РС-Добрич - гр.д. 3395/2017, отхвърлят всички искове на ДаллБогг

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=MlBa24mnT%2Fg%3D

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Д.,28.06.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ РАЙОНЕН СЪД   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, четиринадесети състав ,  в публично заседание на  тридесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ТОНЕВА

            

При участието на секретаря Румяна Радева , разгледа докладваното от районния съдия гр.д. № 3395/2017 г. по описа на Д.ки районен съд  и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", ЕИК 200299615, град София, бул. „Г. М. Димитров" № 1, с която против П.А.Д. с ЕГН ********** са предявените следните обективно съединени искове за прогласяването на нищожност на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица № BG/30/116001966359, издадена на 19.07.2016г. от ищцовото дружество, както следва:

1. поради липсата на съгласие - чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД - посочен за главен иск, а останалите - като евентуални;

2. заобикаляне на закона - чл. 26, ал. 1, пр. 2-ро от ЗЗД;

3. противоречие със закона - чл. 26, ал. 1, пр. 1-во от ЗЗД;

4. противоречие с добрите нрави - чл. 26, ал. 1, пр. 3-то от ЗЗД;

5. липса на основание - чл. 26, ал. 1, пр. 4-то от ЗЗД вр. чл. 58 и чл. 57, ал. 2 от КРБ, вр. чл. 289 от ТЗ и чл. 8, ал. 2 от ЗЗД;

6. липса на застрахователен интерес - чл. 349, ал. 2 и ал. 3 от КЗ.

В условията на евентуалност е предявен иск договорът да бъде обявен за унищожаем поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди - чл. 29, ал. 1 от ЗЗД.

Исковете се основават на следните обстоятелства:

На дата 19.07.2016г. е сключен застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" между П.А.Д. с ЕГН ********** и ищцовото застрахователно дружество за лек автомобил с марка VOLUSWAGEN ,модел  GOLFс рег. № ТХ0860XM , рама №WVWZZZ1HZRW102196. Като обичаен водач е посочен ***гражданин. Веднага след сключването на застрахователната  полица автомобилът напуска територията  на Р България и до момента се намира във владението на трети лица, също ***граждани.

По първия иск (липса на съгласие) твърдението е, че договорът не е подписан от застрахования.

По втория иск (заобикаляне на закона) твърдението е, че ответникът е придобил привидно собствеността върху МПС с цел да набави неправомерна облага за себе си и за трети лица - ***граждани като спомогне избягването на данъчно облагане в Р.  и така способства за ощетяване на българския застраховател - чрез привидно правомерни средства преследва една забранена цел. Ответникът привидно е придобил собствеността върху автомобила, за да го регистрира на свое име и след като сключи договор за застраховка, да го прехвърли с договор или да го предаде фактически с пълномощно на *** гражданин. Последният (скрит собственик) управлявал автомобила в Р. .

По третия иск (противоречие със закона) твърдението е, че неуведомяването на застрахователя за обстоятелства, свързани с действителния собственик и ползвател на автомобила, които имат съществено значение при вземането на решение за встъпване в облигационно отношение и при преценката за реалния размер на застрахователния риск, съставлява нарушение на закона, водещо до нищожност на договора.

По четвъртия иск (противоречие с добрите нрави) твърдението е, че противоречат на добрите нрави в търговския оборот действията на ответника, насочени към извличане на облаги за себе си и за трети лица чрез спестяване на значително по-високите данъци и такси, дължими в Р. , както и към нанасяне на вреди на застрахователните дружества.

По петия иск (липса на основание) твърдението е, че типичната и непосредствена цел в конкретния случай не е сключване на договор с цел застрахователна закрила (каузата на договора за застраховка), тъй като още при сключването на договора е ясно, че такава нужда няма - друг е действителният собственик, респективно ползвател.

По шестия иск (липса на застрахователен интерес) твърдението е, че интересът на ответника в случая е бил да подготви чрез сключването на полицата прехвърлянето на автомобила, както и да създаде възможност за себе си и за трети лица да извлекат облага от застрахованото имущество, на което е фиктивен собственик. Отрича се принадлежността на правото на собственост върху МПС в лицето на ответника, който е само привиден собственик с цел регистрация като условие за възникване на застрахователен интерес.

 По иска за унищожаемост  поради измама твърдението е за извършването от ответника на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди.

Ответникът чрез назначения по делото адвокат  И.М. ***  по реда на Закона за правната помощ оспорва основателността на предявените искове .

Районният съд, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На дата 19.07.2016г. е съставена застрахователна полица № BG/30/116001966359 ,обективираща сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност" на автомобилистите за автомобил марка VOLUSWAGEN ,модел  GOLFс рег. № ТХ0860XM , рама №WVWZZZ1HZRW102196 със срок на валидност 03.07.2016г. - 02.07.2017г. Не се оспорва от застрахователното дружество получаването на уговорената по договора застрахователна премия.

 Като застрахован/собственик на превозното средство в полицата е посоченП. А.Д. ,  а като обичаен водач или държател - ***гражданин .

         Исковете за установяване по съдебен ред на недействителността на договор (нищожност и унищожаемост), предявени от една от страните по оспореното правоотношение, са допустими.

При определяне на поредността за разглеждането им  следва да се изхожда от естеството на материалното право /решение № 97/08.02.2013г. по т.д.№ 196/2011г. на ВКС, I т.о., ТК/.  

 

По иска по чл. 26, ал. 1, пр. 1 от ЗЗД.

Твърди се неуведомяване на застрахователя за обстоятелства, свързани с действителния собственик и ползвател на автомобила,които имат съществено значение при вземането на решение за встъпване в облигационно отношение и при преценката за реалния размер на застрахователния риск -  нарушение на закона, водещо до нищожност на договора (противоречие на разпоредбите на чл. 58 и чл. 57 от Конституцията на Република България, чл. 8, ал. 2 от ЗЗД, както и чл. 345 от КЗ, нов).

Неуведомяването на застрахователя за обстоятелството, че автомобилът ще се управлява в Р.  не съставлява основание за нищожност на застрахователния договор на посоченото основание. То е относимо не към валидността на договора, а към неговите правни последици .

С оглед на това ,че не са наведени твърдения за допуснати нарушения на конкретни разпоредби, регулиращи застрахователното правоотношение (при неотносимост на посочените такива и обсъдени по-горе), искът подлежи на отхвърляне.

По иска по чл. 26, ал. 1, пр. 2 от ЗЗД.

Твърди се , че ответникът е придобил привидно собствеността върху автомобила с цел да набави неправомерна облага за себе си и за трети лица - ***граждани като спомогне избягването на данъчно облагане в Р.  и така способства за ощетяване на българския застраховател - чрез привидно правомерни средства преследва една забранена цел.

Фактическите обстоятелства по придобиването на автомобила не са относими към действителността на договора за застраховка „Гражданска отговорност", който в случая е и задължителен по закон. Те са от значение само за валидността на самото придобивно основание. Действията на страните по договора за покупко-продажба в изпълнение или не на публичните им задължения, не се отразяват на валидността на договора за застраховка.

Предвид това  искът е неоснователен .

По иска по чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД.

Излага се ,че  противоречат на добрите нрави в търговския оборот действията на ответника, насочени към извличане на облаги за себе си и за трети лица чрез спестяване на значително по-високите данъци и такси, дължими в Р. , както и към нанасяне на вреди на застрахователните дружества.

Изложените обстоятелства не са относими към застрахователното правоотношение , поради което искът е неоснователен и подлежи на отхвърляне .

По иска по чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД.

Настоява се за прогласяване нищожност на договора поради липса на съгласие .

Липса на съгласие като основание за нищожност на договора по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД е налице, когато няма две насрещни, съвпадащи си волеизявления, или ако те не се отнасят за един и същи предмет, в случая - до една и съща вещ и/или до една и съща застраховка при договори за застраховане на МПС от типа Гражданска отговорност", като тази липса трябва да е съзнателна, тъй като в противен случай се прилагат привилата на унищожаемостта.

В случая не се доказва липсата на изявление за сключване на застрахователен договор. На следващо място застрахователният договор е абсолютна търговска сделка и за него намират приложение общите правила на Търговския закон. Разпоредбата на чл. 293, ал. 3 от ТЗ предвижда, че страната не може да се позовава на нищожността на търговската сделка, ако от поведението й може да се заключи, че не е оспорвала действителността на изявлението. До подаване на исковата молба, въз основа, на която е образувано настоящото производство, ищецът - страна по договора, не е оспорил действителността на изявлението на другата страна. В областта на застраховането липсата на оспорване от страна на застрахователя е налице и когато застрахователният договор въобще не е сключен в надлежната писмена форма или пък формата е опорочена поради липса на подпис на някоя от страните, но застрахователят въпреки това е инкасирал застрахователната премия от застрахования. В този смисъл е съдебната практика (решение № 50 от 25.04.2012г. на ВКС по т.д. № 95/2011г., ІІ т.о., ТК; решение № 115 от 23.07.2013г. на ВКС по т. д. № 348/2012г., I т. о., ТК).

Предвид изложеното,че договорът  не е нищожен поради липса на съгласие.

По иска по чл. 26, ал. 2, пр. 4 от ЗЗД и по иска по чл. 349, ал. 2 от КЗ

По иска за нищожност поради липса на основание ищецът сочи , че типичната и непосредствена цел в конкретния случай не е сключване на договор с цел застрахователна закрила (каузата на договора за застраховка), тъй като още при сключването на договора е ясно, че такава нужда няма - друг е действителният собственик, респективно ползвател. .

Наведени са и  обстоятелствата, свързани с предявения иск  за нищожност на договора поради липсата на застрахователен интерес - отрича се принадлежността на правото на собственост върху МПС в лицето на ответника, който е само привиден собственик с цел регистрация като условие за възникване на застрахователен интерес.

Основанието на договора е пряката и непосредствена цел от неговото сключване, която при конкретния вид договор се явява обезпечаването на отговорността на собственика, ползвателя и държателя на превозното средство за вреди, причинени във връзка с неговото притежаване и използване.

Основание за сключване на договора има всяко лице, дори то да не е собственик на автомобила, поради което правото на собственост върху него не е критерий за наличието или липсата на основание по смисъла на чл. 26, ал. 2, пр. 4 от ЗЗД.

Съгласно разпоредбите на КЗ недействителен е застрахователен договор, сключен при липса на застрахователен интерес.

По  договора за застраховка „ Гражданска отговорност „  застраховани са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, но и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.Поради това не следва да се приема,че не е налице застрахователен интерес при сключване на договора от лице , което което не е носител на правото на собственост върху автомобила .

По иска по чл. 29, ал. 1 от ЗЗД.

Излага се ,че ответникът е злоупотребил с правото си да получи застрахователна закрила, като е въвел в заблуждение застрахователя чрез укриване на релевантни обстоятелства от значение за сключване на договора - безконтролното прехвърляне на собствеността чрез съчетание от множество привидни и прикрити сделки, предоставяне владението на автомобила на лица - граждани на различни държави, без значение на целите, които се преследват и без значение дали притежават или не валидно свидетелство за управление на МПС.

В тежест на ищеца е да докаже, че е бил подведен от ответника да сключи процесния договор чрез умишлено въвеждане в заблуждение. Освен твърденията, изложени в исковата молба, доказателства в този смисъл не са представени.

Предвид това искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен .

Предвид изхода на делото ищецът няма право на разноски. Ответникът не претендира присъждане на разноски .

Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш    И   :

ОТХВЪРЛЯ предявените от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве" град София с  ЕИК 200299615, срещу  П.А.Д. с ЕГН ********** за прогласяването на нищожност на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица № BG/30/116001966359, издадена на 19.07.2016г.,както следва :

1. липса на съгласие - чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД;

2. заобикаляне на закона - чл. 26, ал. 1, пр. 2-ро от ЗЗД;

3. противоречие със закона - чл. 26, ал. 1, пр. 1-во от ЗЗД;

4. противоречие с добрите нрави - чл. 26, ал. 1, пр. 3-то от ЗЗД;

5. липса на основание - чл. 26, ал. 1, пр. 4-то от ЗЗД;

6. липса на застрахователен интерес - чл. 349, ал. 2 от КЗ,както и предявен иск договорът да бъде обявен за унищожаем поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди - чл. 29, ал. 1 от ЗЗД.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Д.кия окръжен съд.

                                                                                СЪДИЯ :No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2456

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.