Кореспонденция с институции и служби

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Обратно към Кореспонденция

    

                          С Нотариална камара

                          С Министерство на правосъдието и Инспектората на МП

                          С ВСС

                          С Омбудсман

                          С Агенция по вписванията-София и СлВп-Плевен

                         Със земеделските служби

                         С горските служби

                         С Община-Д. Митрополия 

-

Обратно към Кореспонденция

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/998

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.