Кореспонденция с ОСЗ-Д.Митрополия, ОДЗ-Плевен и МЗХ-София

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

ОСЗ - Общинска служба "Земеделие"

ОДЗ - Областна дирекция "Земеделие"

МЗХ - Министерство на земеделието и храните

-

18.11.2014 От майка ми до ОС "Земеделие"-Д. Митрополия. Моли за получаване на заверени копия от заявленията за издаване на преписите от решения на ПК и съпровождащите ги документи, от оригиналното Решение на ПК-Д. Митрополия №7000/30.11.1994 г. и от договора за наем (аренда) на с кооперация „Златен клас", както и за отговор, на каква дата са заверени издадените преписи от решения на ПК. Обяснява, че са й необходими за представяне пред надлежните органи с цел изясняване на обстоятелствата по имотна измама. Уведомява зем. служба, че не е било необходимо да издават заверени преписи от решенията на ПК, тъй като не е губила документите си за собственост, а дори да ги изгуби, няма да се обърне към ОСЗ-Д.Митрополия, а направо към Районен съд-Плевен и  Службата по вписванията-Плевен, където се съхраняват нотариалните й актове за въпросните земи, издадени въз основа на въпросните решения.

----

02.12.2014 От ОСЗ-Д.Митрополия. Отказват да съдействат за изясняване на обстоятелствата по имотната измама, тъй като майка ми вече не била собственик, а те издавали документи и преписи само на собственици или на техни пълномощници. Уведомяват я, че не е възможно да извади препис от решенията от служба по вписванията (това е вярно, само че майка ми не им е писала такива работи, бел. моя, Р.С., 12.08.2016).

--

08.12.2014 От мен до ОСЗ-Д.Митрополия с нотариална заверка на подпис и съдържание: стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6-лице и 6-гръб (на гърба на последната страница са щемпелите на нотариуса). Опитвам се човешки да им обясня как стоят нещата и моля от името на майка си непременно да предоставят исканите от майка ми копия от документи. Обяснявам, че всички други помолени служби вече са предоставили копия от съхраняваните при тях документи, че се готвим за гражданско дело. Цитирам член 7, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)*, чл. 17 от Наредба №49 от 05.11.2004 г.**, чл. 24, ал. 1, т.1, буква "к" (за земеделските земи)*** и чл. 24, ал. 1, т.2, буква "з" (за горските)**** от същата наредба. От Правилника за прилагането на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ) цитирам чл. 7, ал. 1*****.

-

*чл. 7, ал. 5 от ЗСПЗЗ: Службите по вписванията и другите компетентни органи в едномесечен срок са длъжни да известят общинската служба по земеделие за промените в собствеността и предназначението на земите.

-

**чл. 17 от Наредба №49 от 05.11.2004 за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС): Поддържането на КВС се извършва по молба на физически или юридически лица или служебно.

-

*** чл. 24, ал. 1, т.1, буква "к" от Наредба №49/2004 (Раздел "Служебни промени"): Картата на възстановената собственост и регистрите към нея се поддържат служебно в следните случаи: 1. за земеделските територии: к) данни по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ, постъпили в ОСЗГ

-

****чл. 24, ал. 1, т.2, буква "з" от Наредба №49/2004 (Раздел "Служебни промени"): Картата на възстановената собственост и регистрите към нея се поддържат служебно в следните случаи: 2. за горските територии: з) отразяване и актуализиране на ЛУП по землища, предоставени от Националното управление по горите (НУГ).

-

*****чл. 7, ал. 1 от ППЗСПЗЗ: Службите по вписванията уведомяват съответните общински служби по земеделие за извършените вписвания или отбелязвания относно договори или други правни актове, с които е извършена делба, прехвърляне на собственост, учредяване на вещни права или други разпоредителни сделки със земеделска земя, в едномесечен срок от извършеното вписване, съответно отбелязване или заличаване на вписването.

-

Накрая ги моля да бъдат нащрек, когато някой се представя за пълномощник на възрастен собственик от голям град, а пълномощното му е заверено на село, като отправям и конструктивна критика на "преписа" от липсващия оригинал.

-

ПРИЛОЖЕНИЯ към писмото от 08.12.2014:

1. Писмо от майка ми до ОСЗ-Д.Митрополия - 18.11.2014 (молба за документи)

2. Отговор от ОСЗ-Д.Митрополия - 02.12.2014 (категоричен отказ)

3. Партида на имот №551024 (горския), заверена от ОСЗ-Д.Митр. през юли 2012 г. (2-год. тополи, високи 2 метра) - за сравнение с Приложение №4. Партидата - поглед по-отблизо.

4. Сортиментна ведомост за същия имот (горския), издадена от лесовъд също през юли 2012 г. (тук същите тополи са високи 22,7 м с диаметър 38 см) - за сравнение с Приложение №3. Сортиментната ведомост - поглед по-отблизо.

5. Техн. характеристина на имот №551024 - по нищо не личи, че е горски (е, пише "залесена терит.", обаче съществуват и залесени земеделски територии)

6. Пълномощно (лице и гръб), заверено от бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско - осъден за над 100 неприсъствени заверки.

7. Препис от Решение №7000/1994 на ПК-Д.Митрополия - 1, 2, 3.

-----

16.12.2014 От ОСЗ-Д.Митрополия: стр. 1 и стр. 2. Не били длъжни да поддържат КВС служебно, пък и не били те, дето я поддържали, ами фирмата-изпълнител, сключила договор с МЗХ за изпълнение на технически дейности (сега прехвърлят отговорността към фирмата, но когато са издавали преписите и скиците, са действали през главата й). Всички данни се били генерирали автоматично чрез динамичния регистър (изглежда си представят компютъра като някаква форма на изкуствен интелект). С две думи - те не носели никаква отговорност и  не били допуснали никаква грешка. И накрая завършват с думите: "Към Вашето писмо сте изпратили копия от всички документи, които искате да ви бъдат изпратени." Направо къртят мивки, както се казва на шега! С глупостта си!

----

19.01.2015 От Областна дирекция "Земеделие" - гр. Плевен: стр. 1 и стр. 2. Шефовете от Плевен се изказват в защита на подчинените си от Д. Митрополия: "Общинската служба по земеделие е издала скиците, техническата характеристика на имотите и преписите от решения в съответствие с описаните пълномощия (сред "описаните пълномощия" липсва правомощието да се снабдява с преписи от документи за собственост, бел. моя, Р.С.). Следва да се отбележи, че при представяне на надлежно заверено пълномощно (проблемът е, че не е заверено надлежно, виж тук и тук, може би не са наясно какво означава "надлежна заверка", бел. моя), ОСЗ не извършва проверка относно неговата истинност, в смисъл дали упълномощителят е искал точно написаното да упълномощи приносителя." (май не са наясно и с понятието "истинност на документ", а словоредът им е под всякаква критика, бел. моя)

Състезанието по глупост започва да става много оспорвано. Избързвам да кажа, че в крайна сметка първото място печели нотариус Иванов №007. Напълно заслужено, особено след като повтори и в националния ефир, че всичко било редовно.

-------

13.04.2015 От майка ми до ОСЗ-Д.Митрополия. Изпраща им статията "Шири се схема за измама с менте документи на земи", в която пише как служители от зем. служба в Бяла Слатина са предотвратили имотна измама: направило им впечатление, че човек от София е упълномощил човек от Мизия, а пълномощното е било заверено в Перник. Прилага "надлежно завереното" с невалиден номер на заверката и други особености пълномощно (лице и гръб) и пита: "На Вас не Ви ли направи впечатление, че в моя случай човек от Варна е упълномощил човек от София, а пълномощното е заверено в с. Гороцвет, Разградско?" Отговор не получи. Същият въпрос зададе и на нотариус Иванов. Той също не отговори.

----

13.04.2015 От мен до н-к ОСЗ-Д.Митрополия: стр. 1 и стр. 2. Във връзка с разговор по телефона между н-к службата и мен, изпращам молба за получаване на копия от документи и за писмено потвърждение на две устни твърдения на н-к службата: че не разполагат с оригинала на Решение на ПК №7000/30.11.1994 г.; и че скица на името на насл. се издава без представяне на у-ние за наследници.

ПРИЛОЖЕНИЯ съгласно текста:

1. Копие от Решение на ПК №7000/30.11.1994 г. с отбелязани пропуски по него: стр. 1 и стр. 2

2. Извадка от съдебни решения за нищожност на решения на ПК и преписи от тях с такива пропуски

3. Копие от Скица №К12623, изд. на 22.06.2012 г. без представяне на у-ние за наследници (у-нията за наследници са издадени следващия месец - вж Приложение 4)

4. Копия от у-ния за наследници, изд. след скицата, респ. на 11.07.2012 г. и на 12.07.2012 (при това са издадени в обратен ред - първо за насл. на Георги Ойнарски, с когото майка ми няма нищо общо в юридическия смисъл, тъй като е била осиновена от бездетната му вдовица чак след смъртта му, затова в националната база данни за населението майка ми се води с неизвестен баща, бел. моя, Р.С., 13.08.2016)

5. Пълномощно рег. №1541/28.05.2014 г., заверено от Нотариус Янчо Несторов - Варна: лице и гръб

-------------

На 05.05.2015 по ел. поща получих от minister@mzh.government.bg нещо като опит за отговор на писмото ми от 13.04.2015, изпратено с копие до Министерството. Електронното писмо от министерството е анонимно - без име, без подпис, без дата, без входящ или изходящ номер, просто от "Kабинет на Министър Десислава Танева". Съдържаше общи приказки и съвет да се обърна към компетентните органи. Вместо да обърнат внимание на фалшифия препис от решение на ПК (стр. 1 и стр. 2), те пишат: "МЗХ, респективно ОСЗ не са компетентни да установят дали един документ е фалшифициран. Вие, която също не удостоверявате с документ, че сте дъщеря и пълномощник на Йорданка Найденова, следва да се обърне към компетентните за това органи." Хм, явно не са забелязали и приложеното нотариално заверено пълномощно - нищо, това да им е кусурът. Аз друго си мисля сега. Дали пък и в МЗХ не смятат компютъра за нещо като изкуствен интелект? Сигурно и те вярват, че програмата автоматично генерира данни, а служителите само ги разпечатват. Следователно - от тяхна гледна точка - служителите няма как да фалшифицират преписа от решението на ПК. Не е изключено и прокурорите да са на същото мнение. Евентуално може да са мислили по въпроса за вината на компютъра-фалшификатор и да са стигнали до извода, че няма как да повдигнат обвинение срещу него. Не е съставомерно. Затова досъдебното производство продължава вече четвърта година  (пиша това на 13.08.2016, бел. моя, Р.С.).

-----

05.05.2015 От майка ми до горските служби с копие до земеделските. Изпраща им исканата скица (в отговор на предшестваща кореспонденция с горските служби, която към днешна дата още не съм публикувала, бел. моя, 13.08.2016) и ги уведомява за сеч в гора от Горския фонд и след сечта - дълбока оран вместо залесяване.
Приложения:
1. Исканата скица - 2 бр. (от 2012 г. за сечта и от 2013 г. за покупката от земеделеца Васко Данаилов)
2. Заблуждаваща техн. х-ка от ОСЗ-Д.Митрополия (по нищо не личи, че имот 551024 е дърводобивна гора от Горския фонд - вж за сравнение партидата му)
3. Кратка справка за други горски земи в защитената зона Река Искър от НАТУРА 2000, първо изсечени от инж. Валентин Кожухаров и после веднага купени от земеделеца Васко и даже арендувани  


----------

11.06.2015 От ОДЗ-Плевен до майка ми - анонимно, неучтиво писмо по ел. поща. Ето го цялото: "Госпожо Найденова, във връзка с Ваше запитване по електронната поща на ОД'Земеделие"-гр.Плевен, Ви отговаряме, че щом считате че сте жертва на имотна измама, може да се обърнете към органите на прокуратурата."

 

----


12.06.2015 От майка ми до ОДЗ-Плевен."Уважаеми служители от ОД "Земеделие" гр. Плевен, Благодаря, обърнала съм се към прокуратурата. Вече две години се работи по случая, защото престъплението е много сериозно. Замесени са и служители от ОСЗ-Д.Митрополия. 

С настоящето Ви уведомявам, че служителите от ОСЗ-Д.Митрополия променят самоволно начина на трайно ползване на горски територии от защитена зона 'Река Искър' по НАТУРА 2000, не съхраняват в оригинал всички документи за собственост, издават се преписи от решения на ПК БЕЗ да се иска представяне на удостоверение за наследници, пълномощници получават документи за собственост, БЕЗ в пълномощното да пише, че собственикът ги е упълномощил за целта, съставят НЕИСТИНСКИ документи с НЕВЯРНО съдържание - това е престъпление, за което се ходи в затвора (приложен един такъв "документ"). Кажете на подчинените си да внимават малко от малко, да не бързат да издават и преписи, и скици, и технически характеристики същия ден (всичките сбъркани), а да проверяват в СлВп-Плевен, защото собственикът може да има нотариални актове на свое име. "

Писмото е препратено за сведение до ОСЗ-Д. Митрополия и до МЗХ.

-----------

03.07.2015 От МЗХ до майка ми в отговор на писмото й от 12.06.2015. Пак анонимно - без име, без подпис, без дата, без входящ или изходящ номер, просто от "Kабинет на Министър Десислава Танева". Пак общи приказки, издаващи непознаване на ЗСПЗЗ и Наредба №49/2004. Някои пасажи съвпадат с написаното от ОДЗ-Плевен на 19.01.2015. Кореспонденцията започва да прилича на развалена грамофонна плоча. Не минава и без култовото:

"Необходимо е да се подчертае, че всички издавани документи - скици, технически характеристики, преписи решения, партида на имот, пълна история, справки и др., се генерират автоматично от динамичен регистър - FRZPK и в тях служителите не извършват никакви промени."

Тези хора прекаляват вече с това автоматично генериране от динамичния регистър. Имам чувството, че комуникирам с туземци, кланящи се на един компютър като на тотем.

----------

07.07.2015 От МЗХ до майка ми в отговор на писмото й до горските от 05.05.2015Личи си, че нищо не са разбрали. А може и да смятат, че е напълно в реда на нещата земеделските площи да се увеличават за сметка на изсечени гори от НАТУРА 2000. Писмото им пак е анонимно, така че не се знае кой какво е разбрал и кой какво смята. В крайна сметка, важното е да се вземат мерки за защита на уж защитените гори. Ама няма кой. Олигофрените дори не схващат за какво става дума. А може и да са хубави хора, но подложени на натиск, както и всички други служители от всички други учреждения и институции, с които съм комуникирала - пряко или непряко по един или друг сериозен въпрос.

---

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/748

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.