Кореспонденция с РДГ-Ловеч и ИАГ-София

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

РДГ -  Регионална дирекция по горите

ИАГ - Изпълнителна агенция по горите

--

28.10.2014 От майка ми до РДГ. Моли да получи копия от документите в досието по сечта от 2012. Току-що е научила, че съществува такова.

--

30.10.2014 От РДГ-Ловеч. Уведомяват ни, че срокът за предаване на досието е един месец след сечта. Ако това не е станало, не можем да се оплакваме, защото срокът за административно наказание на инж.лесовъда е изтекъл.

---

Междувременно досието пристига по пощата. Оказва се, че е доста дебело - около 25 листа документи за сечта. И сред тях - изненада! - копие от нотариалния акт за имота! Веднага щом получих пратката, се обадих на инж. лесовъд Валентин Кожухаров (брат на Станимир Георгиев Кожухаров, псевдопълномощника на майка ми при "продажбите" през март 2013), за да му да благодаря и да попитам за нотариалния акт.

-

Разговор с В. Кожухаров за нот. акт на майка ми: аудио и текст

--------

02.12.2014 До РДГ-Ловеч от мен Уверявам ги, че не става дума за търсене на административна от отговорност. Моля само да получим заверени копия от досието, понеже адвокатът ни каза, че така, както е получено - "в насипно състояние" - не става за представяне пред съда. БЕЗ ОТГОВОР.

------

21.04.2015 Майка ми препраща до РДГ-Ловеч писмото си до "купувача" на горския й имот - крупен земевладелец и арендатор (за сведение и евентуално самосезиране). Придружаващ текст. Писмото до "купувача" Васко Данаилов.

Приложения към писмото:

1. Нот. акт от 2006 г. за горския имот, издаден въз основа на Решение на ПК-Д.Митрополия №С100/2000

2. Нот. акт от 2013 за горския имот, издаден в нарушение на закона във основа на същото решение, представено в препис (тогава още не бяхме забелязали, че на всичко отгоре преписът не е направен от оригинала, бел. моя, Р.С., 13.08.2016)

3. Решение на ПК-Д.Митр. №С100/2000 за горския имот

4. Заявление от 2013 за издаване на у-ние за дан. оценка на горския имот - "пълномощникът" е писал, че е зем. земя (sic!)

5. Удостоверение от 2013 за данъчна оценка на горския имот  - бил представлявал "земеделска земя" (груба грешка!)

6. Писмо от РИОСВ до инж. лесовъда - дават разрешение за сеч в защитената зона от НАТУРА 2000, където е горският имот на майка ми, при условие, че след сечта се залеси с три конкретно посочени дървесни вида.

---------

30.04.2015 От ИАГ-София до майка ми. Информират я, че ще изпратят сигнала й до РДГ-Ловеч за проверка по отношение режима на стопанисване на имота.

--------

05.05.2015 От РДГ-Ловеч до майка ми. Искат скицата на горския имот, за да извършат проверка.

------

05.05.2015 Майка ми им изпраща исканата скица. Писмото е с копие и до земеделските служби, с които също се води кореспонденция.

Приложения:
1. Исканата скица - 2 бр. (от 2012 г. за сечта и от 2013 г. за покупката от земеделеца Васко Данаилов)
2. Заблуждаваща техн. х-ка от ОСЗ-Д.Митрополия (по нищо не личи, че имот 551024 е дърводобивна гора от Горския фонд - вж за сравнение партидата му)
3. Кратка справка за други горски земи в защитената зона Река Искър от НАТУРА 2000, първо изсечени от инж. Валентин Кожухаров и после веднага купени от земеделеца Васко и даже арендувани  

-----------

19.05.2015 От РДГ-Ловеч до майка ми. Резултати от проверката им: всичко е изсечено - 2,38 дка от горския имот, който  по документи целият се води дървопроизводителна гора (вж партидата му), отдавна бил представлявал "затревена голина, обрасла с редки храсти", а последните останали тополи на площ 0,5 дка са изсечени съвсем законно през 2012, като 3-годишният срок за залесяване още не е изтекъл. Подчертават, че "Имотът не се обработва като земеделска земя." И заключават, че няма нарушения.

---------

02.07.2015 От ИАГ-София до майка ми с копие до съветник на министъра: стр. 1 и стр. 2. Докладват, че проверката на РДГ-Ловеч не е установила нарушения.

-------

26.07.2015 До РДГ-Ловеч от майка ми с копие до други учреждения. "И аз извърших проверка" - пише тя, след което ги уведомява за резултатите, като прилага документи.

"И аз извърших проверка по изсичане на гори от Горския фонд в защитена зона "Река Искър" от европейската екомрежа НАТУРА 2000. Резултатите са следните:

1. Поземлен горски имот № 551026 (не е на майка ми, но също е изсечен през 2012 от същия инж. лесовъд и също е продаден през 2013 на същия земевладелец, бел. моя ). Площ 10,150 дка. Гола сеч през 2012 година . Нот. акт за правна сделка, вписан на 17.12.2013. Имотна партида № 198546, открита на 17.12.2013. Предназначение на земята в имотната партида: ЗЕМЕДЕЛСКА (sic!). Аренден договор, вписан на 17.12.2013 в част В на партидата за срок от 10 г.
 
 
2. Поземлен горски имот № 551035. (и този не е на майка ми, но също е изсечен през 2012 от същия инж. лесовъд и също е продаден през 2013 на същия земевладелец, бел. моя ) Площ 12,050 дка. Гола сеч през 2012 г.. Нот. акт за правна сделка, вписан на 21.05.2013. Имотна партида
№ 181946, открита на 21.05.2013. Предназначение на земята в имотната партида: ЗЕМЕДЕЛСКА (!).

Главните герои и тук са инж. Валентин Кожухаров и Васко Данаилов - същите, като в случая с моята горска земя, изсечена и продадена с нот. акт, в който погрешно пише, че е земеделска и със сбъркана данъчна оценка също за земеделска земя.

 Сигурно има и други такива сделки, вписани в СВ-Плевен, но идентификацията на горските имоти в имотния регистър е силно затруднена - практически невъзможна - тъй като всички поземлени имоти се вписват просто като "поземлен имот", без разлика горски или земеделски.

 Оставам в очакване на отговора Ви. Не искам нищо конкретно от Вас, само Ви уведомявам, че горски територии от защитена зона се преобразуват в земеделски земи по най-лесния начин - престъпния. Вярвам, че ще вземете мерки, а ако не можете поради изтекъл срок или друга причина, ще уведомите прокуратурата."


-------

13.08.2015 От РДГ-Ловеч до майка ми. Извършили били проверка по сигнала за горските имоти от защитената зона НАТУРА 2000, вписани като земеделски земи в СВ-Плевен, а единият даже арендуван като нива за 10 години от земевладелеца Васко Данаилов, но не били установили нарушения. Премълчават, разбира се, за НАТУРА 2000, за вписването като земеделски земи и за арендуването, иначе няма как да не установят яки нарушения. Възможно е да са олигофрени или да са под натиск, както и всички други служители от всички други учреждения и институции, с които съм комуникирала - пряко или непряко по един или друг сериозен въпрос.

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/749

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.