Кореспонденция с Община Долна Митрополия

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 -

Резюме. Кореспонденцията е проведена във връзка с издадените пет удостоверения за данъчна оценка на земед. земи. Пред разследващия орган служителката, която е подписала удостоверенията, е дала показания, че били издали у-ния за данъчна оценка на "четири недвижими имоти във вид на земи и един имот - гори". Да, ама не, както казваше покойният вече Петко Бочаров  -  и петте са за земеделски земи. А единият имот наистина е горски - №551024. Разговаряла съм с тях по телефона. Чистосърдечно си признаха, че никога не са издавали у-ние за дан. оценка на горски имот и не са чували за таксационна характеристика (описание на месторастенето), което много ме учуди, защото уж са специалисти от данъчна служба в сертифицирана община, пък не познават Закона за местните данъци и такси*. Не знаеха даже, че категорията на земята се обозначава с цифри от 1 до 10! На свой ред те пък се учудиха, като им казах, че във Варна за данъчна оценка се иска да представиш и документ за собственост.

*Там, в Закона за МДТ, в Приложение №2 ("Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти") съвсем ясно е посочено (чл. 19, ал. 4), че "Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя, като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица" - следва приравнителната таблица, в която категориите сa дадени с римски цифри: III, IV и т.н. до X (информацията за типа месторастене се намира в таксационната характеристика, при горските земи няма 1-ва и 2-ра категория, защото с тези категории се обозначават само земеделски земи и то само най-плодородните от тях, бел. моя, Р.С.).

--

СПРАВКА:

Чл. 3 ал. 1 от Приложение №2 към ЗМДТ (служителите от община Д. Митрополия изглежда са запознати само с тази разпоредба на закона)

Чл.19, ал. 4 от Приложение №2 към ЗМДТ (служителите от община Д. Митрополия не са запознати с тази разпоредба на закона) 

У-ние за данъчна оценка на имот № 551024 с номерирани грешки и към тях -  обяснителни бележки.

За имот №551024 след това е съставен нотариален акт, в който също пише, че представлява земеделска земя, като са допуснати и други грешки. Нотариусът не забелязал нито една и изповядал сделката на 14.03.2013 - вж Нот. акт от 14.03.2013 с номерирани грешки и към тях - обяснителни бележки.

--

18.11.2014 От майка ми до данъчната служба на община Д. Митрополия. Моли да получи заверени копия от всички документи, представени пред данъчната служба за издаване на петте удостоверения за дан. оценка, както и за кратко обяснение, защо данъчната служба е удостоверила неверни обстоятелства относно собствеността върху въпросните имоти.

---

21.11.2014 От кмета на община Д. Митрополия с 10 приложения. Много учтиво и много наивно писмо (издава бездънното невежество на кмета на една сертифицирана община по въпроса за собствеността на гражданите)

Приложение № 1: пълномощното лице и гръб

Приложение № 2: заявление от псевдо-пълномощника за дан. оценка на имот 071022: лице и гръб

Приложение № 3: заявление от псевдо-пълномощника за дан. оценка на имот 353006: лице и гръб

Приложение № 4: заявление от псевдо-пълномощника за дан. оценка на имот 269020: лице и гръб

Приложение № 5: заявление от псевдо-пълномощника за дан. оценка на имот 551024: лице и гръб (това е горският имот; Станимирчо е писал, че е зем. земя!)

Приложение № 6: заявление от псевдо-пълномощника за дан. оценка на имот 213001 (това е зем. имот със сбърканата площ; Станимирчо е писал сбъркана площ и сертифицираната община услужливо му издала у-ние за дан. оценка на имот със сбърканата площ): лице и гръб

Приложение № 7: копие от техн. характеристика на имот 551024 (зем. служба в Д. Митрополия е издала техн. х-ка за горския имот, от която по нищо не личи, че е горски, освен по това, че е издадена отделно от техн. х-ка за 4-те ниви)

Приложение № 8: копие от техн. характеристика на 4-те ниви с обща площ над 50 дка

Приложение № 9: копие от у-ние за наследници на Георги Ойнарски

(издава непознаване на Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.)

 Приложение №10: копие от у-ние за наследници на Димитра Ойнарска

--

08.12.2014. От дъщерята на Йорданка Найденова (аз) до председателя  на Общински съвет Д. Митрополия - Уведомявам го за някои пропуски и грешки при издаване на данъчни оценки от община Д. Митрополия, като го моля да  уведоми "г-жа Поля Цоновска и г-жа Валентина Иванова да вземат мерки такива да не се допускат в бъдеще.
    Какво се е случило?
    Станала е имотна измама. Схемата е следната. Измамникът прилъгва 80 г. жителка на голям град (майка ми) да подпише пълномощно за 3 дка, дописва на ръка още 50, прави нескопосна кметска заверка в някакво делиорманско село (кметът е осъден в края на 2013 за над 100 неприсъствени заверки и освободен от длъжност), снабдява се с преписи от решения на ПК (без дата и вх. номер, без печат „В сила от ..." и без да имат оригинала на едното решение, по собственото признание на н-к ОСЗ), намира нотариус да изповяда 2 сделки с нередовните документи (3 дка + 50 дка, за които майка ми има нот. актове) и - готово, майка ми вече няма земя. Случайно научихме за измамата. Оригиналните документи са у нас - и 2-та нотариални акта, и 2-те оригинални решения на ПК, и цялата история на имотите няколко десетилетия назад.
     Сега се води наказателно дело. Нещата, което Ви съобщавам, не са следствена тайна, тъй като следствието се води в друга посока."

--

29.12.2014 От Председателя на Общински съвет- Д. Митрополия: стр 1 и стр.2. Цитира ми Приложение №2 от Закона за местните данъци и такси, без да се усети, че точно това приложение опровергава думите му.

---

Послеслов. След писмото на председателя реших да не се занимавам повече с ограмотяване на сертифицираните олигифрени от Д. Митрополия (безнадеждно е), а да концентрирам усилията си върху прокурорите - задача, която изисква много повече усилия и време, тъй като магистратите  страдат и от професионално високомерие, освен от изоставане в умственото развитие.

--

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/747

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.