Дебати в парламента за имотните измами - 2009

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Този материал е част от "Предложения от юристи за борба с имотните измами"

-

Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 16 януари 2009 г.
Открито в 9,04 ч.
16/01/2009
-
 


ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ПИРИНСКИ: Има питане от народните представители Минчо Христов и Стела Банкова относно политиката на правителството за противодействие на измамите с имоти. Кой ще развие питането? Заповядайте, господин Христов.

 

МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

          Господин премиер, през последните години тревожно зачестиха имотните измами. Това са особено жестоки престъпления, добре организирани и често в тях участват нотариуси, съдии, адвокати. Жестокостта на тези престъпления се състои в това, че често техни жертви стават възрастни и самотни хора. Наглостта на престъпниците показва, че те се чувстват недосегаеми от закона. Необходими са часове, за да се посочат стотиците примери за подобни престъпления. Достатъчно е престъпниците да се сдобият с копие от нотариалния акт на даден апартамент, за да могат чрез фалшифициран подпис и съучастник съдия или нотариус да откраднат цялото имущество.

             Често престъпниците стигат и до убийство на възрастни хора, след като се подправят техни подписи под документи за покупко-продажба или нотариално заверени завещания. Медиите съобщават постоянно за подобни случаи. Има десетки случаи в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен. Такъв е случаят с бургаския актьор Милко Хатев, намерен мъртъв на метри от инвалидната си количка, или Петър Иванов, намерен обесен малко след като му взимат апартамента с прекопиран подпис.
             Навсякъде виждаме забъркани едни и същи нотариуси, съдии по вписванията, съдебни чиновници. Излишно е да споменавам скандалния случая с деловодителката в Софийски районен съд Даниела Малинова, работила дълги години за имотната мафия, като е заменяла истинските нотариалните актове с фалшификати. Например, само за месец, въпросната дама е проиграла в казино над 20 000 лв., от което може да си вадите заключение за печалбите на тази мафия.
             Преди два месеца в Костинброд беше разкрита схема за имотни измами, където съучастници са съдия от районен съд и столичен адвокат. Според юристи за кражбата на телевизор или на две автомобилни гуми можеш да лежиш в затвора повече, отколкото за кражбата на апартамент или имот за десетки милиони.
            Аз лично съм присъствал на няколко дискусии за имотните измами, като юристите твърдят, че решението не е трудно, стига да има сурови наказания за престъпниците и държавата да заеме своята роля. Активно трябва да се включат прокуратурата, МВР, а според мен лично и ДАНС. Затова Ви питам: какви действия предприема правителството за решаване на този тежък проблем?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

           Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова, уважаеми господин Христов! Изцяло съм съгласен, че този вид престъпления е един от най-коварните и подлите по своя характер. В последните години се отчита сериозно увеличение на посегателствата на собствеността върху недвижимите имоти. Това е свързано, както разбирате, и с условията на пазара и с бързото покачване цената на недвижимите имоти и възможните печалби от това.
           Искам да обърна внимание, че много от фактите, които посочихте, говорят за действия на правозащитните и правораздавателните органи, които водят до резултати - разкрити престъпления именно в тази област.
Вие сте запознати, че в МВР не се води статистика на престъпленията по критерии и предмет на престъплението. Освен това особеният начин на извършване на тези деяния в повечето случаи води до квалификация на поведението едновременно за измама и за документно престъпление.
От анализа на проведените досъдебни производства са установени няколко механизма за извършване на такива измами.
            Първо, чрез подмяна в стар архив на съдилищата на истинските нотариални актове с неистински, като истинският се унищожава, а на негово място се поставя фалшивият.
            Второ, изготвяне на неистински договори за продажба на имоти - общинска собственост, които се вписват в службите по вписванията и въз основа на тях се издава констативен нотариален акт.
            Трето, изготвяне на молби-декларации за обстоятелствени проверки, в които длъжностни лица удостоверяват неверни обстоятелства и издаване въз основа на тях на констативни нотариални актове, по силата на които други физически лица придобиват право на собственост върху имота - общинска собственост.
           Четвърто, използване на неистински лични карти, други фалшиви официални документи или пълномощни при изповядване на сделка при нотариуса.
            Действително Държавната агенция "Национална сигурност" има действия, има ангажименти по закон, свързани с противодействия и предотвратяване на замисли, свързани с участие на лица, заемащи висши и държавни длъжности, в корупция и връзки с организираната престъпност. Получаваните в ДАНС сигнали се проверяват и се предприемат съответните действия по компетентност. Аз ще посоча само някои по-характерни сигнали с имотни измами, които се проверяват от Държавната агенция "Национална сигурност", без да навлизам в дълбочината на всеки отделен случай.
             Например доверен нотариус в нарушение на волята на собственика легализира прехвърляне на недвижим имот. Длъжностни лица от следствието чрез посредничество на криминално проявени лица участват в неправомерно придобиване на недвижими имоти на граждани, които се намират в затруднено материално положение или имат здравословни проблеми. Съдии по вписванията извършват неправомерни вписвания на имоти с тежести или забрани за прехвърляне с цел лична изгода. Прокурор от окръжна прокуратура подпомага реализацията на придобиване на земеделски земи чрез измами с участието на свидетели и подставени трети лица и на чужди граждани в участието на приватизацията на обществени сгради.
                Имотните измами се реализират с участието на сдружения на заинтересовани лица и разследването им е достатъчно затруднено предвид фактическата и правната сложност. Но за постигане на ефективност водеща роля имат Министерството на правосъдието, Прокуратурата и други ведомства.

             Искам да посоча някои примери от това сътрудничество.
               Първо, представители на Министерството на правосъдието участваха в съвместно обсъждане, в семинар на Върховна касационна прокуратура по предложение на председателя на Нотариалната камара на тема "Документни престъпления и свързаните с тях измами при сделки с движимо и недвижимо имущество". Между тях се постигна споразумение - между Върховната касационна прокуратура и Нотариалната камара, за сключване на договор за съвместно сътрудничество в областта на сделките с недвижими имоти.
             Направено беше предложение и за въвеждане на електронна система в Нотариалната камара на Република България именно като превенция за подобен вид тежки престъпления.

-

             Забележка. Предложението е прието и осъществено. Електронната система се нарича регистър "Единство". В този регистър се вписват всички пълномощни, заверени от нотариусите. Кметовете, обаче, са извън системата и продължават необезпокоявано да си произвеждат фалшиви пълномощни. Като стане имотната измама, нотариусите викат "Ау, ми ние откъде да знаем, че подписът бил фалшифициран? Да не сме криминалисти?" Така си е, не са криминалисти. Но щом всеки може да им пробута фалшифициран подпис, какво се правят тогава на големи гаранти на правната сигурност? Били от Латинския нотариат - ха-ха! Те още не са научили какъв е духът на закона в чл. 83 от ЗННД - гаранти били!

-


              По повод изнесените в медиите данни за случаи на имотни измами министърът на правосъдието проведе среща със съдии по вписванията в Районен съд - София. Знаете, че най-големият обем сделки се извършват в най-големите градове и най-вече в столицата. На него бяха обсъдени ролята и отговорностите на съдиите по вписванията, чиито правомощия включват проверка за наличието на подлежащ на вписване акт и изпълнението на формалните изисквания на закона. Предприети са и кадрови промени в Агенцията по вписванията.

-

           Забележка. За ролята и отговорностите на съдиите по вписванията ВКС се изходи през 2012 с тълкувателно решение №7/2012 и оплеска работата. Съдиите по вписванията, според ВКС, били длъжни да вписват безотказно всички нотариални актове за сделки, дори да са в нарушение на закона - вж примери № 10 , №11 и №12 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система (там има и линк към тъпото ТР №7/2012 на ВКС).

-


            Част от мерките за противодействие на имотните измами е обновеният имотен регистър, който ще заработи през месец февруари, след няколко седмици, във всичките 131 съдебни райони в страната. Смятам, че това е една от важните превантивни мерки, която ще затрудни реализацията на тези престъпления. Благодаря ви за вниманието.

-

          Забележка. Обновеният имотен регистър заработи, но няма кой да прави справка в него. Нотариусите например не смятат, че са длъжни да проверяват собствеността в имотния регистър, а си карат по старому - по представените документи. Така че измамниците продължават необезпокоявано да им носят фалшиви, невписани и даже - нашия случай - неподписани "документи". Вж Документите, с които е извършена имотната измама.    

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин Христов, имате думата да зададете до два уточняващи въпроса.


МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

          Господин премиер, преди време Съюзът на юристите организира дискусия за имотните измами. Надделя мнението, че над имотните измами е поставен политически чадър. Изказани бяха дори мнения, че наказателната политика толерира този вид престъпления. Аз също се замислям дали това не е така и ще Ви дам конкретен пример.
Преди време със Стела Банкова внесохме закон за промяна на чл. 212 от Наказателния кодекс, визиращ подправянето на документи. Оказва се, че в този член са записани и сурови наказания за документни измами с цел присвояване на движимо имущество, но е забравено да се запише "недвижимо". Ние добавихме и тази думичка "недвижимо", за да може този член да действа и за имотните измами. Предложението, което направих в Комисията по правни въпроси по време на дискусията, беше прието почти единодушно, като получихме и категоричната подкрепа на прокуратурата и следствието. Според тях тази поправка щеше да развърже ръцете на българското правосъдие спрямо имотните измамници. Когато законът влезе в залата на второ четене, за мен се случи нещо необяснимо - законът беше отхвърлен. Нито един колега не стана и не каза защо, въпреки че призовах от тази трибуна някой, който не е съгласен, да стане и да каже. Наскоро списание "Правен свят" отново организира дискусия на тази тема. Отново от съдии и прокурори бе поставен въпросът за чл. 212 и за необходимостта от точно тази поправка, която предложихме със Стела Банкова. Ще се поинтересувате ли, господин премиер, за причините, поради които някои ваши депутати промениха своето мнение между първо и второ четене? Ако питате мен, лично бих Ви посъветвал да поставите въпроса пред Държавната агенция "Национална сигурност".

-

       Забележка. Въпросът с чл. 212 е оправен няколко години по-късно. На тази тема е книгата на проф. д-р Петър Раймундов "Документните имотни измами", издадена през 2013 г. 

-


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

          Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Банкова, уважаеми господин Христов! Това, което мога да заявя като моя позиция, е, че смятам този вид престъпления, този вид измами за особено сериозни. Защото такъв вид престъпления посягат върху основни, фундаментални права на гражданите в нашата страна.
          Смятам, че част от превенцията, освен контрола върху работата на нотариатите, съдебните институции, службите по вписванията, регистъра, който се предвижда да стартира в страната, е и засилване на наказателната отговорност.

         Аз не съм в течение за дискусиите, които са били водени в парламента и пленарната зала по този въпрос, но смятам, че такова предложение заслужава внимание. Част от действията е засилване на санкциите за такива престъпления. Другата част е, разбира се, неизбежността на наказанията, което е не по-малко важно, защото понякога имаме много тежки наказания, като държава не успяваме достатъчно ефективно да ги прилагаме.
          Искам да кажа какво е извършено от изпълнителната власт в рамките на нашите пълномощия. Така например Инспекторатът към министъра на правосъдието проверява дейността на държавните съдебни изпълнители, частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и нотариусите, както знаете. През 2007 г. бяха извършени 16 проверки на нотариуси и 8 проверки на съдии по вписванията. През първото полугодие на 2008 г. само са извършени 54 проверки на нотариуси и 22 проверки на съдии и вписвания. Проверките допринасят за констатиране на наличие на незаконни действия на част от проверяваните, които могат да подпомогнат така наречените имотни измами. От посочените данни е видно, че се завишава контролът от страна на Инспектората на министъра на правосъдието.

-

        Забележка. Контрол ли? Какъв контрол? Няма никакъв контрол! Вж Кореспондецията ми с Инспектората на МП и с Нотариалната камара. Затова пък има простотия до шия - вж Правни бисери в писмата на Лиляна Кузманова от Инспектората на МП.

-


          През тази година в плана за дейността на Инспектората към министъра на правосъдието ще се предвиди извършването на тематични планови проверки, свързани именно с имотните измами, защото това е още една форма за затягане на контрола на държавата върху тази дейност, за да се затруднят максимално този вид престъпления. Благодаря ви за вниманието.

-

        Забележка. Ще! Ама нещо не ще.

-


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Минчо Христов. Господин Христов, в рамките на две минути можете да изразите Вашето отношение към отговорите на министър-председателя.

МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

              Благодаря за Вашата подкрепа, господин премиер. Ако се срещнете с вашата парламентарна група като най-голяма в парламента, искрено се надявам да получа подкрепа за този конкретен член 212.
За съжаление обаче примерът, който ви дадох, не е изолиран. Казвам Ви това, защото напоследък зачестиха измамите с терени. В края на м. юли миналата година успяхме да прокараме заедно с госпожа Банкова мораториум върху строителството в междублоковите пространства и зелените площи, за което пак се обръщам към колегите и от вашата парламентарна група да им благодаря за подкрепата.

          -

         Забележка. За проблемите с междублоковите пространства съвсем скоро имаше две много показателни предавания по bTV (пиша това на 05.01.2017): на 07.12.2016 - Как откраднаха 11 дка имоти на общината в столичния район "Младост" и на 08.12.2016 -  Разследване на bTV: Как общински имоти за милиони стават частни, а общината не знае

.

-


            В края на миналата година обаче в Закона за етажната собственост между първо и второ четене се появи един много странен анонимен текст - чл. 24а. В него първо се узаконяваха всички издадени разрешения за строеж до момента и, второ, се отменяше наложеният мораториум през м. юли. Слава Богу, след като сезирах Държавната агенция за национална сигурност, изведнъж се появи друг текст в закона, който изрично запази мораториума, но за сметка на това обаче узакони издадените вече разрешения. Голяма част от тези разрешения са издадени след криминални действия на някои общински съветници, чиновници, съдии и представляват по същество крупни имотни измами. Виждате какво става в Студентския град сега. Това нещо става не само в Студентския град, а и във всички останали квартали на големите български градове.
Затова Ви призовавам, господин премиер, направете незабавно пълна ревизия на така наречената реституция и застрояването в междублоковите пространства. Отдавна съм внесъл такъв законопроект. Искрено се надявам - говорете с вашата парламентарна група, той да стане факт в близката седмица или две.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Следващото питане е също от народния представител Минчо Христов към министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев. Темата на питането е политиката на правителството относно замените на държавни земи.


МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

               Господин премиер, знаете, че много пъти съм поставял от тази трибуна въпроса за забрана на така наречените заменки на гори и земи от държавния фонд. Отдавна съм внесъл и закон, който за съжаление беше отхвърлен от парламента. В него предложих три основни неща.

               АНГЕЛ НАЙДЕНОВ (КБ, от място): Не, няма да слушаме отчетите на народния представител Минчо Христов!

 -

            Забележка. Ангел Найденов е мъжът на Мая Манолова, сегашния омбудсман (омбудсман за чудо и приказ! вж последното писмо от моя мъж до Мая; то е по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР и започва с думите: "Госпожо Омбудсман, От петнадесет месеца водя безрезултатна кореспонденция с Вашата институция")

-


МИНЧО ХРИСТОВ:

Да се прекратят заменките. Второ, да се въведе 20-годишна забрана за промяна на статута на земята. Трето, да се извърши пълна ревизия на тези сделки, като виновните държавни чиновници и съучастници да понесат своята наказателна отговорност. От това място призовах депутатите да посочат поне един пример на заменка, която да не ощетява държавата и която да не облагодетелства някой олигарх. Отговор не получих.
             Ще си позволя тук да ви цитирам част от официално писмо, което природозащитната организация „Зелени Балкани" изпрати до мен:
Само в района на двукилометровата черноморска ивица, Родопите, Рила и Пирин - това са все защитени територии, колеги - между 45 и 90 000 дка публични държавни земи са били заменени. Това е площ, равна на 10 000 футболни игрища. Облагодетелствани са между 50 и 80 физически и юридически лица. Загубите за България са между 6 и 8 млрд. лв. Много от заменените терени се продават на свободния пазар на цени от 300 до 2000 пъти по-високи от тези, на които са придобити. Истинската загуба не може да бъде изразена в милиарди, тъй като става въпрос за територии с уникално значение, които са предвидени за застрояване. Достъпът до тези територии ще бъде ограничен. Въпреки че не са отразени в националния кадастър, по нашето черноморско крайбрежие има десетки нови частни имения, някои от които са дълги по 7 км. Никой няма право да подарява тези земи и да ги използва за разменна монета. Вече започна и ограждането на голяма част от тези имения."
               Това е писмото на природозащитниците. Ще Ви го предоставя след парламентарния контрол.
              Моля да ми отговорите: ще предприемете ли действия - конкретно говоря за Вашето правителство, за преустановяване на този грабеж и, което е по-важно, за пълна ревизия на тези криминални сделки?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.
Както ви е известно, уважаеми дами и господа, днес гласувахме Закона за горите и забранихме всякакви замени.

(Реплики.) Не мораториум, забрана, пълна забрана на заменките!

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

           Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Както Вие знаете като народен представител, на 30 октомври 2008 г. Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да одобри изменения в законите, регулиращи замяната на държавно и общинско имущество с имущество на физически и юридически лица. Действащите към момента норми, регламентиращи разпоредителната сделка замяна, се съдържат подробно в Закона за държавната собственост, в Закона за общинската собственост, в Закона за горите и в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Както разбираме и от господин Корнезов, днес Народното събрание е прогласувало този проектозакон, за което благодаря на народните представители.
                 Искам да припомня малко развитието. Първо, целта на измененията е да се уеднакви режимът на този институт по начин, изключващ субективизма при преценката. С цел законодателна икономия министър Грънчарова предложи това да стане с един законодателен акт, за да се движи по-бързо.
                Краткият анализ на режима в посочените закони показва, че най-голямата слабост на действащата досега, до днешния ден, законодателна рамка е липсата на достатъчно изчистени обективни критерии, доказващи равностойността на двата имота като основна предпоставка за замяна. При извършването й в условия на недостатъчна прозрачност замяната може да породи и корупция. По тази причина се възприе подходът на забрана на замяната на държавна и общинска собственост с две изключения.
              Първо, когато тази сделка е единствена възможност да бъдат уредени отношенията между държавата и трети лица, в случаите на прекратяване на съсобственост и когато замяната се явява единствен способ за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор.
               В този акт правителството упражнява конституционната си законодателна инициатива като предложи на Народното събрание да приеме изменение в четири закона. Това според мен е много ясна демонстрация на политическа воля от страна на правителството, а сега и от Народното събрание, което прогласува този закон по една тема, която е действително много чувствителна за българските граждани и трябва да има ясен единен конкурентен механизъм за придобиване от частни лица на имоти, земи, които са държавни или общински. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Минчо Христов, за да зададе до два уточняващи въпроса на министър-председателя.


МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

            Действително, господин премиер, днес българският парламент прие този закон и аз го подкрепих. И го казах на колегите.
Въпросът е, че днес българският парламент отхвърли едно мое предложение, по-скоро господин Корнезов и господин Пирински отказаха да го подложат на гласуване, да се забрани продажбата на земя. (Реплики в КБ.) Защото българският парламент остави възможността да се продава българска земя. Ето това е - държавна българска земя. Ето това е големият проблем.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Вие не бяхте направили предложение.

МИНЧО ХРИСТОВ: Имаше предложение, защото господин Пирински първо го прочете, след което отказаха да го гласуват.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Задайте въпросите си към министър-председателя.

МИНЧО ХРИСТОВ:

              Господин премиер, добре знаете, че аз съм живял дълго време в Латинска Америка. Повярвайте ми, дори там земята не се продава за вечни времена, както става в България днес.

                Шефът на Комисията по земеделието и горите в парламента призна, че до 2005 г. държавата е загубила около 2 млрд. лв. от тези заменки - преди вашето правителство. Щетите на държавата към 2008 г., както споменах, са вече между 6 и 8 млрд. лв. Коментарът си остава за Вас.
               Спомняте си, че имаше един скандален случай в Еленския балкан, където една местна мутра беше заградил огромна територия - в предишното правителство говоря. Нямаше сила в държавата месеци наред, която да приложи закона и да накара този самозабравил се тарикат да премахне своите ограждения.
              Моят въпрос е: ще допуснете ли подобни случаи по българското Черноморие, в Рила, в Пирин и други места в България? Ще допуснете ли българското крайбрежие да бъде разделено на частни латифундии с дължина от по няколко километра? Как ще преминават хората през тях, за да стигнат до плажната ивица, която все още - казвам, все още, е държавна собственост?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Плажната ивица по силата на Конституцията е публична държавна собственост, а не „засега".
Давам думата на министър-председателя на Република България господин Сергей Станишев.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ:

           Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Христов! Основният Ви въпрос все пак е свързан със заменките. Мисля, че се изясниха нещата от гледна точка на законодателната уредба. Това беше политическа воля на българското правителство и ясно изразена подкрепа от българския парламент, за да се сложи край на тази практика, която както казах, е изключително противоречива и без ясни критерии. Досега тя се извършваше на базата на съществуващото законодателство, прието от българското Народно събрание.
              Що се отнася до Черноморската ивица, както каза и проф. Корнезов, тя е публична държавна собственост. Правителството ще направи всичко необходимо, за да могат гражданите да получат нормален достъп, както е редно по Конституцията и по закона, до плажната ивица на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Минчо Христов.

МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

              Господин премиер, както сте я подкарали, говоря и към господин Корнезов, нищо чудно да промените Конституцията и да продадете и плажната ивица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не може да стане това! Това е по силата на Конституцията!

МИНЧО ХРИСТОВ (независим):

           Мисля, че добрите идеи, господин Корнезов, трябва да се приемат навреме, а не след като извършите огромните далавери. Ето това е. (Шум и реплики в КБ.)

-

           Забележка. Страхотен е този независим депутат Минчо Христов. Браво на него! Истински Човек! Ето малко информация:

 
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
  • Дата на раждане : 27/06/1962 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;испански;португалски;
  • Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Атака" 8.93%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: minchok@abv.bg

Минчо Христов е роден през 1962 г. в София. Магистър по история от Хаванския университет, специализира и преподава в Университета на Сао Пауло, Колумбийския университет, Института за изследване на сигурността, Париж. Автор на десетки научни публикации и две книги в областта на международните отношения, националната сигурност, борбата с корупцията. Независим депутат и зам.-председател на Комисията за борба с корупцията в 40-ото Народно събрание. Заедно със Стела Банкова внася повече от 100 закона - за отмяна на депутатския имунитет, отпадане на точковата система при пенсиониране, премахване на доплащането в болниците, ревизия на приватизационните сделки.

Вж статия от 2010 "Минчо Христов: Мафията е в парламента, Борисов да започне да ги чисти оттам! Подготвят нов финансов грабеж, половината българи може да останат без жилища заради кредитите"

 

-


               Хората са особено чувствителни към две неща, господин премиер: к корупцията от страна на държавната власт и съсипването на българската природа. Заменките, които бяха извършени през последните години от вашето, а и от предишните правителства, могат и ще доведат до една остра социална реакция.
              Преди време имах въпрос към един от вашите министри за съсипването на района около Паничище и заменките на земи там. Тогава цитирах примери, където безценна земя е била заменяна за 1-2 лв. на квадратен метър. Това е по-евтино, отколкото струва днес една пица. Подобни случаи имаше и по българското Черноморие, и то земи на първа линия до морето. Многократно съм цитирал тези примери, няма да ги повтарям тук. Това, господин премиер, доказва, че алчността и наглостта на някои хора наистина е безгранична.
               Ще ви кажа и още нещо. В края на миналата година попитах шефа на Агенцията по горите господин Юруков тук, от тази трибуна, ще предприеме ли агенцията действия по връщането на тези 4500 дка гори, които господин Кобургготски незаконно е надвзел. Не казвам, че другите имоти, които той е получил, са получени по законен път. Затова знаете, че съм внесъл законопроект за конфискация на това имущество.
            Моят въпрос, господин премиер, е следният: какви действия предприема господин Юруков? Защо, след като обеща тук, от тази трибуна, че ще предприеме действия, все още не са предприети за тези конкретно надвзети рилски гори и които в момента се изсичат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Времето!

РЕПЛИКА ОТ КБ: Защо питате премиера, а не питате господин Юруков?

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Не може да се задава допълнителен въпрос. Той трябва да вземе отношение по отговорите на министър-председателя. Какво да направим сега - някои още не са научили правилника? Има питане от народните представители Стела Банкова и Минчо Христов относно политиката на българското правителство по отношение на военното участие на Република България в Ирак. Госпожо Банкова, заповядайте, за да развиете вашето питане.

СТЕЛА БАНКОВА (независим): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин премиер, знаете моята последователна позиция срещу участието на България във военни мисии в чужбина. В миналия парламент, заедно с четирима ваши колеги, се противопоставихме на въвличането на България в иракската военна авантюра. Ще Ви попитам направо, господин премиер: каква е Вашата равносметка от участието ни в Иракската война? Задавам Ви този въпрос, за да не повтаряме грешките си от миналото. Казвам „грешки", защото дори самият американски президент призна, че войната в Ирак е най-голямата грешка.
Вие като министър-председател считате ли, че участието ни в тази война също е грешка?

-

           Забележка. Браво и на Стела Банкова!

Стела Банкова е един от най-култовите български експолитици. Бивша народна представителка от „Атака" в 39-ото и 40-ото Народно събрание. Беше и кандидат за вицепрезидент на България с Петър Берон на изборите през 2006 година. Възвеличавана, оплювана, а днес - почти забравена, тя ще остане в историята на досегашната ни политика заради смелостта й да хвърли 13-ата си заплата от трибуната на парламента, смятайки я за незаслужена. Прави го в знак на протест срещу политическото лицемерие и бездушие.

     Вж статията "Стела Банкова: 3500 кредитни милионери останаха ненаказани, между тях имаше и депутати. Може ли от избори на избори да избираме собствените си палачи, пита бившата народна представителка"

....

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Този материал е част от "Предложения от юристи за борба с имотните измами"

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/957

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.