09.06.2017 От Спец. прокуратура до Омбудсмана

 

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура  и с Омбудсмана

-

Сканиран оригинал на писмото

-

                 ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                     СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА


Адм. № 368/2017 г.
09.06.2017 г.

(на щемпела на СП върху пощенския плик номерът е същият, но датата е 15.06.2017, същата дата - 15.06.2017 - се вижда и на пощенското клеймо, поставено в София, бел. моя)

-


                                ДО
                                Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА
                                ОМБУДСМАН НА
                                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                гр. София 1202,
                                ул. „Джордж Вашингтон" № 22

                                На Ваш изх. № 4170/01.06.2017 г.

                                
                        КОПИЕ:    Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА
                                гр. Варна, ул. „Г. Бакалов" 17,
                                вх.7, ап.80

-


    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

    В отговор на Ваше писмо под горния номер Ви уведомяваме, че на 09.03.2017 г. - 16:36 ч. на електронната поща на Специализирана прокуратура е постъпило писмо с подател Йорданка Найденова, с молба за извършване на проверка по досъдебно производство № 2924/2013 г., пр. пр, № 3624/2013 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен, в качеството и на пострадала.

     Същото е заведено в деловодството на Специализирана прокуратура към пр.пр. № 148/2017 г. по опис на СП и е докладвано на 10.03.2017 г. на административния ръководител на прокуратурата, след което е докладвано на наблюдаващия прокурор.
    На 21.03.2017 - 16:47 ч. отново на електронната поща на Специализирана прокуратура е постъпила жалба с идентично съдържание с подател Ренета Стоянова - наследница на пострадалата по досъдебно производство № 2924/2013 г., пр. пр. № 3624/2013 г. по описа на Районна прокуратура - Плевен, като същото е докладвано на административния ръководител на Специализирана прокуратура.
    На 05.05.2017 г. наблюдаващия прокурор по прокурорска преписка № 148/2017 г. по описа на Специализирана прокуратура се е произнесъл с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство по цитираната преписка и същото е изпратено по електронната поща /посочена в жалбата като предпочитан начин за комуникация/ на 09.05.2017 г.
    Във връзка с постъпилото оплакване от г-жа Ренета Стоянова, че не е получила отговор на искането си от 09.03.2017 г., Постановление за отказ да се образува досъдебно производство по цитираната преписка и е изпратено повторно на 07.06.2017 г. с обратна разписка от деловодството на Специализирана прокуратура.


                                АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
                                НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА
                                ИВАН ГЕШЕВ (Подпис: не се чете)

                                (Печат: Специализирана прокуратура, Република България)
Изготвил: Г. Георгиева
Отп. в 3 екз.
Екз. 1 и 2 - адресат
Екз. 3 - КД

Забележка. За разлика от постановлението на пр. Първанов, в което погрешно бях посочена като жалбоподателка на молбата от 09.03.2017, тук името на жалбоподателката е посочено правилно и даже е подчертано от Гешев. И пак за разлика от постановлението, в което номерът на ДП-то беше изписан погрешно, сега номерът е изписано правилно. Тези два признака издават, че отговорът на Гешев е изготвен, след като е прочел възраженията ми срещу постановлението на пр. Първанов (те бяха изпратени на 12.06.2017), което се потвърждава и от датата на щемпела - 15.06.2017.  Потвърждава се и от леко раздразнения тон на админ. р-л на СП, който сякаш се опитва да ме изкара, че съм изпращала два пъти една и съща жалба до СП ("На 21.03.2017 - 16:47 ч. отново на електронната поща на Специализирана прокуратура е постъпила жалба с идентично съдържание"). Ето я жалбата "с идентично съдържание": "Моля отговорът на това писмо, изпратено до СП от майка ми, покойница от 15.03.2017, да бъде изпратен на мен (приложено у-ние за наследници)". Или пък да ме изкара, че съм се жалвала на Омбудсмана по никое време, след получаване на постановлението от 05.05.2017?  Мая Манолова може би е пропуснала да спомене, че жалбата ми до нея е още от 10.04.2017? Заради нейното забавяне от близо два месеца, сега аз трябва да понасям негативите.

-

Начало на блога

Това писмо е част от кореспонденцията със Спец. прокуратура и с Омбудсмана

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1256

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.