма на основание на чл.26 ал.2 пр.3-то от ЗЗД; поради привидност при условията на персонална симулация на основание на чл.26 ал.2 пр.5-то от ЗЗД; отново при условията на евентуалност се настоява договорът да бъде обявен за унищожаем на основание на чл.27 от ЗЗД поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от датата на сключването на застрахователния договор (19.09.2016 г.). В законоустановения едномесечен срок от получаването на исковата молба и доказателствата към нея не е бил получен писмен отговор от ответника.

    Добричкият районен съд, след като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа и правна страна следното:  

     Предявеният главен иск е процесуално допустим и основателен.

     В съдебното заседание по делото с оглед на непредставянето в срок от ответника на отговор на исковата молба, неявяването на ответника и негов представител в първото съдебно заседание по делото, липсата на искане от ответника делото да бъде разгледано в негово отсъствие, указването на ответника на последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание, както и вероятната основателност на иска с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства (в представения застрахователен договор липсва подпис на застрахованото лице), с оглед на постъпилото искане от страна на ищеца по чл.238 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, ДРС е прекратил съдебното дирене за произнасяне с неприсъствено съдебно решение.  

     Съгласно чл.238 ал.1 от ГПК ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

      Според чл.239 ал.1 от ГПК съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, както и когато исковете са вероятно основателни с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства; съгласно чл.239 ал.2 от ГПК неприсъственото решение не се мотивира по същество и в него е достатъчно да се укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за постановяването на неприсъствено решение. Такава е и настоящата хипотеза, като видно и от представените по делото писмени доказателства, предявеният главен иск е вероятно основателен.          

      С оглед на наличието на предпоставките за постановяване на неприсъствено решение предявеният главен иск по чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите е основателен и трябва да бъде уважен (главният иск е недопустим поради противоречие в ТР 5/14: "възприемането на тезата, че недействителността по чл. 42, ал. 2 ЗЗД е абсолютна нищожност по чл. 26, ал. 2, пр. 2 ЗЗД и че на нея може да се позове не само мнимо представляваният, а и всяко друго лице, значително би застрашило сигурността на гражданския оборот." - Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК). На ищеца не следва да се присъждат разноски, защото по делото не се установява каквото и да е неправомерно поведение на ответника. Нещо повече - с оглед на липсата на обективирано писмено волеизявление от негова страна върху договора е твърде възможно застрахователният брокер да е допуснал злоупотреба с неговите лични данни ("Nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest/ Никой не може да черпи права от собственото си неправомерно поведение/. При сключване на търговска сделка, каквато е застрахователната, ищецът следва на основание чл.302 ТЗ  да полага грижа на добър търговец, което означава да положи дължимата грижа  за сключване на валидна сделка, от която произтича отговорността му за плащане. Противното означава, че настоящия иск е предявен в нарушение на чл.3 от ГПК, касаещ добросъвестност на страните при упражняване на процесуалните им  права." - решение по гр. гр.дело № 2354 по описа на ДРС за 2017г.: https://dobrichrs.root.bg/2017/12/g/02634517/354b0317.htm).

       Водим от горното, на основание на чл.26 ал.2 пр.2-ро от Закона за задълженията и договорите и по реда на чл.238 във връзка с чл.239 от ГПК Добричкият районен съд

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

РЕШИ:

         ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА ПОРАДИ ЛИПСАТА НА СЪГЛАСИЕ на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/116002464990, издадена на 19.09.2016 г. от Застрахователно акционерно дружество „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" с ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление гр. София, бул."Г. М. Димитров" №1, представлявано от изпълнителните директори Росен Младенов и Бисер Иванов, и с посочен застрахован Е.М.В. с ЕГН ********** ***.

       РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

        ПРЕПИСИ от решението да се връчат на страните.

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

-

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1643

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.