Новини по делото за нашата имотна измама: юли 2018

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

-

От края на октомври 2017 ме тормозят с друг номер - застрахователна измама. Аз - в ролята на измамника!

-

31.07.2018 От ОП-Плевен до РП-Плевен и ВТАП с копие до мен. Споменават се някакви указания от ВКП и се указва приключване на разследването. Отправя се молба в 7-дневен срок РП-Плевен да уведоми ОП-Плевен. Вече нищо не се говори за неизпълнените указания на Съда от началото на 2016 г. ОП-Плевен като че ли е забравила, че РП-Плевен многократното не е изпълнявала указанията ѝ и не е спазвала поставените ѝ срокове.

-

Припомням някои от напразните опити на ОП-Плевен да даде указания и постави срокове на РП-Плевен:

-

25.03.2015 Писмо от пр. Антонова до РП-Плевен за излизане от тесния кръг около пълномощното и насочване към действията на нотариус Иванов №007.

Изпратено в отговор на получено от окр. пр. Антонова копие от писмо до набл. районен прокурор Ивета Маркович за излизане от тесния кръг около пълномощното (стр. 1 и стр. 2).

Неизпълнено.

-

07.07.2015 ОП-Плевен пише до майка ми (тогава още жива; майка ми почина в 4-тата година на калпавото псевдо-разследване), че били имали уверения от РП-Плевен за приключване на разследването "в разумни срокове". Сроковете отдавна вече са отвъд всяка разумност, а разследването още е до никъде (пиша това на 03.08.2018, бел. моя, Р.С.). По онова време окр. прокурор Антонова пишеше, че "все още не се изпълнени указанията за изготвяне на заключения по назначените съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебна-техническа експертиза, и то по вина на жалбоподателката, която отказва съдействие на съответните органи." Вж "Обвиняват 83-годишна пострадала (майка ми), че пречи на разследването"

И още:

"До приключване на разследването по делото и произнасянето по същество на спора не би следвало да се поставя въпроса за прилагане на разпоредбата на чл.537 ал.3 от ГПК. Едва след влизане в сила на съответния съдебен акт или акт, изготвен от прокуратурата, следва да се обсъжда, дали сочените нотариални актове са постановени в нарушение на Закона и дали е налице основание за прилагане на разпоредбите на чл.537 ал.3 от ГПК." Значи "едва след ...", хм. Така и не става ясно кога ще започне самото разследване. И до ден днешен (пиша това на 03.08.2018, бел. моя, Р.С.) нотариалните актове на Иванов №007 и действията му по съставянето им не са били обект на разследване, въпреки че прокуратурата е сезирана за тях за първи път още през октомври 2014 и многократно след това - от пострадалата, дъщеря й и внук й.

-

19.12.2016 От пр. Антонова до РП-Плевен с копие до майка ми. В отговор на напомнящото писмо от майка ми, изпратено на 10.12.2016 до РП-Плевен с копие до ОП-Плевен указва на РП-Плевен да изпратят на пострадалата копие от протокола, с който е иззето пълномощното от Гороцвет. Неизпълнено. Проблемът с този протокол е, че той май не съществува.

-

10.01.2017 Две писма от ОП-Плевен: Писмо 1 и Писмо 2, в които със строг тон окр. пр. Антонова иска информация от РП-Плевен и указва да окажат съдействие на майка ми. Споменава 10-те точки от жалбата срещу бившия набл. прокурор Ивета Маркович, изпратена от майка ми на 27.12.2016. Посочен е изричен срок от 3 дни. Неизпълнено.

-

24.04.2017 От окр. пр. Антонова до РП-Плевен. Указва им да вземат необходимите мерки, за да бъдат изпълнени исканията ми в 7-дневен срок. Бях поискала от набл. районен прокурор копия от документи (вж писмото ми). Неизпълнено.

-

04.05.2017 До окр. пр. Антонова Моля я да вземе необходимите мерки срещу категоричния отказ на районните прокурори да изпълняват нейните и на Съда указания. Има нейни указания от март 2015, които още стоят неизпълнени. На съда са от март 2016. Без отговор.

-

17.05.2017 От Антонова до РП-Плевен. Пак им препраща мои писма до тях и между другото указва да ме конституират като пострадала. Този път им поставя срок от 3 дни, сякаш не помни, че на 24.04.2017 им беше дала срок от 7 дни, който не беше спазен. Указанията ѝ от 24.04.2017 още стоят неизпълнени (само съм конституирана, за брат ми не съм сигурна дали си спомнят, че също е пострадал - не го споменават въобще)

-

13.06.2017 От ОП-Плевен до РП-Плевен За пореден път окр. пр. Антонова указва да ми бъдат изпратени исканите копия - в  срок от 3 дни. Неизпълнено.

-

26.06.2017 До окр. пр. Антонова Уведомявам окр. прокурор за неизпълнение на указанията му до РП-Плевен от 13.06.2017, въпреки поставения срок от 3 дни. Изразявам надежда, че ще бъдат взети мерки с цел да получа от РП-Плевен исканите документи, някои от които чакам вече близо 9 месеца. Без отговор.

-

16.08.2017 До окр. пр. Антонова, пр. 42/2015 Напомням, че още не съм получила от РП-Плевен отдавна изискани копия от документи, които са ми необходими за гражданското дело, въпреки нейните указания да ми ги изпратят в срок от 3 дни, дадени на 13.06.2017. Обяснявам, че стана вече 11-ти месец, откакто чакам копието от граф. експертиза на пълномощното и 9-ти месец - копието от протокола, с който от кметството е иззет вторият екземпляр на пълномощното. Без отговор.

-

29.08.2017 До ОП-Плевен във връзка с отговор от ВСС искам ускоряване и получаване на копията от изисканите преди близо година документи.  Изпращам материала "Документите, с които е извършена имотната измама" Без отговор.

-

20.12.2017 До РП-Плевен с копие до ОП-Плевен и др. - поредно напомняне, че пета година очакваме компетентно произнасян. Изпратено под заглавие "Окр. пр. Захариев от Плевен вече отива на съд, а нашето ДП от 2013 все още е до никъде!" с линк към статията за окр. прокурор, който отива на съд.  Без отговор.

-

Още примери за неефективния контрол на ОП-Плевен са налични в кореспонденция с ОП-Плевен по пр. 42/2015

-

Начало на блога

Обратно към всички новини по делото за нашата имотна измама  

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1548

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.